Р Е Ш Е Н И Е

 

№…….

гр. Асеновград, 14.06.2013 год.

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

            Районен съд Асеновград, четвърти съдебен състав, в публично заседание на шестнадесети май през две хиляди и тринадесета година в състав:

                                                                                    Районен съдия: Елена Калпачка

при секретаря Д.М.

като разгледа докладваното от съдията гр. дело № 1859 по описа на съда за 2012г.

за да се произнесе, взе предвид:

Иск за делба на земеделски земи във фазата на чл. 353 от ГПК.

Ищецът, чрез процесуалния си представител адв. Т., моли да бъдат разпределени земеделските земи между съделителите, съобразно правата им по решение за допускане на делба, като се вземе предвид приетото заключение на вещото лице Й.Й.. Моли да бъдат осъдени ответниците Й.Т. и И. Георгиева да му заплатят сумата от по 158,90 лв. всеки разноски за вещо лице и закупуване на идентификатори за новообразуваните имоти, съгласно предложението за разделяне на вещото лице, която е заплатил, вместо ответниците.

Ответниците не се явяват и не изразяват становище по съществото на делото.

Съдът, като прецени събраните доказателства, установи от фактическа и правна страна следното:

По делото са допуснати до делба, с влязло в сила съдебно решение между страните, четири обособени земеделски имота, с различна площ, а именно нива от 1,046 дка, м. „До стопанския двор“, имот № 029043 по плана за земеразделяне, който имот е заснет по КК на с. Златовръх с идентификатор 31108.29.43, лозе от 2,236 дка, м. „Лозята“, имот № 006189 по плана за земеразделяне,  който имот е заснет по КК на с. Златовръх с идентификатор  31108.6.189, нива от 4,838 дка, м. „Зад кориите“, имот № 009044 по плана за земеразделяне, който имот е заснет по КК на с. Златовръх с идентификатор 31108.9.44 и нива от 29,030 дка, в м. „Герен кория“, имот № 039031 по  плана за земеразделяне, който имот е заснет по КК на с. Златовръх с идентификатор 31108.39.31, при квоти за Б.И.Д. – 4/18 идеални части, за Й.А.Т. -7/18 идеални части и за И. Аргирова Георгиева -7/18 идеални части.

Представено и прието, като компетентно изготвено, е заключението на вещото лице Й.Й., което съдът изцяло възприема, с което е предложен вариант за разделяне на процесните земи и е определена действителната им пазарна стойност. Вариантът за разделяне на наследствените имоти, даден в заключението, предложен от вещото лице, съответства на наследствените права на страните по закон, доколкото е възможно, като за ответниците, които са с равни права, са определени почти равни дялове. Има разделени имоти на части, от които са обособени повече от един имот, като за новообразуваните имоти са запазени кадастрални номера определени от АГКК. Доколкото всеки от съделителите ще получи дял, равен на правата, които има в наследствената маса, не е необходимо уравняване на дяловете в пари.

Съдът следва да пристъпи към разпределение на имотите по реда на чл. 353 от ГПК, съгласно заключението  с оглед броя на земите и техния размер, броя на наследниците и най-вече различните им наследствени квоти, които правят тегленето на жребий много неудобно, а по този начин е възможно всеки да получи реален дял от наследството. Не е допустимо жребий да бъде теглен само по отношение на част от страните, поради което наследствената съсобственост следва да бъде прекратена чрез разпределение на имотите. Поради това съдът следва да пристъпи към разпределение на имотите.

Следва на ищеца Б.И.Д., който притежава 4/18 идеални части от наследството, на стойност 3925 лв., да бъде разпределен дял първи от заключението на вещото лице, а именно ПИ 31108.29.43- нива с площ 1.045дка за 627лв., IV категория, местност „До стопанския двор” по кадастралната карта на с. Златовръх, общ. Асеновград при граници и съседи: 31108.29.41, 31108.29.44, 31108.29.46, 31108.29.42 и ПИ 31108.39.126- нива с площ 7.328дка за 3298лв., IV категория, местност „Герен кория” по кадастралната карта на с. Златовръх, общ. Асеновград при граници и съседи: 31108.39.127, 31108.39.34, 31108.39.75, 31108.41.244. Стойността на така определения дял е 3925 лв., или равна на стойността на дела му в наследството.  

 На ответника Й.Т., който притежава 7/18 идеални части от наследството, на стойност 6866 лв., следва да се разпредели дял втори от заключението на вещото лице, а именно ПИ 31108.6.382- лозе с площ 1.118дка за 894лв., V категория, местност „Лозята” по кадастралната карта на с. Златовръх, общ. Асеновград при граници и съседи: 31108.6.155, 31108.6.86, 31108.6.383; ПИ 31108.9.44- нива с площ 4.839дка за 2178лв., IV категория, местност „Зад кориите” по кадастралната карта на с. Златовръх, общ. Асеновград при граници и съседи: 31108.9.118, 31108.9.43, 31108.9.99, 31108.9.45, 31108.9.110 и ПИ 31108.39.127- нива с площ 8.433дка за 3795лв., IV категория, местност „Герен кория” по кадастралната карта на с. Златовръх, общ. Асеновград при граници и съседи: 31108.39.128, 31108.39.126, 31108.39.75, 31108.41.244. Стойността на така определения дял е 6867 лв., или почти равна, с един лев повече от стойността на дела му в наследството, като поради незначителната разлика не се налага уравняване на дяловете с пари. 

На ответника И. Георгиева, която също притежава 7/18 идеални части от наследството, на стойност 6866 лв., следва да се разпредели дял трети от заключението на вещото лице, а именно ПИ 31108.6.383- лозе с площ 1.118дка за 895лв., V категория, местност „Лозята” по кадастралната карта на с. Златовръх, общ. Асеновград при граници и съседи: 31108.6.382, 31108.6.86, 31108.6.111, 31108.6.155 и ПИ 31108.39.128- нива с площ 13.268дка за 5970лв., IV категория, местност „Герен кория” по кадастралната карта на с. Златовръх, общ. Асеновград при граници и съседи: 31108.39.127, 31108.41.244, 31108.39.32, 31108.39.75. Стойността на така определения дял е 6865 лв., или с един лев по-малко от стойността на дела и в наследството като поради незначителната разлика не се налага уравняване на дяловете с пари. 

Съдът следва да осъди съделителите да заплатят дължимата държавна такса върху стойността на дяловете си на основание чл. 8 от Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по гражданския процесуален кодекс, а именно по 4% върху стойността на наследствения дял. Или ищецът следва да заплати 157 лв., а ответниците по 274,64 лв.

Следва, съобразно чл. 355 от ГПК, всяка от страните да поеме стойност на разноските, съобразно наследствения си дял. Разноски в производството са направени за ескспертиза, която да определи пазарната стойност на допуснатите до делба земи и състави проект за разпределението им съобразно правата на страните, както и за закупуване на идентификатори за новообазуваните имоти. Първоначално за ответниците е бил определен депозит в размер на 56 лв., който е бил заплатен от ищеца, в последствие и стойността на възнаграждението за експерта за съставяне на дяловете е била заплатена от ищеца, като ответниците е следвало да заплатят, съобразно стойността на дела си по 70 лв. възнаграждение, а и по 33 лв. за заплащане на стойността на идентификатори за новообразуваните имоти. Ето защо следва ответниците да бъдат осъдени да заплатят на ищеца и сумата от по 159 лв. направени от него разноски в производството, дължими от ответниците.

Водим от горните съображения, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ПОСТАВЯ В ДЯЛ на Б.И.Д., ЕГН **********,***:

1. ПИ 31108.29.43 (три едно едно нула осем точка две девет точка четири три) - нива с площ 1.045 (един декар и четиридесет и пет кв.м) дка, IV (четвърта) категория, местност „До стопанския двор” по кадастралната карта на с. Златовръх, общ. Асеновград при граници и съседи: 31108.29.41, 31108.29.44, 31108.29.46, 31108.29.42

2. ПИ 31108.39.126 (три едно едно нула осем точка три девет точка едно две шест) нива с площ 7.328 (седем декара и триста двадесет и осем кв. м) дка, IV (четвърта)  категория, местност „Герен кория” по кадастралната карта на с. Златовръх, общ. Асеновград при граници и съседи: 31108.39.127, 31108.39.34, 31108.39.75, 31108.41.244

 

ПОСТАВЯ В ДЯЛ на Й.А.Т., с ЕГН **********,***:

1. ПИ 31108.6.382 (три едно едно нула осем точка шест точка три осем две) - лозе с площ 1.118 (един декар и сто и осемнадесет кв. м) дка, V (пета) категория, местност „Лозята” по кадастралната карта на с. Златовръх, общ. Асеновград при граници и съседи: 31108.6.155, 31108.6.86, 31108.6.383

2. ПИ 31108.9.44 (три едно едно нула осем точка девет точка четири четири) - нива с площ 4.839 (четири декара осемстотин тридесет и девет кв. м) дка, IV (четвърта)  категория, местност „Зад кориите” по кадастралната карта на с. Златовръх, общ. Асеновград при граници и съседи: 31108.9.118, 31108.9.43, 31108.9.99, 31108.9.45, 31108.9.110

3. ПИ 31108.39.127 (три едно едно нула осем точка три девет точка едно две седем)  - нива с площ 8.433 (осем декара четиристотин тридесет и три кв. м) дка, IV (четвърта) категория, местност  „Герен кория” по кадастралната карта на с. Златовръх, общ. Асеновград при граници и съседи: 31108.39.128, 31108.39.126, 31108.39.75, 31108.41.244

 

ПОСТАВЯ В ДЯЛ на И. АРГИРОВА ГЕОРГИЕВА, с ЕГН **********,***:

1. ПИ 31108.6.383 (три едно едно нула осем точка шест точка три осем три) - лозе с площ 1.118 (един декар и сто и осемнадесет кв. м) дка, V (пета) категория, местност „Лозята” по кадастралната карта на с. Златовръх, общ. Асеновград при граници и съседи: 31108.6.382, 31108.6.86, 31108.6.111, 31108.6.155.

2. ПИ 31108.39.128 (три едно едно нула осем точка три девет точка едно две осем) - нива с площ 13.268 (тринадесет декара двеста шестдесет и осем кв.м) дка, IV (четвърта) категория, местност „Герен кория” по кадастралната карта на с. Златовръх, общ. Асеновград при граници и съседи: 31108.39.127, 31108.41.244, 31108.39.32, 31108.39.75

 

ОСЪЖДА Б.И.Д., ЕГН **********,***, да заплати по сметка на РС Асеновград държавна такса в размер на 157,00 лв. (сто петдесет и седем лева).

ОСЪЖДА Й.А.Т., с ЕГН **********,*** и И. АРГИРОВА ГЕОРГИЕВА, с ЕГН **********,***, да заплатят по сметка на РС Асеновград, държавна такса в размер на по 274,64 лв. (двеста седемдесет и четири лева и шестдесет и четири стотинки) всеки.

 

ОСЪЖДА Й.А.Т., с ЕГН **********,*** и И. АРГИРОВА ГЕОРГИЕВА, с ЕГН **********,***, да заплатят на Б.И.Д., ЕГН **********,***, сумата от по 159,00 (сто  петдесет и девет) лева всеки, направени по делото разноски, на основание чл. 355 от ГПК.

 

РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване пред ПОС в двуседмичен срок от връчването му на страните.

                                                                                    Районен съдия: