Р Е Ш Е Н И Е

 

 

Номер

 

                      Година

11.02.2013г.

 

                Град     

Асеновград

                       В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Асеновградският районен

съд   

   Трети наказателен

състав

 

На

Четвърти Февруари

 

 

Година

2013

 

В публично заседание в следния състав:

                           Председател:  

Иван Шейтанов

 

Секретар:

С.К.

 

като разгледа докладваното от

Съдията

 

Наказателно адм. характер дело номер

 771

  по описа за    

2012

    година.

 

                        Р   Е   Ш   И:

 

ОТМЕНЯВА НП №162283/28.11.2012г., издадено от Директора на РЗОК Пловдив, с което на „ВИТАДЕНТ-АГПППДМ“ ООД, ЕИК 160120539, със седалище и адрес на управление гр. Асеновград, ул.“Съединение“ №19, ет.2, каб.№1 и №2 представлявано от д-р П.Г.П. ***, с ЕГН ********** на основание чл. 53 и чл. 83 от ЗАНН и чл.105а, ал.2 и чл.105з, ал.2 от ЗЗО, са били наложени: „ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ“ в размер на 120.00 /сто и двадесет/ лева за нарушение на чл.75,т.2 от НРД 2012г. да ДД, вр. чл.3,ал.1,т.2,б.“б“ от Договор № РД-НС-01-2/30.12.2011г., чл.55, ал.2,т.2 и т.3 от ЗЗО и чл.3,т.2,б.“б“ от индивидуален договор №162283/06.02.2012г.за оказване на първична извънболнична дентална помощ, както и „ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ“ в размер на 120.00 /сто и двадесет/ лева за нарушение на чл.75,т.2 от НРД 2012г. да ДД, вр. чл.3,ал.1,т.2, б.“а“ и б.“б“ от Договор № РД-НС-01-2/30.12.2011г., чл.55, ал.2,т.2 и т.3 от ЗЗО и чл.3,т.2, б.“а“ и б.“б“ от индивидуален договор №162283/06.02.2012г. за оказване на първична извънболнична дентална помощ.

 

Решението може да бъде обжалвано в 14 дневен срок от съобщаването му на страните, пред Административен съд Пловдив, на основанията, предвидени в Наказателнопроцесуалния кодекс и по реда на глава дванадесета от Административнопроцесуалния кодекс.                                                         

 

                                    

 

                                                    РАЙОНЕН СЪДИЯ:

Производство по реда на чл.59 и следващите от ЗАНН.

Обжалвано е НП №162283/28.11.2012г., издадено от Директора на РЗОК Пловдив, с което на „ВИТАДЕНТ-АГПППДМ“ ООД, ЕИК 160120539, със седалище и адрес на управление гр. Асеновград, ул.“Съединение“ №19, ет.2, каб.№1 и №2 представлявано от д-р П.Г.П. ***, с ЕГН ********** на основание чл. 53 и чл. 83 от ЗАНН и чл.105а, ал.2 и чл.105з, ал.2 от ЗЗО, са били наложени: „ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ“ в размер на 120.00 /сто и двадесет/ лева за нарушение на чл.75,т.2 от НРД 2012г. за ДД, вр.чл.3,ал.1,т.2,б.“б“ от Договор № РД-НС-01-2/30.12.2011г., чл.55, ал.2, т.2 и т.3 от ЗЗО и чл.3, т.2, б.“б“ от индивидуален договор №162283/06.02.2012г.за оказване на първична извънболнична дентална помощ, както и „ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ“ в размер на 120.00 /сто и двадесет/ лева за нарушение на чл.75,т.2 от НРД 2012г. за ДД, вр. чл.3,ал.1,т.2, б.“а“ и б.“б“ от Договор № РД-НС-01-2/30.12.2011г., чл.55, ал.2,т.2 и т.3 от ЗЗО и чл.3,т.2, б.“а“ и б.“б“ от индивидуален договор №162283/06.02.2012г. за оказване на първична извънболнична дентална помощ.

Управителят на „ВИТАДЕНТ-АГПППДМ“ ООД не се явява в съдебно заседание. Чрез отразеното в жалбата си по същество счита, че обжалваното НП следва да се отмени, поради допуснати съществени нарушения в хода на административнонаказателното производство.

Сходно становище изразява и адв.К.С., който се явява в съдебно заседание, като повереника на „ВИТАДЕНТ-АГПППДМ“ ООД. Основното възражение, което се прави е, че проверката е извършената извън указаните в Заповедта на Директора на РЗОК Пловдив срокове, като това е опорочило и резултатите от нея.

Въззиваемата страна е на становище, че НП следва да бъде потвърдено, като правилно и законосъобразно.

След преценка на събраните по делото гласни и писмени доказателства, съдът намира за установено следното: Въз основана на сведения, получили се през Месец Октомври 2012 г. от Информационния отдел на РЗОК-Пловдив, със заповед  № І-РД-13-2200/18.10.2012г. на Директора на РЗОК Пловдив, била назначена документална проверка по отношение на дейността на „Витадент- Амбулатория за групова практика за първична помощ по дентална медицина /АГПППДМ/“ ООД Асеновград. Сведенията касаели надвишен обем на дейности в групова практика на лечебното заведение. Проверката следвало да обхване периода от 01.03.2012г. до 30.08.2012г. и да се извърши за времето от 18.10.2012г. до 24.10.2012г. Проверката била възложена на д-р Г.Ц.Ц.-лекар по дентална медицина-контрольор и М.И.Д.-финансов инспектор. Проверката приключила на 01.11.2012г. на която дата на управителя на „Витадент“ ООД били връчени заповед  № І-РД-13-2200/18.10.2012г.  на Директора на РЗОК Пловдив и съставения от проверяващите Констативен протокол от 01.11.2012г.

По време на проверката проверяващите констатирали следното:

След електронна обработка в РЗОК Пловдив, на амбулаторните листове на „Витадент“ ООД, се установило, че през месец Февруари 2012г. д-р Л.Т.Г.К. е отчела на ЗЗОЛ Д.Р.К. ЕГН **********-обстоен преглед за установяване на орален статус-код 10112 и обтурация с амалгама или химичен композит-код 30112-код на зъби 17 и 27 по АЛ №92/21.02.2012г. През месец Юли 2012г. д-р П.Г.П. е отчел на ЗЗОЛ Д.Р.К. ЕГН **********- обтурация с амалгама или химичен композит-код 30112-код на зъб 28 по АЛ №254/ 31.07.2012г.

С това се е установило, надвишаване на обема на дейности- обтурация с амалгама или химичен композит-код 30112-код на зъб 28 по АЛ №254/ 31.07.2012г., което е в нарушение на чл.75,т.2 от НРД 2012г. за ДД, вр. чл.3,ал.1,т.2,б.“б“ от Договор № РД-НС-01-2/30.12.2011г., чл.55, ал.2,т.2 и т.3 от ЗЗО и чл.3,т.2,б.“б“ от индивидуален договор №162283/06.02.2012г. за оказване на първична извънболнична дентална помощ.

След електронната обработка в РЗОК Пловдив, на амбулаторните листове на „Витадент“ ООД, се установило и това, че през месец Март 2012г. д-р П.П.Р. е отчела на ЗЗОЛ Й.Е.А. ЕГН **********-обстоен преглед за установяване на орален статус-код 10112 по АЛ №90/14.03.2012г. и обтурация с амалгама или химичен композит-код 30112-код на зъб 24 по АЛ №90/15.03.2012г. През месец Август 2012г. д-р П.П.Р. е отчела на ЗЗОЛ Й.Е.А. ЕГН **********-обстоен преглед за установяване на орален статус-код 10112 и обтурация с амалгама или химичен композит-код 30112-код на зъби 14 и 15 24 по АЛ №223/13.08.2012г.

С това се установява, надвишаване на обема на дейности- обстоен преглед за установяване на орален статус-код 10112 и обтурация с амалгама или химичен композит-код 30112-код на зъби 14 и 15 24 по АЛ №223/13.08.2012г., което е в нарушение на чл.75,т.2 от НРД 2012г. за ДД, вр. чл.3,ал.1,т.2, б.“а“ и б.“б“ от Договор № РД-НС-01-2/30.12.2011г., чл.55, ал.2,т.2 и т.3 от ЗЗО и чл.3,т.2, б.“а“ и б.“б“ от индивидуален договор №162283/06.02.2012г. за оказване на първична извънболнична дентална помощ.

Въз основа на резултатите от проверката и съставения констативен протокол от проверяващите бил съставен АУАН 0162283/07.11.2012г. ,както и протокол № І-РД-13-2200/07.11.2012г. връчени на същата дата срещу подпис и без възражения на управителя на  „ВИТАДЕНТ-АГПППДМ“ ООД. След съставяне на докладна записка от 22.11.2012г.  страна на проверяващите се стигнало и до издаване на обжалваното НП.

Горната фактическа обстановка се установява от събраните по делото писмени доказателства и от показанията на актосъставителят-д-р Г.Ц.Ц..

По делото са приложени следните писмени доказателства: Заповед  № І-РД-13-2200/18.10.2012г. на Директора на РЗОК Пловдив, Уведомително писмо от 01.11.2012г. до Директора на РЗОК Пловдив от „ВИТАДЕНТ-АГПППДМ“ ООД, Констативен протокол от 01.11.2012г. и приложени към него амбулаторни листи: АЛ №92/21.02.2012г., АЛ №254/ 31.07.2012г., АЛ №90/14.03.2012г. и АЛ №223/13.08.2012г., протокол № І-РД-13-2200/07.11.2012г. за неоснователно получени суми от изпълнители на дентална помощ, докладна записка от 22.11.2012г., Договор №162283/06.02.2012г. за оказване на първична извънболнична детална помощ между НЗОК София и „ВИТАДЕНТ-АГПППДМ“ ООД Асеновград, копие на трудов договор № 0148/05.06.2000 г., сключен между   д-р Г.Ц. ***, копие на допълнително споразумение № 286/31.07.2012 г., с което д-р Г.Ц. заема длъжността „лекар по дентална медицина, контрольор“, копие на НП № 162283-962/21.06.2012 г., издадено от Директора на РЗОК-Пловдив и длъжностна характеристика за длъжност „лекар по дентална медицина, контрольор“.

Съдът намира жалбата за процесуално допустима, тъй като е подадена от надлежна страна, в законоустановения за това срок, като съдържа  и необходимите реквизити,а разгледана по същество, ведно с направените възражения на повереника на жалбопадателя за основателна.

След внимателен анализ на действащото към момента в страна законодателство и цитираните в НП рамкови договори, то се установява, че двете установени от проверяващите нарушения формално са били налице. За да се потвърди обаче обжалваното НП, това обстоятелство не е достатъчно. На първо място се установи, че тези две нарушения  са били установени от проверяващите на 01.11.2012г., като това е станало извън срока указан им в заповед  № І-РД-13-2200/18.10.2012г.  на Директора на РЗОК Пловдив. Според цитираната заповед то назначената проверка е следвало да се извърши за времето от 18.10.2012г. до 24.10.2012г. Съгласно текста на чл. 72, ал.2 от ЗЗО, непосредственият контрол по изпълнение на договорите с НЗОК за оказване на медицинска и/или дентална помощ се осъществява чрез проверки, извършвани от длъжностни лица от РЗОК - финансови инспектори, лекари - контрольори, и лекари по дентална медицина - контрольори, въз основа на заповед на директора на РЗОК.Тъй като на практика проверката на проверяващите е била извършена извън указания в заповедта срок, то и резултатите от тази проверка са били получени в нарушение на закона. Всичко това е опорочило административнонаказателното производство, като е довело до издаване на незаконосъобразни АУАН и НП. Това налага обжалваното НП да бъде отменено изцяло.

На второ място, след внимателен анализ на съставения АУАН и НП, се установява, че в обжалваното НП не е посочено мястото на извършване и на двете вменени нарушения.В АУАН е посочено, че двете нарушения са извършени във „ВИТАДЕНТ-АГПППДМ“ ООД, база гр.Асеновград, ул. „Съединение“ №19, ет.2, каб.1 и №2 „ филиал гр.Асеновград, ул.“ Цар Иван Асен ІІ“ №101, ет.1, каб.1“, докато в НП такава констатация липсва. Очевидно е, че с този пропуск в случая е бил нарушен текста на чл.57, ал.1, т.5 от ЗАНН, като с това освен, че е било накърнено правото на защита на жалбоподателя, то затруднява и съда да разбере, точно къде са били извършени двете констатирани от проверяващите  нарушения. Посочения пропуск се явява сам по себе си, също особено съществен и самостоятелно основание за отмяна на обжалваното НП.

На трето място, няма как да не се отбележи и това, че размера на двете имуществени санкции е определен на основание чл.105а, ал.2 от ЗЗО, който текст отнася за нарушение извършени в условията на повторност. Такава квалификация обаче в съставения АУАН и издаденото НП няма. Действително в обжалваното НП е посочено, че двете нарушения са извършени „за втори път, но липсата на мотиви и посочване на доказателства обосноваващи това, не дават основание на съда да направи извод, че АНО е имал предвид именно понятието повторност по смисъла на  § 1,т.16  от Допълнителните разпоредби на ЗЗО. Според цитирания текст, по смисъла на закона, "Повторно" административно нарушение е това, извършено в едногодишен срок след влизането в сила на наказателното постановление, с което на нарушителя е било наложено наказание за същото нарушение.

На последно място следва да отбележи и факта, че от съдържанието на АУАН и НП,не става по никакъв начин ясно, защо е ангажирана именно административнонаказателната отговорност на „ВИТАДЕНТ-АГПППДМ“ ООД. Безспорно изяснява се, че в първия случай д-р П.Г. П. е надвишил обема на дейности, а във втория случай това е направено от д-р П.П.Р., като са посочени и техните изпълнителни деяния. След като това е така, то е следвало актосъставителя и АНО да изложат и своите съображения за причините, поради които тези обстоятелства са били пренебрегнати, за сметка на ангажирането на  административнонаказателната отговорност на „ВИТАДЕНТ-АГПППДМ“ ООД.

Поради посочените по-горе съществени процесуални нарушения,съдът намира, че издаденото НП се явява незаконосъобразно и като такова следва да бъде отменено.   

 

С оглед изложените мотиви, съдът постанови решението си.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: