МОТИВИ

Към решение № 96 по нахд № 272.10 по описа на АРС, четвърти наказателен състав

 

 

Съдът е сезиран с постановление на РП-Асеновград, с което се предлага освобождаване от наказателна отговорност с налагане на адм.наказание по реда на чл.78а от НК, на Г.Н.П., ЕГН- **********, роден на  ***г***, жител и живущ ***, по народност българин, български гражданин, женен, не осъждан, работещ, за престъпление по чл.338 ал.1 от НК, за това, че на 16.12.2009г. в с.Поповица, обл. Пловдивска, като е държал огнестрелно оръжие – пистолет „ТТ” калибър 7,61 мм с фабричен № ЕИ 820, не е взел необходимите мерки за сигурност и особено мерките, предвидени в надлежния правилник: ППЗКВВООБ- 48 ал.1- Лицата, придобили огнестрелни оръжия, са длъжни да ги опазват от кражби, изгубване и достъп на други лица, а при боравене с него да вземат мерки за недопускане на злополуки или наранявания.

Представителят на РП-Асеновград поддържа предложението, като пледира налагане на глоба на обвиняемия при условията и приложението на чл.2 ал.2 от НК за редакцията на чл.78а от НК, като по-благоприятен за дееца закон, предвиждащ по-нисък минимум на санкцията.Пледира за налагане на глоба в размер на 1000 лева, като изтъква, че обвиняемият не е осъждан, признава вината си и с тежко материално положение от една страна, а от друга- по-високата обществена опасност на деянието.

 

Пледира за отнемане в полза на държавата на  пистолет „ТТ” калибър 7,62 мм, 1 бр. Пълнител за пистолета и 6 бр.боеприпаси за него , както и разрешението за носене и употреба на огнестрелно оръжие.

Обвиняемият се явява лично и с упълномощен защитник- адвокат Бонев. Признава вината си и моли да бъде освободен от наказателна отговорност с прилагане на чл.78а от НК  , като моли за глоба в размер на 500 лева.

Упълномощеният му защитник- адвокат Бонев моли обвиняемият да бъде освободен за деянието по чл.338 ал.1 от НК от наказателна отговорност по реда на чл.78а от НК, като му се наложи минимална глоба.

Въз основа на събраните доказателства по делото, съдът прие за установени следните правно релевантни факти:

Обвиняемият притежава разрешение за носене и употреба на огнестрелно оръжие- пистолет „ТТ” калибър 7,62 мм, като притежава такъв пистолет с фабричен № ЕИ 820. На 15 и 16.12.2009г. той бил на работата си, като охрана на военен обект-поделение № 26810 в с. Поповица, за времето от 20,00 часа на 15.12.2009г. до 08,00 часа на 16.12.2009г. Към 02,00 часа при извършване на обход на обекта забелязал чакал и чул вой от същия, след което го осветил с прожектора и възпроизвел два изстрела по него.Единият от куршумите, изстреляни от обвиняемия преминал през прозорец на детската стая на  жилището на свид. Д.Ж.Х., намиращо се в с.Поповица, ул.”35”-та и се забил в страничната дървена табла на легло, намиращо се срещу прозореца. На 16.12.2009г. сутринта свидетелят Д.Ж.Х.забелязал дупка в двойното стъкло на прозореца ,  а впоследствие и забития в страничната табла на леглото куршум, за което сигнализирал РУ на МВР-Първомай.

Горните факти съдът намери за доказани, на първо място, от самопризнанието на обвиняемия в съдебно заседание, както и от протоколите за разпитите на свидетелите н.Г.,  Д.Ж.Х., които са непротиворечиви помежду си и поради това се кредитират от съда, както и от надлежно приложените писмени доказателства по делото, а именно: характеристична справка на обвиняем, справка за съдимост на обвиняем,протокол за доброволно предаване от 16.12.2009г. и два броя протоколи за приемане на ВВООБ от 17.12.2009г., както и от ВД по делото.

Въз основа на така приетите факти, от правна страна съдът прие следното:

Обвиняемият е имал нужната правоспособност и разрешително за носене и употреба на оръжие, с което е охранявал поверения му в качеството му на работник обект. На посочените място и дата, той е бил на работа с оръжието си и го е използвал, изстрелвайки два броя куршуми по цел- чакал, осветен от обвиняемия с фенер. Така произведените изстрели обаче са били в разрез с изискването при употреба на оръжие да се вземат всички мерки за недопускане на злополуки или наранявания, регламентирано в чл.48 ал.1 от ППЗКВВООБ. В случая, такива мерки не са били взети от обвиняемия, като един от изстреляните куршуми, е проникнал в намиращо се наблизо жилище и се е спрял в таблата на легло.

По този начин, произведеният изстрел сериозно е произвел условия за допускане на злополука. С тези си действия, от обективна страна обвиняемият е осъществил състава на престъпление по чл. 338 ал.1 от НК.

От субективна страна, съдът прие, че същият е извършил деянието с пряк умисъл, тъй като е съзнавал обществено опасния характер на извършеното и на последствията от него и ги е целял. Това е така, тъй като той е бивш военен, който има разрешително за ползване на оръжие, наясно е с инструкциите за безопасност за неговото ползване и е бил наясно, че произвеждайки изстрел в посока, в близост на която има жилища, които са обитаеми, е създал опасност от злополука.

По това обвинение следва да бъде признат за виновен.

Тъй като са налице основанията за приложението на чл.78а от НК, а именно- предвиденото наказание за престъплението по чл. 338 ал.1 от НК в редакцията му към датата на инкриминираното деяние предвижда наказание „лишаване от свобода” до 2 години или глоба от 100 до 300 лева.

Обвиняемият не е осъждан, не е бил до момента освобождаван от наказателна отговорност, няма не възстановени съставомерни щети. Не са  налице отрицателни предпоставки за приложението на този институт, поради което и съдът освободи от наказателна отговорност обвиняемия на основание чл.78а от НК.

При определяне размера на глобата, съдът съобрази, че чл.78а от НК също е претърпял изменения след датата на деянието, които са по-неблагоприятни за дееца, като е предвидена в новата редакция на текста един по-голям долен минимум на предвидената глоба. Поради това съдът счете, че следва разпоредбата на чл.78а от НК да бъде приложена към редакцията й към датата на деянието, като по-благоприятна такава, при приложение на чл.2 ал.2 от НК, предвиждаща глоба от 500 до 5 000 лева.

При определяне на размера й, съдът отчете смегчаващите отговорността обстоятелства, каквито намери добрите характеристични данни на обвиняемия, неговото самопризнание, чистото му съдебно минало. Като утежняващо отговорността обстоятелство съдът отчете по-завишената обществена опасност на стореното, с оглед на това, че куршумът е попаднал в обитаемо жилище и действително, не само е създал, но реално е могло да настъпят много сериозни последици за здравето на жителите му. Ето защо, при това положение, съдът определи глобата при превес на смегчаващите отговорността обстоятелства, като определи размерът на глобата на 600 /шестотин/ лева.

На основание чл.20 от ЗАНН , тъй като това е изрично предвидено в чл.25 от ЗКВВООБ, следва да бъдат отнети в полза на държавата веществените доказателства по делото, а именно- пистолет „ТТ”, калибър 7,62мм, 1 бр. Пълнител за пистолета и 6 бр. Боеприпаси за пистолета, калибър 7,62 мм, както и разрешението за носене и употреба на огнестрелно оръжие, които се намират на съхранение в РУ на МВР-Асеновград.

Разноски по делото няма направени, затова и съдът не присъди такива.

По изложените мотиви, съдът взе своето решение.

 

 

Районен съдия: