РЕШЕНИЕ

Град Асеновград, 16.10.2013г.

 

ЧЕТВЪРТИ НАКАЗАТЕЛЕН СЪСТАВ на 16.10.2013г. –шестнадесети октомври две хиляди и тринадесета година, в публично заседание на 08.10.2013г.- осми октомври две хиляди и тринадесета година, с председател Стефка Пашова и при участието на секретаря С.К., като разгледа докладваното от председателя нахд  466.13г. по описа на съда, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производство по чл. 59 и следващите от ЗАНН.

Оспорено е НП № 162283-589 от 25.04.2013г. на Директора на РЗОК – Пловдив, с което на „Витадент – АГПППДМ“оод, ЕИК 160120539, със седалище и адрес на управление : област Пловдив, град Асеновград, ул.“******“ № 101, с месторазположение на лечебното заведение : база- град Асеновград, ул.“******, каб. № 1 и № 2,филиал град Асеновград, ул.“ ******, представлявано от д-р П.Г.П., ЕГН – **********, са наложени имуществени санкции както следва:

-         за нарушение по чл. 83 ал.2 от НРД за ДД 2012, чл. 55 ал.2 т.5 от ЗЗО и чл. 15 ал.2 от индивидуален договор № 162283 от 06.02.2012г. за оказване на първична извънболнична дентална помощ- 200 лева

-         за нарушение по чл. 75 т.2 от НРД 2012г. за ДД във връзка с чл. 3 ал.1 т.2 б.“Б“ от Договор № РД-НС-01-2 от 30.12.2011г., чл. 55 ал.2 т.2 и т.3 от ЗЗО и чл. 3 т.2 буква „б“ от индивидуален договор № 162283/06.02.2012г. за оказване на първична извънболнична дентална помощ- имуществена санкция в размер на 200 лева

-         за нарушение по чл.75 т.2 от НРД 2012 за ДД във вр.чл. 3 ал.1т.1 б.“а“ от Договор № РД-НС-01-2 от 30.12.2011г., чл. 55 ал.2 т.2 и т.3 от ЗЗО и чл. 3 т.1 б.“а“ от индивидуален договор № 162283 от 06.02.2012г. за оказване на първична извънболнична дентална помощ - имуществена санкция в размер на 200 лева.

 

Жалбоподателят, редовно призован, не се явява в съдебно заседанание, не изпраща процесуален представител.

Въззиваемата страна - Директорана РЗОК- Пловдив се представлява от ЮК Хронева. Тя пледира за потвърждаване на обжалваното НП като издадено от компетентен орган, при спазване на административно – производствените правила и законосъоразно, включително и с оглед вида и размера на наложените имуществени наказания.

 

Съдът, при преценка за спазването на административно-производствените правила, намери за установено следното:

    

Спазени са сроковете по чл. 34 от ЗАНН.

Този свой извод съдът позова на посочените в акта за установяване на административни нарушения дати на извършване на трите такива- месец април 2012г. и месец октомври 2012г., с оглед на което и АУАН за тях е съставен на 02.04.2013г., или преди изтичането на едногодишния срок от тяхното извършване, а НП за тях е издадено на 25.04.2013г.

 

Налице е компетентност на актосъставителя и на издателя на НП.

Това е така, тъй като АУАН е съставен от лекар по дентална медицина- контрольор, сектор „Контрол на детална помощ“, отдел

„ИМДПА“ в дирекция „ДКИМПА“ в РЗОК - Пловдив, оправомощен със Заповед № I – РД – 13 – 589 от 19.03.2013г. на директора на РЗОК- Пловдив,  явяващ се компетенен орган съгласно чл. 108 ал.1 от „Закона за здравното осигуряване“ вр.чл. 37 ал.1буква „Б“ от ЗАНН вр.чл.2 от ЗЗО.

НП е издадено от компетентен орган съгласно чл. 108 ал.2 вр. Ал.1 вр.чл.47 ал.1б“А“ от ЗАНН вр.чл. 2 от ЗЗО.

 

АУАН е съставен в присъствието на нарушителя и на свидетел при установяване на нарушението, който е описан с изискуемите от ЗАНН индивидуализиращи белези. АУАН е връчен на нарушителя с разяснени права на възражения. Същият съдържа изискуемите от чл. 42 от ЗАНН реквизити. НП съдържа изискуемите от чл. 57 ал.1 от ЗАНН реквизити.

 

С оглед горното, не се констатираха допуснати същестени нарушения на административно-производствените правила, нито основания за спиране или прекратяване на административно-наказателното производство, поради което и съдът разгледа делото по същество.

 

След преценка на събраните по делото доказателства, от фактическа страна, съдът намери за установено следното:

     Със Заповед № I – РД – 13 – 589 от 19.03.2013г. на Директора на РЗОК е разпоредено извършваненто на проверка на лечебно заведение за първична извънболнична дентална помощ „ Витадент – АГПППДМ“ оод,  с място на извършване на проверката – РЗОК и вид на същата- тематична, извънпланова, по документи със задача да се провери отчетната дейност по изпълнение на инд. Дог. № 162283 от 06.02.2012г. за периода от април 2012г. до месец октомври 2012г., която да се извърши от доктор Е.Г.Т. и Н.Г.П.. Проверката е реализирана и за нея е съставен констативен протокол  от 22.03.2013г., в който са отразени разултатите от проверката.

Видно от амбулаторен лист 261, издаден на здравно осигуреното лице Ш.Т. е посочена интервенция на зъби 27 и 47 – обтурация с амалгама или химичен композит. Тази интервенция досежно зъб № 27 не е била вписана в здравно-осигурителната книжка на здравно-осигуреното лице Ш.Г.А. от страна на доктор П.Р.. Впоследствие доктор Л.И.П.И. е отчела на същото здравно-осигурено лице обтурация с амалгама или химичен композит на зъб 27, за което е представила и вписване на тази интеревенция в здравно-осигурителната книжка на Ш.Г.А..

Така се установява, че вписаните обстоятелства в здравно-осигурителната книжка на здравно-осигуреното лице Ш.Г.А. са непълни, като д-р П.Р. не е попълнила въпросната интервенция в здравно-осигурителната книжка на осигреното лице и така е налице несъответствие между депозирания от нея амбулаторен лист № 261 и здравно-осигуреното лице.

 

          След електронна обработка на амбулаторните листове е било установено надвишаване на обема дейности, поемани от ЗОК за едно лице, изразяващо се в отчитане от страна на доктор П.П.Р. обстоен преглед през месец май 2012г. на здравно-осигуреното лице Е.Д.А. с амалгама или химичен композит на зъб 42 и обтурация с амалгама или химичен композит на зъб 21, по АЛ № 141 от 16.05.2012г., като през октомври месец 2012г. на същото здравно-осигурено лице същият лекар е отчел отново обтурация с амалгама или химичен композит на същото здравно-осигурено лице на зъб 15. Тази обтурация с амалгама или химичен композит на зъб 15 се явява в надвишение на обема дейности за година за едно лице.

 

          След електронна обработка на амбулаторните листове е установено надвишаване на обема дейности, поемани от ЗОК за едно здравно-осигурено лице, а именно- ЗОЛ Ф.И.Б., извършено от страна на доктор П.П.Р.. Това е така, тъй като доктор Р.  е отчела на това здравно-осигурено лице обстоен преглед през месец април 2012г. ведно с екстракция на зъб, включително и анестезия, като за същото здравно-осигурено лице е отчела отново обстоен преглед за установяване на орален статус.

Доктор Р., видно от ТР е управител на дружеството „Витанеднт“ оод и работи в него като стоматолог.

 

          Горните факти, съдът намери за доказани от показанията на актосъставителя  Е.Г.Т., които съдът кредитира като достоврени поради тяхната незаинтересованост, логичност, последователност, непротиворечивост и подкрепата им от страна на писмените доказателства по делото.

Съдът кредитира и писмените доказателства по делото, като достоверни и надлежно приобщени към административно-наказателната преписка, а именно: Заповед № I – РД – 13- 589 от 19.03.2013г. на директора на РЗОК, Констативен протокол от 22.03.2013г.,  амбулаторен лист 281 на Е.А., амбулаторен лист № 141 на Е.А., амбулаторен лист № 134 на Ш.Т., амбулаторен лист № 261 на Ш.Т., амбулаторен лист № 279 на Ф.Б., амбулаторен лист № 124 на Ф.Б., здравно-осигурителна книжка – копие на А.Ш., докладна записка към КП, протокол за неоснователно получени суми от 01.04.2013г.,  Договор № 162283 от 06.02.2012г., със НЗОК, Договор № 162283 от 31.01.2013г., както и чрез извършена справка в ТР.

 

При така установените факти, от правна страна, съдът намери следното:

 

На 22.12.2011г. е подписан Национален рамков договор за денталните дейности между националната здравноосигурителна каса и Българския зъболекарска съюз за 2012г., който съгласно §2 от ПЗР влиза в сила на 01.01.2012г. и отменя този за 2011г.

 

Този договор има силата на подзаконов нормативен акт, тъй като е издаден на основание чл. 54 от ЗОС и касае неограничен кръг от лица и дейности, а неговите клаузи имат задължително за изпълнение действие. Той подлежи и на обнародване. Поради това, неговите разпоредби създават задължителни за изпълнение задължения, а тяхното неизпълнение осъществява административно нарушение по принцип, тъй като е налице поведение, разписано в нормативен акт като противоречащо на същия. Именно този НРД за ДД от 2012г. е подзаконовият нормативен акт, който е действал към датата на извършване на нарушенията- през 2012г., като този за 2013г. не предвижда по-благоприятни разпоредби, поради което и няма основание за неговото приложение, на основание чл.2 ал.2 от ЗАНН.

 

          С оглед горното, от правна страна, съдът отчете, че  неотчитането в ЗОК на здравно-осигурено лице на извършена обтурация с амалгама или химичен компонент досежно ЗОК Ш.Г.А., е в нарушение на чл. 83 ал.2 от НРД за ДД за 2012г. вр.чл. 55 ал.2т.5 от ЗЗО, като това действие нарушава и чл. 15 ал.2 от индивидуален договор № 162283 от 06.02.2012г., изискващи  отбелязване в ЗОК на ЗЗОЛ и на кодът на съответния зъб и датата на извършването, което не е било сторено досежно зъб  27 на здравно-осигуреното лице, като по този начин от обективна страна е допуснато нарушение на посочената правна норма и е правилно правно квалифицирано.

 Преценката за липса на маловажност на случая за това нарушение е законосъобразна, с оглед на това, че се е стигнало до заплащане на тази процедура от страна на ЗОК, която сума подлежи на връщане и същата до момента не е налице доказателство да е възстановена на РЗОК.

 

По отношение на надвишаване на обема дейности, предоставяни за година на едно здравноо-осигурено лице, досежно здравно-осигуреното лице  Е.Д.А., то нарушението е осъществено от обективна страна относно извършването на обтурация с амалгама или химичен компонент на зъб 15, като от правна страна деянието е правилно квалифицирано като нарушение по чл. 75 т.2 от НРД за ДД за 2012г., в.чл. 3 ал.1 т.2 б.“б“ от Договор № РД – НС- 01-2 от 30.12.2011г., чл. 55 ал.2 т.2 и т.3 от ЗЗО и чл. 3 т.2 б.“б“ от индивидуален договор № 162283 от 06.02.2012г., указващи, че здравно-осигурителната каса поема до две лечебни дейности в рамките на календарната година.

С оглед горното, правилно и законосъобразно е била ангажирана административно-наказателната отговорност на дружеството за това нарушение, като законосъобразна се явява и преценката на административно-наказващият орган за липса на маловажност на случая, тъй като е налице заплащане на обем дейности, надвишаващи тези, поемани от бюджета на ЗОК, която сума е била неоснователно изплатена на дружеството- страна по договорите със ЗОК и която до момента не е възстановена.

 

На трето място, съдът отчете, че законосъобразно и правилно е била ангажираната административно-наказателната отговорност на дружеството и досежно отчитане на обем дейности в повече от обема, който за всяка календарна година поема здравно-осигурителната каса, по отношение на прегледа на здравно-осигуреното лице Ф.И.Б., като същото законосъобразно е било квалифицирано  като такова по чл. 75 т.2 от НРД за ДД за 2012г., в.чл. 3 ал.1 т.2 б.“б“ от Договор № РД – НС- 01-2 от 30.12.2011г., чл. 55 ал.2 т.2 и т.3 от ЗЗО и чл. 3 т.2 б.“б“ от индивидуален договор № 162283 от 06.02.2012г., указващи, че здравно-осигурителната каса поема до две лечебни дейности в рамките на календарната година.


Законосъобразна  се явява и преценката на административно-наказващият орган за липса на маловажност на случая, тъй като от това нарушение е произтекло заплащане в повече от дължимото на дружеството – нарушител от страна на бюджета на ЗОК, коята сума и до момента не е възстановена.

 

На последно място съдът счита, че законосъобразно е била ангажирана и административно-наказателната отговорност на юридическото лице, а не на физическото лице-лекар, което е осъществило реално дейностите, тъй като същите са извършени в изпълнение на договори, сключени с РЗОК именно от страна на дружеството – жалбоподател, по което то е задължено и които разпоредби е задължено да спазва, включително и чрез лицата- лекари по дентална медицина, които работят за него или го управляват. На последно място следва да се посочи, че административно-наказателната отговорност на юридическото лице е ангажирана, тъй като същата е изрично предвидена в чл. 105 от ЗЗО.

 

По отношениа на наложените за всяко едно от трите нарушения имуществени санкции, съдът счита, че същите са наложени и по трите нарушения на основание чл. 105а ал.2 от „Закона за здравното осигуряване“, която правна норма обаче касае повторност на нарушенията по ал.1 от този законов текст. В случая, нито в акта за установяване на административно нарушение, нито в наказателното постановление е вменено словестно и правно, нарушенията да са извършени в условията на повторност, а и това обстоятелство не се доказа в хода нито на административно-наказателното, нито на съдебното производство по делото. С оглед на което и правното основание за налагане на имуществена санкция досежно всяко едно от трите административнинарушения е това по чл. 105 ал.1 от „Закона за здравното осигуряване.“ Тази юридическа неточност обаче в правното основание за налагане на имуществените санкции, за съда не води до реализация на съществено процесуално нарушение, тъй като от значение за реализиране на правото на защита е единствено съдържанието на НП доснежно вида и размера на санкцията, без правното основание, на което тя е наложена да е релевантно за защитата на жалбоподателя обстоятелство. С оглед на което и съдът намери, че всяко едно от трите административни нарушения, правно – приложимата норма за налагане на имущствена санкция е тази по чл. 105а ал.1 от „Закона за здравното осигуряване“, като съдът отчете и нейния законов диапазон от 50 до 100 лева за юридически лица.

Съдът намери, че наложената имуществена санкция в размер от по 200 лева за всяко едно от трите административни нарушения е определена в нарушение на закона и в нарушение на правилата за определяне на административното наказание по чл. 27 от ЗАНН, като не са отчетени наличието на смегчаващи отговорността обстоятелства- първо нарушение за всяко едно от трите адм.нарушения, оказване на съдействие за тяхното разкриване, а от друга страна - наличието утежняващо отговорността обстоятелство досежно всяко едно от трите нарушения - неоснователно получени суми в резултат на нарушенията, които до момента не са възстановени. С оглед на горното съдът намери, че следва размерът на всяка една от трите санкции, определени на от по 200 лева да бъде изменен, като всяка една от тях бъде намалена от 200 на 60 / шестедест/ лева, като НП в останалата му част бъде потвърдено.

С оглед горното и на основание чл. 63 ал.1 от ЗАНН,

Съдът

 

РЕШИ:

 

ИЗМЕНЯВА НП № 162283-589 от 25.04.2013г. на Директора на РЗОК – Пловдив, с което на „Витадент – АГПППДМ“оод, ЕИК 160120539, със седалище и адрес на управление : област Пловдив, град Асеновград, ул.“******“ № 101, с месторазположение на лечебното заведение : база- град Асеновград, ул.“ ******, каб. № 1 и № 2,филиал град Асеновград, ул.“ ******, представлявано от д-р П.Г.П., ЕГН – **********, са наложени имуществени санкции както следва:

-         за нарушение по чл. 83 ал.2 от НРД за ДД 2012, чл. 55 ал.2  т.5 от ЗЗО и чл. 15 ал.2 от индивидуален договор № 162283 от 06.02.2012г. за оказване на първична извънболнична дентална помощ- 200 лева

-         за нарушение по чл. 75 т.2 от НРД 2012г. за ДД във връзка с чл. 3 ал.1 т.2 б.“Б“ от Договор № РД-НС-01-2 от 30.12.2011г., чл. 55 ал.2 т.2 и т.3 от ЗЗО и чл. 3 т.2 буква „б“ от индивидуален договор № 162283/06.02.2012г. за оказване на първична извънболнична дентална помощ- имуществена санкция в размер на 200 лева

-         за нарушение по чл.75 т.2 от НРД 2012 за ДД във вр.чл. 3 ал.1т.1 б.“а“ от Договор № РД-НС-01-2 от 30.12.2011г., чл. 55 ал.2 т.2 и т.3 от ЗЗО и чл. 3 т.1 б.“а“ от индивидуален договор № 162283 от 06.02.2012г. за оказване на първична извънболнична дентална помощ- имуществена санкция в размер на 200 лева., като НАМАЛЯВА размера на всяка една от наложените имуществени санкции от 200 /двеста/ лева на 60 /шестдесет/ лева и ПОТВЪРЖДАВА НП в останалата му част.

 

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд- град Пловдив, в 14 –дневен срок от съобщаването му на страните, по реда на глава 12 от АПК, на касационните основание, визирани в НПК.

 

 

Районен съдия: