РАЙОНЕН СЪД - ГР.АСЕНОВГРАД
Справка за свършените граждански дела
за периода от 01.07.2009г. до 31.07.2009г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 253/1999, II състав

Вещни искове по ЗСПЗЗ

З.Г.К.,
Ж.Н.К.,
Е.Н.К.,
А.И.Б.

МИНИСТЕРСТВО ЗГАР,
ОБЩИНСКА СЛУЖБА "ЗЕМЕДЕЛИЕ" АСЕНОВГРАД,
Н.Т.К.,
Х.Д.Х.,
Р.В.П.,
И.К.Т.,
Д.Б.Х.,
А.Х.К.,
М.Д.А.,
С.Т.К.,
В.В.М.,
М.Т.К.,
Л.А.Б.,
Х.А.П.,
М.Г.Д.,
Л.Г.Д.

Докладчик: Н.Т.К. 

Определение от 07.07.2009г.
Прекратява производството по гр. д. №253/1999г. по описа на Районен съд - гр. Асеновград, ІІ гр. състав поради недопустимост. Определението подлежи на обжалване пред Окръжен съд - гр. Пловдив в седмодневен срок от съобщението до страните за постановяването му.
 

2

Гражданско дело No 745/2008, IV състав

Вещни искове

ЦН ПРИ ХРАМ СВ.АТАНАСИЙ С.БОЯНЦИ

БС СВ.ОБИТЕЛ СВ.БОГОРОДИЦА С.БАЧКОВО

Председател и докладчик: Н.Т.К. 

Решение от 08.07.2009г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователен предявеният от Църковно настоятелство при храм "Св. Атанасий" с. Боянци, представлявано от отец Ж
. Д. Н., чрез пълномощника адв. С. иск против Бачковска ставропигиална света обител "Света Богородица" с. Бачково, представлявано от негово Високопреосвещенство епископ Б.., а по гражданска регистрация В. И.Д.да бъде осъден ответника да отстъпи собствеността и предаде владението на 500/770.967/петстотин върху седемстотин и седемдесет цяло и деветстотин шестдесет и седем стотни/ид.ч от гора, поземлен имот № 49309.4.501/четири девет три нула девет точка четири точка пет нула едно/, находящ се в землището на село Мулдава, местността "***", трайно предназначение - горска територия, начин на трайно ползуване - широколистна гора, при съседи : землище на с. Козаново, язовир 40-те извора и блокове на Мулдава на храм. "Свети Атанасий" с. Боянци.

ОСЪЖДА храм "Св. Атанасий" с. Боянци, чрез Църковно настоятелство представлявано от отец Ж
. Д. Н. ДА ЗАПЛАТИ на Бачковска ставропигиална света обител "Света Богородица" с. Бачково, представлявано от негово Високопреосвещенство епископ Б., а по гражданска регистрация В.И. Д. сумата от 200/двеста/лв направени разноски по производството.

Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд - Пловдив в двуседмичен срок от съобщаването му.

 

3

Гражданско дело No 810/2008, I състав

Вещни искове

А.И.Д.

ОБЩИНА АСЕНОВГРАД

Докладчик: М.М.К. 

Решение от 22.07.2009г.
ДОПУСКА ПОПРАВКА на очевидна фактическа грешка в решение №104 от 25,03,2009г. по гр.д.№810/2008г., като ОСЪЖДА Община Асеновград, пл."Академик Николай Хайтов" №3, представлявана от Кмета Х.Г. да заплати на А.И.Д., ЕГН ********** *** сумата от 700 (седемстотин) лева, представляваща направени по производството разноски.
Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд - Пловдив в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

4

Гражданско дело No 877/2008, III състав

Вещни искове

КПТУ ВЪЗРАЖДАНЕ

ОБЩИНА АСЕНОВГРАД

Председател и докладчик: М.Д.А. 

Решение от 01.07.2009г.
ПРЕКРАТЯВА като недопустим поради липса на правен интерес на иска предявен от КПТУ "Възраждане", със седалище и адрес на управление гр. Асеновград, ул. "
**** "№***, представлявано от М.Х.Е., ЕГН **********,***, представлявана от Кмета на Общината Х. Г. Г., с адрес Асеновград, пл. "***" №** за признаване на установено по отношение на ответника, че ищеца е собственик на основание правоприемство и давност, на магазин /павилион/ за хляб и хлебни изделия представляващ едноетажна сграда с търговско предназначение, с площ от 117 кв. м., идентификационен код по кадастралната карта на гр. Асеновград № ******  ОТХВЪРЛЯ, като не основателен предявения от КПТУ "Възраждане", със седалище и адрес на управление гр. Асеновград, ул. "Хан Аспарух "№13, представлявано от М.Х.Е., ЕГН **********,***, представлявана от Кмета на Общината Х. Г.Г., с адрес Асеновград, пл. "****" №***, иск за признаване на установено спрямо Община Асеновград, че КПТУ "Възраждане" - Асеновград е собственик на основание §26 от ПЗР на ЗК / чл. 2, ал.3 от ЗС /отм./, както и като допълнителна на постройката вещ и по правоприемство и давност, на прилежащия под магазин /павилион/ за хляб и хлебни изделия с № ***** терен, с площ от 117,92 кв. м., находящи се в парцел І - зеленина, летен театър в кв. 66 по плана на гр. Асеновград от 1994г., целия с площ от 23, 366 дка, съставляващ по действащия кадастрален и регулационен план на града ПИ 1162 - магазин, с граници: ул. "Стара планина" и от три страни незастроената част от посочения имот идентификатор по кадастралната карта № 00702.513.255/нула, нула, седемстотин и две, точка петстотин и тринадесет, точка, двеста петдесет и пет/, както и иска за отмяна на издаден от Община Асеновград акт за публична общинска собственост №288 от 03.11.1998г. досежно процесния терен..
ПРЕКРАТЯВА като недопустим предявения от КПТУ "Възраждане", със седалище и адрес на управление гр. Асеновград, ул. "
*** "№*** представлявано от М.Х.Е., ЕГН **********,***, представлявана от Кмета на Общината Х.Г.Г., с адрес Асеновград, пл. "****" №***, инцидентен установителен иск по чл.212 ГПК, за установяване по оншение на Общината, че КТПУ "Възраждане"- гр. Асеновград е правоприемник на ХВК гр. Асеновград, както и иска за отмяна като незаконосъобразна по реда на инцидентния съдебен контрол на Заповед № А1090/17.06.2008г. на Кмета на Община Асеновград, за изземване на терен общинска собственост.

Решението подлежи на обжалване пред ПОС, в двуседмичен срок от връчване на препис от същото на страните.

 

5

Гражданско дело No 888/2008, III състав

Делби

В.В.И.,
М.В.И.,
Е.К.К.,
Д.В.Б.,
Н.Д.И.

С.С.И.

Докладчик: М.Д.А. 

Определение от 20.07.2009г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№ 888/2008г. по описа на АРС, ІІІ гр.състав. ОСЪЖДА В.В.И., М.В.И., Д.В.Б., Е.К.К., Н.Д.И. и С.С.И. да заплатят по сметка на АРС, държавна такса в размер на 30,00 лева. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ПОС в едноседмичен срок от връчване на препис от същото на страните.
 

6

Гражданско дело No 1236/2008, IV състав

Вещни искове по ЗСПЗЗ

В.Б.Д.,
К.Б.П.,
К.Б.К.,
А.Б.П.,
Н.Б.П.,
Й.Н.К.

ОБЩИНСКА СЛУЖБА "ЗЕМЕДЕЛИЕ" АСЕНОВГРАД

Председател и докладчик: Н.Т.К. 

Решение от 10.07.2009г.
ОБЯВЯВА за нищожни: протокол № Б 040 от 23.10.2008г на ОС"З" Асеновград, с който е признато и определено за възстановяване правото на собственост върху земеделски земи на наследниците на Б.В. Г
. върху: ниви от 3,398 дка в м. "Под село", ниви от 0,700дка в м. "Под село", ниви от 2,900дка в м. "Гущерова чешма", ниви от 3,000дка в м. "Две могили", ниви от 3,000дка в м. "Широите", ниви от 2,800дка в м. "Каваклъка", ниви от 1,500дка в м. "Пладница", ниви от 2,400дка в м. "Св. Петка", ниви от 2,000дка в м. "Кайначетата", ниви от 2,000дка в м. "Каменова кюприя", ниви от 3,500дка в м. "Попов бунар", ниви от 4,500дка в м. "Герена", ниви от 2,500дка в м. "Зад елхите", ниви от 1,000дка в м. "Каменова кюприя", ниви от 0,700дка в м. "До село", ниви от 1,700дка в м. "До село", и е отказано признаване правото на възстановяване на собствеността с план за земеразделяне върху: ниви от 1,800дка в м. "Каратопрак", ниви от 2,700дка в м. "Под село", ниви от 4,800дка в м. "Смокините", ниви от 3,500дка в м. "Харманлъка", ниви от 2,600дка в м. "Трънката", ниви от 1,600дка в м. "Мерата", лозя от 0,800дка в м. "Каменова кюприя", ниви от 4,000дка в м. "Бяла вода", Решение № Б 040 23.10.2008г на ОС "З" гр. Асеновград за възстановяване правото на собственост на наследниците на Б.В. Г. в съществуващи или възстановими стари реални граници върху: нива от 0,680дка в м. "До село", нива от 1,580дка в м. "До село", нива от 0,840дка в м. "До село", и е постановен отказ по отношение на: нива от 0.700дка в м. "Под село", нива от 1.700дка в м. "До село", Протокол № Б 040 А от 23.10.2008г на ОС"З" гр. Асеновград, съгласно който е признато и определно за възсттановяване правото на собственост на наследниците НА Б.В. ГЕОРГИЕВ върху: ниви от 5,500дка в м. "Чолдуба", ниви от 2,300дка в м. "Капсида" и ниви от 1,700дка в м. "Капсида" и отказано признаване правото на възстановяване на собствеността с план за земеразделяне върху: нива от 3.500дка в м. "Чолдуба".
ОСЪЖДА Б.Й.В. ЕГН********** *** и В.Й.Б. ЕГН ********** *** Макариополски № 25 да заплатят на В.Б.Д. ЕГН ********** ***, Пловдивска област, К.Б.П. ЕГН ********** ***, К.Б.К. ЕГН ********** ***, Пловдивска област, А.Б. ПИЖЕВЕГН ********** *** а, Н.Б.П. ЕГН ********** *** и Й.Н.К. ЕГН ********** *** сумата от 421/четиристотин двадесет и един/лева разноски в настоящото производство.

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд Пловдив в 14 дневен срок от съобщаването му.

 

7

Гражданско дело No 1237/2008, IV състав

Облигационни искове

АСЕНОВГРАД ТАБАК АД

ЕТ НИКОЛА ПЕТРОВ

Председател и докладчик: Н.Т.К. 

Решение от 10.07.2009г.

ОТХВЪРЛЯ предявеният от "АСЕНОВГРАД ТАБАК" АД, със седалище и адрес на управление гр. Асеновград, ул."
***" № *** представлявано от изпълнителния директор Л.Т.Н. иск против ЕТ "Н.П." Н.В.П., със седалище и адрес на управление гр. Асеновград, ул. "***" № *** за осъждане на ответника да предаде наетата вещ, представляваща предоставената под наем по Договор за наем незастроена част от парцел VІІІ/осми/ 3588/три пет осем осем/, от който парцел към настоящия момент са образувани два имота, както следва: ПИ № 00702.526.150/нула нула седем нула две точка пет две шест точка едно пет нула/, находящ се в гр. Асеновград, с площ по КК от 931/деветстотин тридесет и един/ кв.м и ПИ № 00702.526.8/нула нула седем нула две точка пет две шест точка осем/, находящ се в гр. Асеновград, с площ по КК 1 544/хиляда петстотин четиридесет и четири/кв.м.

Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд - Пловдив в двуседмичен срок от обявяването му - считано от 10.07.2009г.

 

8

Гражданско дело No 1326/2008, II състав

Дела от административен характер

РП АСЕНОВГРАД

ОС ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ

Председател и докладчик: Н.Т.К. 

Решение от 10.07.2009г.
ОБЯВЯВА НИЩОЖНОСТТА на Решение №3000/09.11.1994г. по преписка с вх.№1503/19.02.1992г. на ПК гр. Лъки, с което е възстановено правото на собственост на наследниците на А
. А. К. в съществуващи стари реални граници върху: ливада от 3.000дка в м. "Чучля", ливада от 4.000дка в м. "Бел. Земл", нива от 0.500дка в м. "Низамов Гидик", нива от 1.000дка в м. "Гроба", нива от 2.000дка в м. "Бодурово", нива от 0.500дка в м."Моста", нива от 0.500дка в м. "Шерифова сая", нива от 2.000дка в м. "Мелеша", пл. пасища от 4.000дка в м. "Солацко", пл. пасища от 2.000дка в м. "Солацко", пл. пасища от 2.000дка в м. "Бодурово", всички в землището на с. Белица, решение № 3000/09.11.1994г. по преписка вх № 1503/19.02.1992г на ПК гр. Лъки, с което е възстановено правото на собственост на наследниците на АЛЕКСАНДЪР АСЕНОВ К. в съществуващи стари реални граници на върху: нива от 4.815дка в м. "Чучуля", нива от 0.503дка в м. "Низамов Гидик", нива от 2.027дка в м. "Бодуровото", пасище, мера от 4.051дка в м. "Бодуровото", пасище мера от 3.935дка в м. "Солатско", пасище мера от 1.294дка в м. "Солатско", решение № 3000/09.11.1994г. по преписка вх.№ 1503/19.02.1992г на ПК гр. Лъки, с което е възстановено правото на собственост на наследниците на АЛЕКСАНДЪР АСЕНОВ К. в съществуващи стари реални граници върху: ливада от 3.000дка, в м. "Чучля", ливада от 4.000дка в м. "Бел Земл.", нива от 0.500дка в м. "Низамов Гидик", нива от 1.000дка в местността Гроба, нива от 2.000дка в местността Бодурово, нива от 0.500дка в м. "Моста", нива от 0.500дка в м. "Шерифова Сая", нива от 2.000дка в м. "Мелеша", пл. пасища от 4.000дка в м. "Солацко", пл. Пасище от 2.000дка в м. "Солацко", пл. пасища от 2.000дка в м. "Бодурово", всички в землището на с. Белица и решение № 3000/24.03.2000г по преписка вх.№ 1503/19.02.1992г. на ПК гр. Лъки, с което е възстановено правото на собственост на наследниците на АЛЕКСАНДЪР АСЕНОВ К. в съществуващи стари реални граници върху: ливада от 2.698дка в м. "Чаталдере", ливада от 1.518дка в м. "Чаталдере".
ВРЪЩА преписката по заявление вх.№1503/19.02.1992г. за възстановяване на правото на собственост на наследници на С
. А. К.. А. К./ на Общинска служба "Земеделие" гр. Лъки за ново произнасяне по отношение на заявените имоти.

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд - Пловдив в 14 дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.


 

9

Гражданско дело No 1337/2008, I състав

Вещни искове

Й.И.Б.

Д.И.И.

Председател и докладчик: М.М.К. 

Решение от 28.07.2009г.
ОСЪЖДА Д.И.И., ЕГН ********** ***, област Пловдивска, да отстъпи собствеността и предаде владението на Й.И.Б., ЕГН ********** *** върху недвижим имот, представляващ дворно място с площ от 870 кв.м., съставляващо УПИ І-659 от кв. 39 по плана на с. Поповица, община Садово, при граници: от две страни улици и УПИ ІХ-659, ведно с жилищна сграда с площ от 70 кв.м., и УПИ ІХ-659 с площ от 695 кв.м. по плана на същото село при граници: улица, УПИ І-659 и ІІ-660, ведно с построената в него стопанска сграда /плевня/ с площ от 50 кв.м., както и да заплати сумата от 235 лева (двеста тридесет и пет лева), направени по производството разноски.
ОТМЕНЯ нотариален акт №56, том І, дело №54/2008г. по описа на нотариус №234 с район на действие Районен съд - Асеновград, с който е признат Д.И.И. за собственик по давност на следния недвижим имот: поземлен имот №659 по плана на с. Поповица, Община Садово, за който са отредени два парцела: УПИ І-659 в кв. 59 по ПУП на с. Поповица, Община Садово, с площ от 870 кв.м., застроен с масивна сграда с площ от 78 кв.м., при граници от две страни улици, УПИ ІХ-659, УПИ ІІ-660; и УПИ ІХ-659 в кв. 59 по ПУП на с. Поповица, Община Садово, с площ от 695 кв.м., застроен със селскостопански сгради с площ от 88 кв.м., при граници: улица, УПИ І-659, УПИ ІІ-660, УХИ VІІІ-658, до размер на ? идеална част от правото на собственост.

Решението подлежи на обжалване пред Окръжен Съд - Пловдив в двуседмичен срок от връчването му на страните.
 

10

Гражданско дело No 1432/2008, III състав

Развод и недейств. на брака-чл.99 от СК

Т.Б.Б.

Р.И.Б.К.

Председател и докладчик: М.Д.А. 

Решение от 03.07.2009г.

ПРЕКРАТЯВА гражданският брак, сключен между Т.Б.Б., ЕГН **********,***, съдебен адрес: гр. Асеновград, ул."Ради Овчаров" № 3, чрез адв. В.Д. и Р.И.Б., ЕГН **********,***, сключен с акт за граждански брак № 0507 от 02.06.1990г. в гр. Пловдив, ПОРАДИ ДЪЛБОКО И НЕПОПРАВИМО РАЗСТРОЙСТВО на брака по взаимна вина на двамата съпрузи.
ПРЕДОСТАВЯ УПРАЖНЯВАНЕТО НА РОДИТЕЛСКИТЕ ПРАВА върху децата Т
.Т.Б., ЕГН **********, родено на *****., и М.Т. Б., ЕГН **********, родена на ****., на майката Р.И.Б., ЕГН **********.
ОПРЕДЕЛЯ режим на лични отношения между децата Т
.Т.Б., ЕГН **********, родено на ***. и М.Т. Б., ЕГН **********, родена на ***., и бащата Т.Б.Б., ЕГН **********, всяка първа и трета събота и неделя от месеца от 09,00 ч. в съботния ден до 16,00 ч. в неделния, един месец през лятото, несъвпадащ с платения годишен отпуск на майката, както и по два дни през Коледните, Новогодишните и Великденските празници.
ОСЪЖДА Т.Б.Б., ЕГН **********,***, да заплаща на Т
. Т. Б., ЕГН **********, със съгласието на нейната майка и законен представител Р.И.Б., ЕГН **********, месечна издръжка в размер на 120 (сто и двадесет) лева, начиная от постановяване на решението до 27.08.2009г. - настъпването на законна причина за нейното прекратяване - навършване на пълнолетие,

ОСЪЖДА Т.Б.Б., ЕГН **********,***, да заплаща на малолетната М
. Т. Б., ЕГН **********, родена на ****, чрез нейната майка и законен представител Р.И.Б., ЕГН **********, месечна издръжка в размер на 80 (осемдесет) лева, начиная от постановяване на решението до настъпването на законна причина за нейното изменение или прекртаяване, ведно със законната лихва от датата на падежа на всяка дължима вноска, до изплащането й.
ПРЕДОСТАВЯ ползването на семейното жилище, находящо се в гр. Пловдив, ул. "
***" №***, съставляващо част от апартамент на първия жилищен етаж от четири етажната жилищна сграда и включващо: хол, кухня и трапезария - в общо помещение, детска стая, баня и тоалетна, на съпругата Р.И.Б., ЕГН **********, докато упражнява родителските права по отношение на непълнолетната Т.Т. Б. родено на ****. и малолетната М. Т. Б., родена на ****..

ВЪЗСТАНОВЯВА пред брачното фамилно име на Р.И.Б., ЕГН ********** - К..

ОСЪЖДА Т.Б.Б., ЕГН **********,***, да заплати по сметка на Районен съд - Асеновград държавна такса в размер на 124,80 лв. (сто двадесет и четири лева и осемдесет стотинки).

ОСЪЖДА Р.И.Б., ЕГН **********,***, да заплати по сметка на Районен съд - Асеновград държавна такса в размер на 25,00 (двадесет и пет) лева.

Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд - Пловдив в двуседмичен срок от връчване на препис от същото на страните.

 

11

Гражданско дело No 4/2009, IV състав

Облиг. искове за неповолено увреждане

Х.Г.Д.

КРЪСТОФ ЕООД

Председател и докладчик: Н.Т.К. 

Решение от 10.07.2009г.
ОТХВЪРЛЯ предявеният от Х.Г.Д. ЕГН********** *** и посочен адрес за призоваване: гр. Асеновград ул.
**** - адв. К. иск против "КРЪСТОФ" ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Асеновград, кв. **** представлявано от Т.К.Г. за осъждане на ответника да му заплати сумата от 2 525/две хиляди петстотин двадесет и пет/лв, представляваща нанесена му вреда в размер на 2 405/две хиляди четиристотин и пет/лв. в резултат на нанесени щети на собствения му автомобил "Пежо" 306 рег. № ***, рама №*** двигател №****** в резултат на ПТП, причинено от В.С. Ж. ЕГН********** на 27.08.2008г в района на автомивка "Итали", стопанисвана от ответника, ведно с мораторна лихва върху главницата в размер на 120/ сто и двадесет/лв от датата на увреждането, ведно със законната лихва от датата на предявяване на иска КАТО НЕОСНОВАТЕЛЕН
ОСЪЖДА Х.Г.Д. ЕГН********** *** и посочен адрес за призоваване: гр. Асеновград ул. "
*** - адв. К., ДА ЗАПЛАТИ на "КРЪСТОФ" ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Асеновград, кв. ****представлявано от Т.К.Г. сумата от 650/шестотин и петдесет/лв направени разноски по производството.

Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд - Пловдив в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.

 

12

Гражданско дело No 49/2009, IV състав

Развод и недейств. на брака-чл.99 от СК

Н.Й.В.

И.В.В.

Председател и докладчик: Н.Т.К. 

Решение от 10.07.2009г.
ПРЕКРАТЯВА гражданският брак, сключен между Н.Й.В., ЕГН ********** *** и И.В.В., ЕГН**********, с постоянен и настоящ адрес:***, сключен на 28.10.2000г в гр. Асеновград с акт за граждански брак № 265 от същата дата, ПОРАДИ ДЪЛБОКО И НЕПОПРАВИМО РАЗСТРОЙСТВО на брака ПО ВИНА НА съпруга И.В.В..
УПРАЖНЯВАНЕТО на родителските права върху детето М
.И. В., родена на 29.12.2002г се предоставя на майката Н.Й.В., ЕГН ********** ***
ОПРЕДЕЛЯ режим на лични отношения между детето М
. И.В. родена на 29.12.2002г и бащата И.В.В., ЕГН**********, с постоянен и настоящ адрес:*** всяка неделя от месеца от 10,00 часа до 18,00часа, в присъствието на майката Н.Й.В., ЕГН ********** ***.
ПРЕДОСТАВЯ ползуването на семейното жилище, находящо се в гр. Асеновград, ул. "
***" *** на Н.Й.В., ЕГН ********** ***
ОСЪЖДА И.В.В., ЕГН**********, с постоянен и настоящ адрес:*** да заплаща на Н.Й.В., ЕГН ********** ***, като майка и законен представител на детето М
. И. В. родена на 29.12.2002г месечна издръжка в размер на 80 (осемдесет) лева, начиная от влизане в сила на решението, ведно с лихва за забава, до настъпване на законна причина за нейното изменение или прекратяване
Ищцата възстановява предбрачното си фамилно име ГЕОРГИЕВА след развода.
ОСЪЖДА И.В.В., ЕГН**********, с постоянен и настоящ адрес:*** да заплати в полза на Държавата по бюджета на съдебната власт по бюджетната сметка на Висшия съдебен съвет държавна такса в размер на 25 лева ( двадесет и пет), както и ДТ по определената издръжка в размер на 115,20/сто и петнадесет лв и двадесет ст/лв

Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд - Пловдив в двуседмичен срок от съобщаването му


 

13

Гражданско дело No 52/2009, IV състав

Развод и недейств. на брака-чл.99 от СК

Г.Р.Б.

З.Г.Б.

Председател и докладчик: Н.Т.К. 

Решение от 08.07.2009г., в законна сила от 29.07.2009г.
ПРЕКРАТЯВА гражданският брак между Г.Р.Б., ЕГН********** *** и З.Г.Б. ЕГН********** ***, сключен в с.
*** на ****, за което е съставен акт за граждански брак № ***от същата дата, ПОРАДИ ДЪЛБОКО И НЕПОПРАВИМО РАЗСТРОЙСТВО на брака ПО ИЗКЛЮЧИТЕЛНА ВИНА на съпруга З.Г.Б. ОПРЕДЕЛЯ след прекратяването на брака Г.Р.Б. да носи за в бъдеще предбрачното си фамилното име В..... и да отпадне носенето на фамилията на съпруга й Б.
ОСЪЖДА З.Г.Б. ЕГН********** *** да заплати държавна такса за развода в размер на 40,00 лв. (четиридесет лева) в полза на Държавата по бюджета на съдебната власт по бюджетната сметка на Висшия съдебен съвет.
Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд - Пловдив в двуседмичен срок от съобщаването му.

 

14

Гражданско дело No 92/2009, II състав

Чл.19 ЗГР

Ф.Р.Р.

 

Председател и докладчик: М.Д.А. 

Решение от 03.07.2009г.
ПРОМЕНЯ имената на Ф.Р.Р., ЕГН **********,***, от Ф.Р.Р. на Ф
. С. Х..
След влизане в сила на решението препис от същото да се изпрати на Община - Асеновград за съставяне на нов акт за раждане на лицето и вписване на промяната в регистрите на населението, както и до служба "Гражданска регистрация и административно обслужване" гр. Асеновград и до Бюро съдимост при Районен съд - Асеновград.
Решението подлежи на обжалване пред Окръжен Съд - Пловдив в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

15

Гражданско дело No 149/2009, III състав

Вещни искове

И.Л.А.,
Е.Х.А.

М.С.Г.,
Р.Н.Г.,
С.Н.Г.

Председател и докладчик: М.Д.А. 

Решение от 03.07.2009г.
ОТМЕНЯ като незаконосъобразни решенията на ОС на ЕС, на жилищна сграда в гр. Асеновград, ул. "Илинден" №9, проведено на 05.02.2009г. и обективирано в Констативен протокол от 05.02.2009г. на Нотариус С
.К..

Решението подлежи на въззивно обжалване пред ПОС в двуседмичен срок от връчване на препис от същото на страните.

 

16

Гражданско дело No 154/2009, IV състав

Делби

Ю.К.С.,
Г.С.С.

Д.К.Ч.,
Д.Г.Ч.

Председател и докладчик: Н.Т.К. 

Решение от 10.07.2009г.
ДОПУСКА съдебна делба между Ю.К.С. ЕГН**********, Г.С.С. ЕГН********** и двамата с постоянен адрес ***, и Д.К.Ч. ЕГН********** и Д.Г.Ч. ЕГН********** и двамата с посочен адрес:*** на следните недвижими имоти:
" ПИ №
**** - НИВА, находящ се в кв. Горни Воден, общ. Асеновград с площ по КК 840 /осемстотин и четиридесет/кв.м, трайно прездназначение - земеделска територия, в местност "*****", при съседи *****7
ПРИ КВОТИ:
- за Ю.К.С. - 2/6 ид.ч,
- за Ю.К.С. и Г.С.С. в режим на СИО - 1/6 ид ч,
- за Д.К.Ч. - 2/6 ид ч,
- за Д.К.Ч. и Д.Г.Ч. - 1/6 ид. ч в ежим на СИО,
" ПИ №
****/, находящ се в гр. Асеновград, с адрес ЖК ЗАПАД, с площ по КК 21/двадесет и един/кв.м, трайно предназначение - урбанизирана територия, начин на трайно ползване незастроен имот за жилищни нужди, стар идентификатор пл.№117/сто и седемнадесети/ кв.5/пети/ , част от ІV/четвърти/ при съседи 508.11, 508.10,
ПРИ КВОТИ:
- за Ю.К.С. - 2/6 ид.ч,
- за Ю.К.С. и Г.С.С. - 1/6 ид.ч в режим на СИО,
- за Д.К.Ч. - 2/6 ид.ч,
- за Д.К.Ч. и Д.Г.Ч. - 1/6 ид.ч в режим на СИО,
" ПИ №
***** находящ се в гр. Асеновград, с адрес ЖК ЗАПАД, с площ ко КК 161/сто шестдесет и един/ кв., трайно предназначение урбанизирана територия, начин на трайно ползване незастроен имот за жилищни нужди, стар идентификатор пл.116/сто и шестнадесети/ кв.9 /девети/ част от 1/първи/ при съседи :508.10,508.2
ПРИ КВОТИ
- за Ю.К.С. - 2/6 ид ч,
- за Ю.К.С. и Г.С.С. - 1/6 ид.ч в режим на СИО,
- за Д.К.Ч. - 2/6 ид.ч,
- за Д.К.Ч. и Д.Г.Ч. - 1/6 ид.ч в режим на СИО
" ПИ № 00702.506.122/нула нула седем нула две точка пет нула шест точка едно две две/ находящ се в гр. Асеновград, с адрес ул. ПЗ СЕВЕР с площ по КК 824/осемстотин двадесет и четири/ кв.м трайно предназначение - урбанизирана територия, начин на трайно ползване незастроен имот за жилищни нужди, стар идентификатор пл.№ 237/двеста тридесет и седми/ кв1/първи/ п- ЕООД "Амбелино лес" при съседи : 506.123, 505.5, 506.117, 506.121
ПРИ КВОТИ:
- за Ю.К.С. и Г.С.С. - ? ид.ч в режим на СИО,
- за Д.К.Ч. и Д.Г.Ч. - ? ид.ч в режим на СИО.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Окръжен Съд - Пловдив в двуседмичен срок от съобщаването му.


 

17

Гражданско дело No 169/2009, II състав

Вещни искове

С.Д.С.,
Н.Д.Ж.,
М.Д.Р.,
С.Д.К.

А.М.С.,
Й.М.С.,
Т.М.Р.,
Д.М.С.,
МАНАСТИР СВЕТА ТРОИЦА- КРЪСТОВА ГОРА,
ДЛС КОРМИСОШ ЛЪКИ

Докладчик: М.Д.А. 

Определение от 02.07.2009г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр.дело №169/2009г. по описа на Районен Съд - Асеновград, II гр.състав.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Окръжен Съд - Пловдив в едноседмичен срок от връчването на препис от същото на страните.


 

18

Гражданско дело No 213/2009, IV състав

Издръжка-чл.82 от СК

В.Й.А.

Й.А.А.

Председател и докладчик: Н.Т.К. 

Решение от 10.07.2009г., в законна сила от 27.07.2009г.
ОСЪЖДА Й.А.А. *** заплаща на К
. В.Х., като майка и законен представител на В.Й.А. ЕГН**********, и двамата с посочен адрес:*** издръжка в размер на 70 /седемдесет/ лева месечно и периодично, начиная от завеждане на делото - 04.03.2009г до настъпване на законна причина за нейното изменение или прекратяване, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска, а за минал период: в размер на 50/петдесет/лв месечно и периодично, считано от 04.03.2008г, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска, като ОТХВЪРЛЯ претенциите до пълните им размери от 100 /сто/ лева месечна издръжка за периода от завеждане на делото -04.03.2009г, както и за минал период - от 04.03.2008г до пълния предявен размер от 80/осемдесет/лв месечно като НЕОСНОВАТЕЛНИ
ОСЪЖДА Й.А.А. *** заплати в полза на Държавата, по бюджета на съда, по бюджетната сметка на Висшия съдебен съвет ДТ по определената издръжка в размер на 172,80/сто седемдесет и два лв и осемдесет ст/лв, както и сумата от 100/сто/лв направени разноски по производството за назначаване на особен представител.

Допуска предварително изпълнение на решението на основание чл.242 ал.1 пр.1 ГПК

Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд Пловдив, в двуседмичен срок от деня, в който съдът е посочил че ще бъде обявено решението -10.07.2009г.

 

19

Гражданско дело No 217/2009, IV състав

Развод и недейств. на брака-чл.99 от СК

С.А.Е.

Ю.Х.Е.

Председател и докладчик: Н.Т.К. 

Решение от 10.07.2009г., в законна сила от 10.07.2009г.
ПРЕКРАТЯВА гражданския брак между Ю.Х.Е. ЕГН**********,***
*** и С.А.Е. ЕГН**********,*** ***, сключен в гр. Асеновград на ***. с акт за граждански брак № *** от същата дата, поради СЕРИОЗНО И НЕПОКОЛЕБИМО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ.
УТВЪРЖДАВА постигнатото между Ю.Х.Е. ЕГН**********,*** и С.А.Е. ЕГН**********,*** споразумение относно последиците от развода, съгласно което:
Страните са съгласни и желаят брака им сключен с акт за граждански брак №
****** в гр. Асеновград, община Асеновград, обл. Пловдив, да бъде прекратен и развода да се допусне без съда да се произнася по вината и разстройството на брака. Това съгласие на страните е сериозно, непоколебимо и окончателно, като страните не желаят съдът да обсъжда мотивите за прекратяване на брака.
Родителските права по отношение на малолетното дете Т
.Ю.Е. ЕГН********** се присъждат на майката С.А.Е. ЕГН**********.
Ю.Х.Е. ЕГН********** се задължава да заплаща издръжка на С.А.Е. ЕГН**********, като майка и законен представител за малолетното си дете Т
.Ю.Е. ЕГН********** в размер на по 100/сто/ лева месечно, считано от влизане на решението за развод в сила до настъпване на законна причина за нейното изменение или прекратяване.
Ю.Х.Е. ЕГН**********, като баща на малолетното дете Т
.Ю.Е. ЕГН********** получава възможност да я вижда и взема при себе си всяка първа и трета седмица от събота в 9,00ч сутринта до неделя 18,00ч вечерта/с преспиване/ и един месец през лятото по време, което не съвпада с платения годишен отпуск на майката.
Семейното жилище, находящо се в гр. Асеновград,
**** се предоставя за ползване на Ю.Х.Е. ЕГН**********, същото е СИО и остава в обикновена съсобственост.
Страните се съгласяват да не си дължат издръжка един на друг след развода.
След прекратяване на брака С.А.Е. ЕГН********** си възстановява предбрачното фамилно име А
....
Споразумението е изготвено в интерес на детето, и урежда личните и имуществените отношения на страните.
ОСЪЖДА С.А.Е. ЕГН**********,*** да заплати в полза на Държавата по бюджета на съдебната власт, по бюджетната сметка на Висшия Съдебен Съвет държавна такса в размер на 5 /пет/лева.
ОСЪЖДА Ю.Х.Е. ЕГН**********,*** да заплати в полза на Държавата по бюджета на съдебната власт, по бюджетната с метка на Висшия Съдебен Съвет държавна такса в размер на 5 /пет/ лева, както и сумата от 72,00/седемдесет и два/лв ДТ по определената издръжка.

Решението не подлежи на обжалване.

 

20

Гражданско дело No 228/2009, IV състав

Делби

Д.М.П.

Й.А.К.,
В.А.Н.,
Н.Д.А.,
П.Н.С.,
А.Н.Я.,
Д.Н.Я.,
Г.М.А.,
К.А.П.,
А.И.Я.,
Й.А.С.,
М.А.И.,
Д.К.Ц.,
З.Р.Т.,
С.К.А.,
Н.Н.И.,
К.Н.А.,
С.Н.К.,
Н.А.М.,
В.А.М.,
Н.А.М.

Председател и докладчик: Н.Т.К. 

Решение от 10.07.2009г.
ДОПУСКА съдебна делба между Д.М.П. ЕГН********** *** и посочен съдебен адрес и адрес за призоваване, чрез пълномощника й адв. Б.:*** и Й.А.К. ЕГН********** ***, В.А.Н. ЕГН********** ***, Н. Д
.. ЕГН********** ***, П.Н.С. ЕГН********** ***, А.Н.Я. ЕГН********** ***, общ Асеновград, ул. "Детелина" №6, Д.Н.Я. ЕГН********** ***, Г.М.А. ЕГН********** ***, К.А.П. ЕГН********** ***, А.И.Я. ЕГН********** ***, Й.А.С. ЕГН********** ***, М.А.И. ЕГН.********** ***, Д.К.Ц. ЕГН********** ***, З.Р.Т. ЕГН********** ***, С.К.А. ЕГН********** ***, Н.Н.И. ЕГН********** ***, ул. "Лозница" №1 вх.В ап.4, К.Н.А. ЕГН********** ***, С.Н.К. ЕГН********** ***, Н.А.М. ЕГН********** ***, В.А.М. ЕГН********** *** и Н.А.М. ЕГН********** *** върху следните имоти:
1.ПИ № 38385.12.6 /три осем три осем пет точка едно две точка шест/ по КК, начин на трайно ползване: нива - земеделска земя в м. "КУДАЛИЯТА" с площ от 10 699/десет хиляди шестотин деветдесет и девет/кв.м., при съседи: 38385.12.25, 38385.12.16,38385.12.4, 38385.12.13,38385.12.5
2.ПИ
 ****** по КК , начин на трайно ползване: нива- земеделска земя в м. "ДЯЛНИЦИТЕ" с площ от 15 900/петнадесет хиляди и деветстотин/кв.м, при съседи: 38385.12.25, 38385.12.16, 38385.12.4, 38385.12.13, 38385.12.5
3.ПИ № 38385.44.5 /три осем три осем пет точка четири четири точка пет/по КК, начин на трайно ползване: нива - земеделка земя в м. "ДЯЛНИЦИТЕ" с площ от 7 200/седем хиляди и двеста/кв.м, при съседи:38385.44.4, 38385.44.39, 38385.44.55, 38385.44.68, 38385.44.3
4.ПИ № 38385.48.4 /три осем три осем пет точка четири осем точка четири/ по КК, начин на трайно ползване: лозе - земеделска земя в м. "КАЙРЯКА" с площ от 3 700/три хиляди и седемстотин/кв.м, при съседи:38385.49.67, 38385.47.42, 38385.48.5, 38385.48.3, 38385.48.2, 38385.48.1
5. ПИ № 38385.59.21/три осем три осем пет точка пет девет точка две едно/ по КК, с начин на трайно ползване: нива - земеделска земя в м. "БАЛЪК СЪРТА" с площ от 9 301/девет хиляди триста и един/кв.м, при съседи:38385.59.41, 38385.59.88, 38385.59.26, 38385.59.22, 38385.59.64, 38385.59.43
6. ПИ № 38385.68.9 /три осем три осем пет точка шест осем точка девет/ по КК, начин на трайно ползване: нива - земеделска земя в м. "ДО АЛАШЪКА" с площ от 4 900/четири хиляди и деветстотин/кв.м, при съседи:38385.68.10, 38385.68.145, 38385.68.8, 38385.68.43, 38385.68.44, 38385.68.45
7. ПИ № 38385.72.13/три осем три осем пет точка седем две точка едно три/ по КК, с начин на трайно ползване: нива - земеделска земя в м. "КАРАЧ ПАРА" с площ от 7 500/седем хиляди и петстотин/кв.м, при съседи:38385.72.14, 38385.72.18, 38385.72.12, 38385.72.5, 38385.72.4, 38385.72.3
8. ПИ № 38385.95.14 /три осем три осем пет точка девет пет точка едно четири/по КК, начин на трайно ползване: нива - земеделска земя в м. "НАД АЯЗМОТО" с площ от 1 800/хиляда и осемстотин/кв.м, при съседи:38385.95.174, 38385.95.15, 38385.95.13, 38385.223.65
9. ПИ № 38385.123.16 /три осем три осем пет точка едно две три точка едно шест/по КК, начин на трайно ползване: нива - земеделска земя, в м. "ТЕЗДЕРЕ" с площ от 4 100/четири хиляди и сто/кв.м, при съседи:38385.123.22, 38385.123.226, 38385.123.17, 38385.123.13, 38385.123.11
10. ПИ № 38385.163.7/три осем три осем пет точка едно шест три точка седем/ по КК, начин на трайно ползване: нива - земеделска земя в м. "БЕНТА" с площ от 6 600/шест хиляди и шестотин/кв.м, при съседи:38385.163.6, 38385.163.266, 38385.163.8, 38385.163.248
11. ПИ № 38385.170.5/три осем три осем пет точка едно седем нула точка пет/ по КК, начин на трайно ползване: нива - земеделска земя в м. "СУРОВ ХАРМАН" с площ от 6 499/шест хиляди четиристотин деветдесет и девет/кв.м. при съседи:38385.170.4, 38385.170.11, 38385.171.338, 38385.168.333
12. ПИ № 38385.179.5 /три осем три осем пет точка едно седем девет точка пет/ по КК, начин на трайно ползване: нива - земеделска земя в м. "УЛУКА" с площ от 8 900 /осем хиляди и деветстотин/кв.м, при съседи:38385.179.11, 38385.179.25, 38385.179.10, 38385.179.9, 38385.179.4, 38385.179.357
13. ПИ № 38385.186.2/три осем три осем пет точка едно осем шест точка две/ по КК, начин на трайно ползване: нива - земеделска земя в м. "ШУМАРАТА" с площ от 10 900/десет хиляди и деветстотин/кв.м , при съседи:38385.185.402, 38385.186.5,38385.186.4,38385.186.1,38385.186.390,
всички в землището на с. Конуш. Общ. Асеновград
ПРИ КВОТИ:
" за Й.А.К. - 9/360 ид.ч.
" за В.А.Н. 9/360 ид.ч.
" за Н.Д.А. -18/360 ид.ч.
" за П.Н.С. -18/360 ид.ч.
" за А.Н.Я. - 18/360 ид.ч.
" за Д.Н.Я. - 18/360 ид.ч.
" за Г.М.А. - 15/360 ид.ч.
" за К.А.П. - 15/360 ид.ч..
" за А.И.Я. - 10/360 ид.ч.
" за Й.А.С. - 10/360 ид.ч.
" за М.А.И. - 10/360 ид.ч
" за Д.К.Ц. - 30/360 ид.ч.
" за З.Р.Т. - 45/360 ид.ч
" за С.К.А. - 15/360 ид.ч.
" за Н.Н.И. - 15/360 ид.ч.
" за К.Н.А. -15/360 ид.ч.
" за Д.Н.М. - 30/360 ид.ч.
" за С.Н.К. - 30/360 ид.ч.
" за Н.А.М. - 10/360 ид.ч.
" за В.А.М. - 10/360 ид.ч.
" за Н.А.М. - 10/360 ид.ч.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Окръжен Съд - Пловдив в двуседмичен срок от съобщаването му.


 

21

Гражданско дело No 231/2009, II състав

Изменение на издръжка-чл.86 от СК

И.А.Й.

Я.И.Н.

Председател и докладчик: Н.Т.К. 

Определение от 01.07.2009г., в законна сила от 08.07.2009г.
СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ:
ОДОБРЯВА постигнатата спогодба между И.А.Й., ЕГН **********, чрез неговия баща и законен представител А.И.Й., ЕГН ********** - и двамата с постоянен и настоящ адрес с
*****, и Я.И.Н., ЕГН **********,*** и настоящ адрес ****, в следния смисъл:
РАЗМЕРЪТ на издръжката, заплащана от Я.И.Н., ЕГН **********,*** и настоящ адрес с.
***, на малолетния И.А.Й., ЕГН **********, чрез неговия баща и законен представител А.И.Й., ЕГН ********** - и двамата с постоянен и настоящ адрес ***, съгласно съдебно решение № 26/14.12.2005 г. по гр. д. № 721/2005 г., определена в размер на 50.00 лева (петдесет) лева, се изменя, като Я.И.Н., ЕГН **********,*** и настоящ адрес с****, СЕ ЗАДЪЛЖАВА ДА ЗАПЛАЩА на малолетния И.А.Й., ЕГН **********, чрез неговия баща и законен представител А.И.Й., ЕГН ********** - и двамата с постоянен и настоящ адрес с. *****7, издръжка в размер на 60.00 (шестдесет) лева месечно и периодично, считано от датата на подаване на исковата молба в съда 09.03.2009 г. до настъпване на законна причина за нейното изменение или прекратяване ведно със законната лихва за всяка просрочена вноска.
ОСЪЖДА Я.И.Н., ЕГН **********,*** и настоящ адрес с.
*****, ДА ЗАПЛАТИ в полза на държавата, по бюджета на съдебната власт по бюджетната сметка на Висшия съдебен съвет държавна такса в размер на 14.40 лева (четиринадесет лева и четиридесет стотинки).
ПРЕКРАТЯВА производството по гр. д. № 231/2009 г., по описа на Районен съд - Асеновград, ІІ-ри граждански състав.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО в частта, с която производството по делото е прекратено, подлежи на обжалване пред Окръжен съд - гр. Пловдив в едноседмичен срок от днес.

 

22

Гражданско дело No 232/2009, I състав

Изменение на издръжка-чл.86 от СК

Г.А.Й.

Я.И.Н.

Председател и докладчик: Н.Т.К. 

Определение от 01.07.2009г., в законна сила от 08.07.2009г.
СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ:
ОДОБРЯВА постигнатата спогодба между Г.А.Й., ЕГН **********, със съгласието на неговия баща А.И.Й., ЕГН ********** - и двамата с постоянен и настоящ адрес с.
****, и Я.И.Н., ЕГН **********,*** и настоящ адрес с. ****, в следния смисъл:
РАЗМЕРЪТ на издръжката, заплащана от Я.И.Н., ЕГН **********,*** и настоящ адрес с.
****, на малолетния Г.А.Й., ЕГН **********, чрез неговия баща и законен представител А.И.Й., ЕГН ********** - и двамата с постоянен и настоящ адрес с. *****, съгласно съдебно решение № 26/14.12.2005 г. по гр. д. № 721/2005 г., определена в размер на 50.00 лева (петдесет) лева, се изменя, като Я.И.Н., ЕГН **********,*** и настоящ адрес с. ****, СЕ ЗАДЪЛЖАВА ДА ЗАПЛАЩА на непълнолетния Г.А.Й., ЕГН **********, със съгласието на неговия баща А.И.Й., ЕГН ********** - и двамата с постоянен и настоящ адрес с. *****, издръжка в размер на 80.00 (осемдесет) лева месечно и периодично, считано от датата на подаване на исковата молба в съда 09.03.2009 г. до настъпване на законна причина за нейното изменение или прекратяване ведно със законната лихва за всяка просрочена вноска.
ОСЪЖДА Я.И.Н., ЕГН **********,*** и настоящ адрес с.
*****, ДА ЗАПЛАТИ в полза на държавата, по бюджета на съдебната власт по бюджетната сметка на Висшия съдебен съвет, държавна такса в размер на 19.80 лева (деветнадесет лева и осемдесет стотинки).
ПРЕКРАТЯВА производството по гр. д. № 232/2009 г., по описа на Районен съд - Асеновград, І-ви граждански състав.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО в частта, с която производството по делото е прекратено, подлежи на обжалване пред Окръжен съд - гр. Пловдив в едноседмичен срок от днес.

 

23

Гражданско дело No 237/2009, IV състав

Дела от административен характер

РП АСЕНОВГРАД

ОБЩИНСКА СЛУЖБА " ЗЕМЕДЕЛИЕ" ГР .ЛЪКИ

Председател и докладчик: Н.Т.К. 

Решение от 10.07.2009г.

ОБЯВЯВА НИЩОЖНОСТТА на Решение №490 от 25.01.2001г. на ПК гр. Лъки (сега Общинска служба по земеделие гр. Лъки), с което е възстановено правото на собственост на наследниците на Л
.Т. ***6,000 дка идеални части от целия кооперативен имот /ревир****", с обща площ 6866,581дка представляващ ревир №201 по КВС на землището, находящ се в местността " *****" в землището на с. Манастир, обл. Пловдив и 1,800 дка идеални части от целия кооперативен имот /ревир/ "****", с обща площ 5067,673дка представляващ ревир № 204 по КВС на землището, находящ се в землището на с. Манастир, обл. Пловдив.

ВРЪЩА преписката по заявление вх.№ 490/22.06.1999г. за възстановяване на правото на собственост на наследници на Л
. Т. *** на Общинска служба "Земеделие" гр. Лъки за ново произнасяне по отношение на заявените имоти.

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд - Пловдив в 14 дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 

24

Гражданско дело No 243/2009, I състав

Вещни искове

А.А.Б.,
П.Г.Б.

Д.Г.В.

Председател и докладчик: М.М.К. 

Решение от 23.07.2009г.
ОСЪЖДА Д.Г.В., ЕГН ********** ***, област Пловдивска, ул."
*** да отстъпи собствеността и предаде владението на А.А.Б., ЕГН ********** и П.Г.Б., ЕГН ********** *** върху недвижим имот, представляващ телчарник-родилно със застроена площ от 618 кв.м., представляваща масивна сграда, построена върху парцел №12 от селскостопански двор І-част по плана на с. Поповица, Община Садово, Пловдивска област, който се състои от 3348 кв.м., при граници: на север - улица, на запад - парцел №11, на изток - парцел от селскостопански двор ІІ - ра част, на юг парцели №15 и №16, както и да заплати сумата от 1999,63 лева (хиляда деветстотин деветдесет и девет лева и шестдесет и три стотинки), направени по производството разноски.

Решението подлежи на обжалване пред Окръжен Съд - Пловдив в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

25

Гражданско дело No 276/2009, IV състав

Облигационни искове

Л.Б.И.

ОБЩИНА АСЕНОВГРАД

Председател и докладчик: Н.Т.К. 

Решение от 10.07.2009г.
ОСЪЖДА община Асеновград, с посочен адрес гр. Асеновград, пл.
**** представлявана от кмета д-р Х.Г. ДА ЗАПЛАТИ на Л.Б.И. ЕГН********** *** сумата от 4000/четири хиляди/лв., представляваща обезщетение за нанесените й неимуществени вреди, или 2000/две хиляди/лв. за причиненото й счупване на тялото на дясната раменна кост, 2000/две хиляди/лв. за причиненото й счупване на хирургичната шийка и главичката на лявата раменна кост в областта на големия туберкул, както и сумата от 682/шестотин осемдесет и два/лв. нанесени й имуществени вреди за закупуване на пластика и за престой в болница, всички настъпили вследствие на претърпяна от Л.Б.И. злополука на 10.03.2006г в гр. Асеновград, на автобусна спирка кв. Запад, от повредена стойка за табела автобусна спирка собственост, на община Асеновград, ведно с лихва за забава, считано от датата на увреждането - 10.03.2006г до депозиране на исковата молба в съда - 10.03. 2009г. КАТО ОТХВЪРЛЯ претенцията за заплащане обезщетение за причинени неимуществени вреди до пълния предявен размер от 5000/пет хиляди/лв

Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд - Пловдив в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.

 

26

Гражданско дело No 306/2009, I състав

Развод и недейств. на брака-чл.99 от СК

Г.И.М.

И.П.М.

Председател и докладчик: М.М.К. 

Решение от 13.07.2009г.
ПРЕКРАТЯВА гражданския брак между Г.И.М. , ЕГН ********** *** и И.П.М., ЕГН ********** *** сключен на 23.07.2006г. в гр. Асеновград, за което е съставен акт за граждански брак № 2 от 23.07.2006г. от Кметство с.Градина, общ.Първомай, обл.Пловдивска поради ДЪЛБОКО И НЕПОПРАВИМО РАЗСТРОЙСТВО НА БРАКА.
ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Г.И.М. и И.П.М., в следния смисъл:
УПРАЖНЯВАНЕТО на родителските права върху детето И
. Г. М., ЕГН ********** се предоставят на майката И.П.М., ЕГН ********** ***, а на бащата Г.И.М. , ЕГН ********** *** се определя режим на лични отношения с детето И. Г. М., ЕГН ********** всеки първи и трети петък, събота и неделя от месеца с преспиване от 18.00 часа в петък до 14,00 часа в неделя, както и по един месец през лятото, който не съвпада с платения годишен отпуск на майката.
Г.И.М. , ЕГН ********** *** СЕ ЗАДЪЛЖАВА да заплаща на детето си И
.Г. М., ЕГН ********** чрез неговата майка и законен представител И.П.М., ЕГН ********** *** месечна издръжка в размер на 60 (шестдесет) лева, считано от влизане в сила на съдебното решение за развод, до навършване на пълнолетие на детето или възникване на друго основание, обуславящо прекратяване на задължението за издръжка или изменение на неговия размер, ведно със законната лихва върху всяка просрочена месечна вноска до окончателното й изплащане.
След прекратяване на брака И.П.М., ЕГН ********** *** ВЪЗСТАНОВЯВА предбрачното си фамилно име М
....
ПОЛЗВАНЕТО на семейното жилище , находящо се в с.
*****, което е лична собственост на съпруга, СЕ ПРЕДОСТАВЯ на Г.И.М., ЕГН **********.
В дял и изключителна собственост на Г.И.М. , ЕГН ********** *** СЕ ПРЕДОСТАВЯТ следните недвижими имоти, придобити по време на брака от двамата съпрузи,а именно:
ДВУЕТАЖНА МАСИВНА СГРАДА със стопанско предназначение "Покрит проход с фризьорски салон" със застроена площ 26.22 кв.м. , построена върху дворно място с площ 1 640 кв.м. (хиляда шестотин и четиридесет квадратни метра)- застроено и незастроено, съставляващо УПИ ХХІІІ- 421 (двадесет и три ,имот пл. № четиристотин двадесет и едно) в кв. 33 (тридесет и три), по регулационния план на с.
****, при граници:улица, УПИ ХХІV-420, УПИ ІІ-422,УПИ ІІІ-423, УПИ ІV-423, УПИ V-424, УПИ ХVІІ-434 и УПИ ХХІІ-419, предназначен за жилищно строителство с приложена дворищна и не приложена улична регулация.
Данъчната оценка на описания недвижим имот е в размер на 1871.70 лева.
ДВОРНО МЯСТО - цялото застроено и незастроено , с площ 1035 кв.м. (хиляда тридесет и пет квадратни метра), УПИ ХХІІ-949 (двадесет и две, имот пл. № деветстотин четиридесет и девет) в кв.72 (седемдесет и две) по регулационния план на с.
****ВЕДНО с построената в него жилищна сграда със застроена площ 58 кв.м. (петдесет и осем квадратни метра), при граници на имота: улица, УПИ ХХІІІ-946, УПИ ХХVІІ-зеленина и УПИ ХХІ-950, който имот е предназначен за жилищно строителство и е с приложена улична регулация и приложена дворищна регулация от към съседните му УПИ ХХІІІ-964 и УПИ ХХІ-950,а не приложена откъм границата с УПИ ХХVІІ-зеленина.
Данъчната оценка на описания недвижим имот е в размер на 5062 .20 лева.
ДВОРНО МЯСТО - незастроено ,с площ 1100 кв.м. (хиляда и сто квадратни метра),УПИ ХХІ-950 (двадесет и едно, имот пл. Номер деветстотин и петдесет) в кв.72 (седемдесет и две) по регулационния план на с.
***** с площ 880 кв.м. при граници: улица, УПИ ХХІІ-949, УПИ ХХVІІ-зеленина и УПИ ХХ-951, който имот е предназначен за жилищно строителство и е с приложена улична регулация и приложена дворищна регулация от към съседните му УПИ ХХІІ-949 и УПИ ХХ-951, а не приложена от към границата с УПИ ХХVІІ-зеленина.
Данъчната оценка на описания недвижим имот е в размер на 4115.10 лева.
Спрямо посочените по-горе имоти не са на лице неуредени регулационни сметки по смисъла на пар.6 ал.5 от ПР на ЗУТ. 220 кв.м. от ПИ №950 и 215 кв.м. от ПИ № 949 в кв.72 по плана на с.Градина са били отредени за озеленяване и попадат в УПИ ХХVІІ-зеленина в кв.72 по плана на с.
****, но тези части не са отчуждавани, мероприятието не е реализирано и отчуждителното действие на регулационния план , утвърден със Заповед №772/1974г. е прекратено.
В дял и изключителна собственост на И.П.М., ЕГН ********** СЕ ПРЕДОСТАВЯ следната движима вещ , придобита по време на брака от двамата съпрузи,а именно:
МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСДТВО - лек автомобил марка BMW 318i, с ДК № РВ 6555 СН, рама № WBACA91040KA33424 И ДВИГАТЕЛ № 184е202848718.
Застрахователната стойност на посоченото моторно-превозно средство е в размер на 1500 лева.
За уравнение дела на съпругата И.П.М., ЕГН ********** от прекратената съпружеска имуществена общност се дава и тя получава сумата от 10 000 (десет хиляди) лева, платими както следва:
2000 (две хиляди) лева в деня на подписване на споразумението за прекратяване на брака,а
остатъкът от 8 000 (осем хиляди) лева , платими на равни месечни вноски в срок от 24 (двадесет и четири месеца) ,считано от подписване на Споразумението за прекратяване на брака.
Всички останали движими вещи придобити по време на брака, съпрузите са си поделили извънсъдебно.
Страните заявяват, че нямат парични влогове, които да бъдат предмет на делба.

ОСЪЖДА Г.И.М. , ЕГН ********** *** да заплати по сметка на Районен съд Асеновград държавна такса в размер на 305,65 лева (триста и пет лева и шестдесет и пет стотинки).

ОСЪЖДА И.П.М., ЕГН ********** *** да заплати по сметка на Районен съд Асеновград държавна такса в размер на 287,45 (двеста осемдесет и седем лева и четиридесет и пет стотинки).

Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд - Пловдив в двуседмичен срок от връчването му на страните.


 

27

ЧГД No 311/2009, IV състав

Заявление по чл.417 от ГПК

БАНКА ДСК ЕАД

П.А.К.

Докладчик: Н.Т.К. 

Заповед за изпълнение от 14.07.2009г.
В изпълнение на определение № 1910 от 07.07.2009г. по въз. ч. гр. д. № 1743/2009г. по описа на ПОС да се издаде заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист, по силата на който длъжникът П.А.К., ЕГН ********** *** да заплати на "Банка ДСК" ЕАД - гр. София,
***** сумата от 10 587.44лв, включваща 9058.96 лева - главница по договор за кредит за текущо потребление и договор за залог от 29.01.2008г., 1320,88 лева - договорна лихва за периода 30.09.2008г. до 13.03.2009г., както и законовата лихва от 13.03.2009г. до изплащане на вземането, а също и за присъждане на разноски в размер на 207.60лв - ДТ и 291 лева юрисконсултско възнаграждение.
 

28

ЧГД No 311/2009, IV състав

Заявление по чл.417 от ГПК

БАНКА ДСК ЕАД

П.А.К.

Докладчик: Н.Т.К. 

Разпореждане от 14.07.2009г.
 

29

Гражданско дело No 351/2009, III състав

Развод и недейств. на брака-чл.99 от СК

Д.И.Б.

Г.Д.Б.

Председател и докладчик: М.Д.А. 

Решение от 03.07.2009г., в законна сила от 03.07.2009г.
ПРЕКРАТЯВА гражданския брак между Д.И.Б., ЕГН **********,*** и Г.Д.Б., с ЕГН **********,***, сключен в гр. Асеновград, с акт за граждански брак №54 от 14.04.1991г., поради сериозно и непоколебимо взаимно съгласие.
ОДОБРЯВА споразумението, постигнато Д.И.Б. и Г.Д.Б., в следния смисъл:
УПРАЖНЯВАНЕТО на родителските права върху непълнолетната В
.Г. Б., ЕГН**********, роден на 17.05.1994г., се предоставя на майката Д.И.Б., ЕГН **********, а за бащата Г.Д.Б., с ЕГН **********, се определя режим на лични отношения както следва: всяка първа и трета седмица от месеца от 9.00 ч. в съботния ден до 18.00 ч. в неделя, както и един месец през лятото, което време да не съвпада с платения годишен отпуск на майката.
Бащата Г.Д.Б., с ЕГН **********,***, се задължава да заплаща ежемесечна издръжка за детето си В
.Г.Б., ЕГН**********, роден на 17.05.1994г, със съгласието на нейната майка Д.И.Б., ЕГН **********, в размер на 100 лв. /сто лева/, начиная от влизане в сила на съдебното решение, до настъпване на законна причина за изменението или прекратяването й, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска до пълното й изплащане.
Съпрузите не си дължат взаимно издръжка.
След прекратяване на брака Д.И.Б., ЕГН **********,***, ще запази брачното си фамилно име Б..
Семейното жилище, съставляващо двете източни стои от първи жилищен етаж на сградата, находяща се в гр. Асеновград, ул. "
***" №***, с общо ползване на сервизните помещения с останалите обитатели на същото жилище, се предоставя за ползване на Д.И.Б..
Съпрузите декларират, че нямат придобити по време на брака със съвместен принос недвижими имоти, налични движими вещи и влогове, както и задължения към трети лица. Всеки владее личните си вещи.

ОСЪЖДА Д.И.Б., ЕГН **********,***, със съдебен адрес: гр. Асеновград, ул. "Цар Самуил" №27 - Х.И.Б., да заплати по сметка на РС Асеновград сумата от 72 лв. /седемдесет и два лева/, представляваща дължима държавна такса.

Решението не подлежи на обжалване.


 

30

Гражданско дело No 362/2009, IV състав

Облигационни искове

В.Д.С.,
Е.Л.С.

Е.Д.Т.,
Г.Т.Т.

Председател и докладчик: Н.Т.К. 

Решение от 10.07.2009г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на Е.Д.Т. ЕГН********** и Г.Т.Т. ЕГН********** и двамата с посочен адрес:***, че В.Д.С. ЕГН********** и Е.Л.С. ЕГН**********, и двамата с посочен постоянен адрес: гр. Асеновград, ул. "
****" № *** не им дължат сумата от 305,00/триста и пет/лв, присъдена с решение № 64/12.01.2004г по гр.д.33/2003г, към което е присъединено гр.д.105/2003г на АРС, влязло в законна сила на 29.01.2004г, предмет на изп.д. № 27/04.03.2009г на ДСИ при Районен съд Асеновград и на изпълнителен лист, издаден на 03.02.2004г
ОСЪЖДА Е.Д.Т. ЕГН********** и Г.Т.Т. ЕГН********** и двамата с посочен адрес:*** ДА ЗАПЛАТЯТ на В.Д.С. ЕГН********** и Е.Л.С. ЕГН**********, и двамата с посочен постоянен адрес гр. Асеновград, ул. "
****" № ***сумата от 395/триста деветдесет и пет/лв разноски по производството.

Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд - Пловдив в двуседмичен срок от съобщаването му

 

31

Гражданско дело No 382/2009, II състав

Облигационни искове

Л.А.М.,
А.Л.М.

ЕТ АМИ КОРТ- 58 ГЕОРГИ НАКОВ

Докладчик: Н.Т.К. 

Определение от 06.07.2009г.
Прекратява производството по гр.д.№ 382/2009г. по описа на Районен съд - Асеновград, ІІ гр.състав. Определението полежи на обжалване пред Окръжен съд Пловдив в едноседмичен срок от съобщаването му. След стабилизиране на определението делото да се изпрати на Районен съд - София по подсъдност.
 

32

ЧГД No 452/2009, IV състав

Заявление по чл.410, ал.1 от ГПК

ТИ БИ АЙ КРЕДИТ ЕАД

П.Н.Ч.

Докладчик: Н.Т.К. 

Заповед за изпълнение от 01.07.2009г.
В изпълнение на определение № 1785 от 25.06.2009г. по ч.гр.д. №1481/2009г. по описа на ПОС да се издаде заповед за изпълнение за сумата от 688.53/шестотин осемдесет и осем лв и петдесет и три ст/лв, ведно със законната лихва от подаване на заявлението -10.04.2009г, представляващо размера на 11 месечни вноски по Договор за целево финансиране № 4245110988 /31.08.2008г между "Ти Би Ай Кредит" ЕАД и П.Н.Ч. ЕГН**********. с краен срок за издължаване - 15.08.2009г, ведно с направените в производството разноски общо в размер на 240лв.
 

33

ЧГД No 452/2009, IV състав

Заявление по чл.410, ал.1 от ГПК

ТИ БИ АЙ КРЕДИТ ЕАД

П.Н.Ч.

Докладчик: Н.Т.К. 

Разпореждане от 01.07.2009г.
 

34

Гражданско дело No 482/2009, I състав

Развод и недейств. на брака-чл.99 от СК

П.Й.Г.

Е.Д.Г.

Председател и докладчик: М.М.К. 

Решение от 28.07.2009г.
ПРЕКРАТЯВА гражданския брак между П.Й.Г., ЕГН ********** *** и Е.Д.Г. , ЕГН ********** *** , сключен в гр. Асеновград с акт за граждански брак № 207 от 27.09.2003г. ПОРАДИ ДЪЛБОКО И НЕПОПРАВИМО РАЗСТРОЙСТВО на брака ПО ВИНА НА двамата съпрузи.

ПРЕДОСТАВЯ УПРАЖНЯВАНЕТО на родителските права върху детето П
.П.Г. , ЕГН ********** се предоставя на майката Е.Д.Г., ЕГН ********** ***.

ОСЪЖДА П.Й.Г., ЕГН ********** *** ДА ЗАПЛАЩА на детето си П
.П. Г. , ЕГН ********** със съгласие на нейната майка Е.Д.Г. , ЕГН ********** *** издръжка в размер на 50 (петдесет) лева месечно, считано от датата на влизане в сила на решението по бракоразводното дело до настъпване на законна причина за нейното изменяне или прекратяване.

ОПРЕДЕЛЯ режим на лични отношения на бащата П.Й.Г., ЕГН ********** *** с детето П
. П. Г. , ЕГН ********** всяка първа и трета събота и неделя от месеца , с преспиване, за времето от 9.00 часа в събота до 18.00 часа в неделя, както и един месец през лятото, които да не съвпадат с платения годишен отпуск на майката.

ВЪЗСТАНОВЯВА предбрачното фамилно име на Е.Д.Г. , ЕГН ********** ***, а именно: И
....

След прекратяване на брака семейното жилище, находящо се в гр. Асеновград, ул."
****" № **** СЕ ПРЕДОСТАВЯ за ползване на съпруга П.Й.Г., ЕГН **********.

ОСЪЖДА Е.Д.Г. , ЕГН ********** *** да заплати по сметка на Районен съд Асеновград държавна такса в размер на 15 лева (петнадесет лева).

ОСЪЖДА П.Й.Г., ЕГН ********** *** да заплати по сметка на Районен съд - Асеновград държавна такса в размер на 72 лева ( седемдесет и два лева).

Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд - Пловдив в двуседмичен срок от връчването му на страните.


 

35

ЧГД No 486/2009, I състав

Заявление по чл.410, ал.1 от ГПК

НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ ЕАД

СТАНИМЪКА 94

Докладчик: Н.Т.К. 

Заповед за изпълнение от 08.07.2009г.
Издава ЗИ.
 

36

ЧГД No 486/2009, I състав

Заявление по чл.410, ал.1 от ГПК

НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ ЕАД

СТАНИМЪКА 94

Докладчик: Н.Т.К. 

Разпореждане от 08.07.2009г.
ДА СЕ ИЗДАДЕ заповед за изпълнение на парично задължение с длъжник ППЗК "СТАНИМАКА -94" ООД, със седалище и адрес на управление гр. Асеновград, ул. "
****" № ****, представлявано от К.А.М. - председател, който да заплати на кредитора "НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ" ЕАД, гр. София, със седалище и адрес на управление гр.София, ****, представлявано от П. Н. Р. -изпълнителен директор, сумата от 1 806,28/хиляда осемстотин и шест лв и двадесет и осем ст/лв - представляваща неизпълнено частично задължение по договор за доставка на вода за напояване от 29.05.2008г, дневник за напояване с държавни води за времето от 05.07.2008г до 19.07.2008г, Акт обр. 7 от 28.07.2008г, фактура 1200002805/25.07.2008г, ведно с неустойка в размер на 1 304,10/хиляда триста и четири лв и десет ст/лв съгласно т.2.4 от Договора за доставка на вода за напояване, сключен на 29.05.2008г, считано от падежа на задължението - 30.09.2008г до датата на подаване на заявлението - 04.03.2009г, ведно със законна лихва върху главницата от датата на подаване заявлението- 04.03.2009г, както и сумата от 363/триста шестдесет и три/лв направени разноски по производството.

Препис от разпореждането и от заповедта за изпълнение, ведно с образец на писмено възражение по чл.414 от ГПК, да се връчат на длъжника.

Заповедта за изпълнение не подлежи на обжалване от страните, освен в частта за разноските.

След изтичане на срока за възражение делото да се докладва, за издаване на изпълнителен лист или съответно за даване на указания за предявяване на иск относно вземането.


 

37

Гражданско дело No 489/2009, IV състав

Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето

ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" - АСЕНОВГРАД

 

Председател и докладчик: Н.Т.К. 

Решение от 10.07.2009г., в законна сила от 21.07.2009г.
НАСТАНЯВА Т
. К. П. ЕГН **********, с майка М.Д. К. ЕГН********** и баща К.Г. П. ЕГН********** съгласно у-ние за раждане издадено въз основа на акт за раждане № 141/04.04.1996г, за отглеждане в дома на нейната баба Н.М.М. ЕГН********** *** до настъпване на причина за прекратяване настаняването или промяна мярката за закрила


Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд - Пловдив в 7 дневен срок от съобщаването му.


 

38

Гражданско дело No 494/2009, I състав

Дела по Закона срещу домашното насилие

С.Р.Х.

Х.Х.Х.

Председател и докладчик: М.М.К. 

Решение от 13.07.2009г.
ЗАДЪЛЖАВА Х.Х.Х., ЕГН ********** *** ДА СЕ ВЪЗДЪРЖА ОТ ИЗВЪРШВАНЕ НА ДОМАШНО НАСИЛИЕ върху С.Р.Х., ЕГН ********** ***, изразяващо се в нанасяне на побой и отправяне на обиди и заплахи за срок от шест месеца, считано от постановяване на настоящото решение.

ОТСТРАНЯВА Х.Х.Х., ЕГН ********** *** от съвместно обитаваното жилище, намиращо се в гр. Асеновград
*****за срок от шест месеца, считано от постановяване на настоящото решение.

ЗАДЪЛЖАВА Х.Х.Х., ЕГН ********** *** ДА НЕ СЕ ПРИБЛИЖАВА на по-малко от 50 метра до жилището на С.Р.Х., ЕГН ********** ***, както и до местата за работа, социални контакти и отдих на същите за срок от шест месеца, считано от постановяване на настоящото решение.

ОПРЕДЕЛЯ временно местоживеенето на децата при тяхната майка С.Р.Х., ЕГН ********** *** за срок от шест месеца, считано от постановяване на настоящото решение.

ОСЪЖДА Х.Х.Х., ЕГН ********** *** да заплати в полза на Държавата по сметка на Висшия съдебен съвет глоба в размер на 300 (триста) лева за извършената от него на 15.04.2009г. проява на домашно насилие спрямо С.Р.Х., ЕГН ********** ***.

ОСЪЖДА Х.Х.Х., ЕГН ********** *** да заплати по сметка на Районен съд - Асеновград държавна такса в размер на 20 (двадесет) лева.

ДА СЕ ИЗДАДЕ Заповед за защита, в която се отразят последиците от неизпълнението й по чл.21, ал.2 от ЗЗДНС, а именно, че при неизпълнение на заповедта на съда, полицейският орган, констатирал нарушението, задържа нарушителя и уведомява незабавно органите на прокуратурата.

ПРЕПИС от решението и заповедта да се връчат на страните, както и на Районно управление на МВР гр.Асеновград.

РЕШЕНИЕТО подлежи на незабавно изпълнение.

 

39

ЧГД No 509/2009, I състав

Заявление по чл.417 от ГПК

ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ АД

М.Б.И.

Докладчик: М.М.К. 

Заповед за изпълнение от 10.07.2009г.
Издава ЗИ и ИЛ.
 

40

ЧГД No 509/2009, I състав

Заявление по чл.417 от ГПК

ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ АД

М.Б.И.

Докладчик: М.М.К. 

Разпореждане от 10.07.2009г.
С определение № 2006 от 10.07.2009 г. на ПОС по възз.ч.гр.д. № 1574/2009 г. Разпореждане № 2132/29.04.2009 г. на АРС е отменено иделотовърнато за издаване на ЗИ и ИЛ.
 

41

Гражданско дело No 523/2009, III състав

Развод по взаимно съгласие-чл.100 от СК

Л.В.К.,
Е.С.К.

 

Председател и докладчик: М.Д.А. 

Решение от 01.07.2009г., в законна сила от 01.07.2009г.
ПРЕКРАТЯВА гражданския брак между Л. В
. К., ЕГН **********,*** и Е.С.К., ЕГН **********,***, сключен в гр. Асеновград, с акт за граждански брак №*** от ****., поради сериозно и непоколебимо взаимно съгласие.
ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Л. В
.К. и Е.С.К., в следния смисъл:
УПРАЖНЯВАНЕТО на родителските права върху детето С
. Л. К., родена на 24.12.1992г., ЕГН **********, се предоставя на бащата Л. В.К., **********, а на майката Е.С.К., ЕГН **********, се определя свободен режим за свиждане с дето.
УПРАЖНЯВАНЕТО на родителските права върху детето К
.Л. К., родена на 21.07.2005г., ЕГН **********, се предоставя на майката Е.С.К., ЕГН **********, а на бащата Л. В. К., ЕГН **********, се определя свободен режим за свиждане с дето.
Бащата Л. В
. К., ЕГН **********,*** се задължава да заплаща на К.Л.К.,ЕГН **********, чрез нейната майка и законен представител, месечна издръжка в размер на 50 лв., считано от влизане на бракоразводното решение в сила до настъпването на законни причини за изменението или прекратяването й, ведно със законната лихва за всяка просрочена вноска.
Майката Е.С.К., ЕГН **********,***, се задължава да заплаща на С
.Л.К., ЕГН **********, със съгласието на нейния баща и законен представител, месечна издръжка в размер на 50 лв., считано от влизане на бракоразводното решение в сила до настъпването на законни причини за изменението или прекратяването й, ведно със законната лихва за всяка просрочена вноска.
Съпрузите не си дължат взаимно издръжка.
Ползването на семейното жилище находящо се в гр. Асеновград, ул. "
*****, се предоставя за ползване на Л. В. К., ЕГН **********
Съпрузите декларират, че по време на брака си не са придобили недвижимо имущество и нямат претенции един към друг по този въпрос.
Придобития по време на брака лек автомобил марка "Опел Кадет", с рег. №
****, с рама****, със застрахователна стойност 300 лв., остава в изключителна собственост на Л. В. К., ЕГН **********, като последния е заплатил на Е.С.К., ЕГН **********, сумата от 150 лв.
Съпрузите декларират, че са уредили доброволно и извънсъдебно, взаимоотношенията си досежно придобитите по време на брака други движими вещи и нямат спор един към друг о този въпрос. Декларират, че по време на брака си не са придобивали влогове, фирми, участие във фирми и ценни книжа и нямат спор помежду си по тези въпроси.
След прекратяване на брака Е.С.К., ЕГН **********,***, ще възстанови педбрачното си фамилно име К
... .
С настоящото споразумение страните уреждат напълно и окончателно всички лични и имуществени взаимоотношения във връзка с брака и неговото прекратяване и нямат претенции един към друг.

ОСЪЖДА Л. В
. К., ЕГН **********,***, да заплати по сметка на АРС държавана такса по опеделената издръжка в размер на 29,50 /двадесет и девет лева и петдесет стотинки/.
ОСЪЖДА и Е.С.К., ЕГН **********,***, да заплати по сметка на АРС държавана такса по опеделената издръжка в размер на 29,50 /двадесет и девет лева и петдесет стотинки/.


Решението не подлежи на обжалване.

 

42

Гражданско дело No 556/2009, IV състав

Облигационни искове

Л.А.М.,
А.Л.М.

ЕТ АМИ-КОРТ-58- ГЕОРГИ НАКОВ

Докладчик: Н.Т.К. 

Определение от 06.07.2009г.
Прекратява произдодството по гр.д.№ 556/2009г. по описа на Районен съд - Асеновград, ІV гр. състав. Определението подлежи на обжалване пред Окръжен Съд - Пловдив в едноседмичен срок от съобщаването му. След стабилизиране на определението делото да се изпрати на Районен съд - гр. София по подсъдност.
 

43

Гражданско дело No 571/2009, II състав

Дела по Закона срещу домашното насилие

Ю.А.А.

А.Д.А.

Председател и докладчик: М.Д.А. 

Определение от 24.07.2009г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№ 571/2009г. по описа на АРС, ІІІ гр.състав, поради оттеглане на иска. ОСЪЖДА Ю.А.А. да заплати държавна такса за водене на делото в размер на 30,00 лева, по сметка на АРС.
 

44

Гражданско дело No 637/2009, I състав

Развод по взаимно съгласие-чл.100 от СК

М.С.К.,
П.И.К.

 

Председател и докладчик: М.М.К. 

Решение от 13.07.2009г., в законна сила от 13.07.2009г.
ПРЕКРАТЯВА гражданския брак между М.С.К., ЕГН ********** *** и П.И.К., ЕГН ********** *** , сключен на 23.11.1996г. с акт за граждански брак №
*** от ****. в с.*****, поради СЕРИОЗНО И НЕПОКОЛЕБИМО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ.
ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между М.С.К. и П.И.К. в следния смисъл:
УПРАЖНЯВАНЕТО на родителските права върху детето И
.П. К., ЕГН ********** се предоставя на майката М.С.К., ЕГН **********.
ОПРЕДЕЛЯ режим на лични отношения на бащата П.И.К., ЕГН ********** с детето И
.П.К., ЕГН ********** всяка първа и трета събота и неделя от месеца от 08.00 часа в събота до 20.00 часа в неделя, както и по един месец през лятото, който да не съвпада с платения годишен отпуск на майката и 10 (десет) дни през зимната ваканция на детето.
П.И.К., ЕГН ********** *** се ЗАДЪЛЖАВА ДА ЗАПЛАЩА на детето си Иван Пеев К., ЕГН ********** със съгласието на неговата майка и законен представител М.С.К., ЕГН ********** издръжка в размер на 100 (сто) лева месечно, считано от датата на влизане в сила на решението по бракоразводното дело до настъпване на законна причина за нейното изменяне или прекратяване,ведно със законната лихва за всяко просрочена вноска до окончателното й изплащане.
Съпрузите не си дължат издръжка един на друг след прекратяване на брака.
След прекратяване на брака семейното жилище, находящо се в с.
****** СЕ ПРЕДОСТАВЯ за ползване на майката М.С.К., ЕГН **********.
След прекратяване на брака съпругата М.С.К. ЗАПАЗВА брачното си фамилно име, а именно К..
Страните декларират, че не са придобивали по време на брака си недвижими имоти, моторни - превозни средства, и парични влогове, които да съставляват съпружеска имуществена общност.Страните са поделили извънсъдебно движимите си вещи и нямат претенции един към друг спрямо движими вещи, всяка страна държи личните си вещи и няма никакви имуществени претенции спрямо другата.Съпругът П.И.К. остава лично задължен по договор за потребителски кредит № 26606/28.11.2006г., сключен със SG Експресбанк клон Пловдив и той се задължава да заплаща всяка месечна погасителна вноска до пълното издължаване на кредита. .
ОСЪЖДА М.С.К., ЕГН ********** *** да заплати по сметка на Районен съд Асеновград държавна такса в размер на 7.50 лева (седем лева и петдесет стотинки).
ОСЪЖДА П.И.К., ЕГН ********** *** да заплати по сметка на Районен съд - Асеновград държавна такса в размер на 79.50 лева (седемдесет и девет лева и петдесет стотинки).

Решението не подлежи на обжалване.


 

45

Гражданско дело No 644/2009, I състав

Облигационни искове

КОМЕКСМАШ-ВАСИЛ ПИРОНКОВ ЕООД

ВЕ ЕЛ - ТРАНС ООД

Докладчик: М.М.К. 

Определение от 06.07.2009г., в законна сила от 21.07.2009г.
Прекратява производството по гр.д. № 644/2009г. по описа на Районен съд - Асеновград, І гр. състав. Определението полежи на обжалване пред Окръжен съд Пловдив в едноседмичен срок от съобщаването му.
 

46

Гражданско дело No 646/2009, IV състав

Развод по взаимно съгласие-чл.100 от СК

В.Г.К.,
Ж.З.К.

 

Председател и докладчик: Н.Т.К. 

Решение от 10.07.2009г., в законна сила от 10.07.2009г.

ПРЕКРАТЯВА гражданския брак между В.Г.К. ЕГН ********** *** и Ж.З.К. ЕГН ********** ***, сключен в гр. Асеновград на 29.09.1990г. с акт за граждански брак № 294 от същата дата, поради СЕРИОЗНО И НЕПОКОЛЕБИМО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ.

УТВЪРЖДАВА постигнатото между В.Г.К. ЕГН ********** *** и Ж.З.К. ЕГН ********** ***, споразумение относно последиците от развода, съгласно което:
Страните са постигнали споразумение за следното:
Бракът да бъде прекратен по взаимно съгласие на основание чл.100 от Семейния кодекс.
Упражняването на родителските права по отношение на родените от брака деца Г
.В. К. с ЕГН**********, роден на 26.08.1991г и С. В.К. с ЕГН**********, родена на 16.01.1995г, се предоставя на бащата В.Г.К..
Режимът на лични отношения на майката Ж.З.К. с децата Г
. В. К. и С. В. К.се определя, както следва: Тя има право да взема децата при себе си всеки първи и трети петък и събота от месеца от 19,00часа в петъка до 19,00часа в събота, както и по един месец през лятото, несъвпадащ с платения годишен отпуск на бащата.
Ж.З.К. с ЕГН********** се задължава да заплаща на сина си Георги Василев К. с ЕГН**********, със съгласието на неговия баща и законен представител В.Г.К. с ЕГН**********, ежемесечна издръжка в размер на 30/тридесет/лв. и на дъщеря си С
.В.К. с ЕГН**********, със съгласието на нейния баща и законен представител В.Г.К. с ЕГН**********, ежемесечна издръжка в размер на 30/тридесет/лв., начиная от 01.07.2009г платими до 10/десета/дата за текущия месец, ведно със законната лихва за всяка просрочена вноска, до настъпване на законна причина за изменение или прекратяване на издръжката.
Семейното жилище, находящо се в гр. Асеновград, обл. Пловдив, ул. "
***" **** се предоставя за ползване на В.Г.К. и децата Г. В. К. и С.В.К..
Съпрузите не си дължат взаимно издръжка.
Съпругата Ж.З.К. запазва брачното си фамилно име, съпругът В.Г.К. дава съгласието си по чл.103 ал.1 от СК и след прекратяването на брака тя ще продължи да носи фамилното име К..
В.Г.К. и Ж.З.К. декларират, че не са придобили по време на брака си недвижими имоти и парични влогове, които да съставляват съпружеска имуществена общност.
Придобитите по време на брака движими вещи страните са поделили извънсъдебно и нямат претенции един към друг относно движими вещи, всяка страна дължи личните си вещи и няма никакви имуществени претенции към другата.
Страните заявяват, че по време на брака не са получавали кредити/заеми/, които да са служили за нужди на семейството и по които да са солидарно задължени, и в случай че някой от съпрузите е ползвал кредити, той остава лично задължен по съответния кредит на свое име.
Потребителският заем по договор-04364692 от 07.05.2009г на Ситибанк Н.Л. кл. София е изтеглен от Ж.З.К. по време на фактическата раздяла на съпрузите за задоволяване на нейни лични потребности, и обслужването на заема се извършва и ще бъде издършвано и за в бъдеще до окончателното издължаване на заема от Ж.З.К..
Държавната такса по делото за развод се поема от В.Г.К..
Държавната такса за издръжката се поема от Ж.З.К..
С настоящото споразумение се уреждат всички взаимоотношения между страните във връзка с прекратяването на брака.

ОСЪЖДА В.Г.К. ЕГН ********** *** да заплати в полза на Държавата по бюджета на съдебната власт, по бюджетната сметка на Висшия Съдебен Съвет допълнителна държавна такса в размер на 15/петнадесет/лв.
ОСЪЖДА Ж.З.К. ЕГН ********** *** заплати в полза на Държавата по бюджета на съдебната власт, по бюджетната сметка на Висшия Съдебен Съвет сумата от 19,20/ деветнадесет лв и двадесет ст/ лв ДТ върху определената издръжка

Решението не подлежи на обжалване.

 

47

Гражданско дело No 664/2009, I състав

Дела по Закона срещу домашното насилие

А.Ц.Б.

С.М.А.

Председател и докладчик: М.М.К. 

Решение от 30.07.2009г.
ЗАДЪЛЖАВА С.М.А., ЕГН **********,*** ДА СЕ ВЪЗДЪРЖА ОТ ИЗВЪРШВАНЕ НА ДОМАШНО НАСИЛИЕ върху лицето, с което е живял на съпружески начала А.Ц.Б., ЕГН **********,*** , изразяващо се в нанасяне на побой и отправяне на и заплахи за срок от шест месеца, считано от постановяване на настоящото решение.

ЗАДЪЛЖАВА С.М.А., ЕГН **********,*** ДА НЕ СЕ ПРИБЛИЖАВА на по-малко от 50 метра до жилището на А.Ц.Б., ЕГН **********,*** ,намиращо се в с.Козаново, ул."Лозенград" № 7 , както и до местата за работа, социални контакти и отдих на същите за срок от шест месеца, считано от постановяване на настоящото решение.

ОСЪЖДА С.М.А., ЕГН **********,*** да заплати в полза на Държавата по сметка на Висшия съдебен съвет глоба в размер на 300 (триста) лева за извършената от него на 18.05.2009г. проява на домашно насилие спрямо А.Ц.Б., ЕГН **********,***.

ОСЪЖДА С.М.А., ЕГН **********,*** да заплати по сметка на Районен съд - Асеновград държавна такса в размер на 20 (двадесет) лева.

ДА СЕ ИЗДАДЕ Заповед за защита, в която се отразят последиците от неизпълнението й по чл.21, ал.2 от ЗЗДНС, а именно, че при неизпълнение на заповедта на съда, полицейският орган, констатирал нарушението, задържа нарушителя и уведомява незабавно органите на прокуратурата.

ПРЕПИС от решението и заповедта да се връчат на страните, както и на Районно управление на МВР гр.Асеновград.

РЕШЕНИЕТО подлежи на незабавно изпълнение.

Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд - Пловдив в 7 дневен срок от връчването му на страните. 

48

ЧГД No 669/2009, II състав

Съдебни поръчки

 

Щ.Х.М.

Председател и докладчик: М.М.К. 

Определение от 28.07.2009г.
прекратява производството. Връща невръчени съдебни книжа на турския съд.
 

49

Гражданско дело No 686/2009, III състав

Вещни искове

М.А.А.

В.И.Г.

Докладчик: М.Д.А. 

Определение от 01.07.2009г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№ 686/2009г. по описа на АРС, ІІІ гр.състав. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежги на обжалване пред ПОС в едноседмичен срок от връчването на препис от същото на страните.
 

50

Гражданско дело No 725/2009, II състав

Развод по взаимно съгласие-чл.100 от СК

Д.И.К.,
П.Д.К.

 

Председател и докладчик: Н.Т.К. 

Решение от 10.07.2009г., в законна сила от 10.07.2009г.
ПРЕКРАТЯВА гражданския брак между Д.И.К. ЕГН ********** и П.Д.К. ЕГН ********** и двамата с посочен адрес ***, ул.
****, сключен в гр. Асеновград на ****. с акт за граждански брак № **** от същата дата, поради СЕРИОЗНО И НЕПОКОЛЕБИМО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ.
УТВЪРЖДАВА постигнатото между Д.И.К. ЕГН ********** и П.Д.К. ЕГН ********** и двамата с посочен адрес ***, ул "
****" № ****, споразумение относно последиците от развода, съгласно което:
Страните заявяват, че уреждат отношенията визирани в чл.101 СК по повод прекратяване на брака, както следва:
Бракът да се прекрати при условията на чл.101СК.
От брака си имат две деца, които са навършили пълнолетие:
- И
.Д. К. ЕГН**********
- Н
.Д.К. ЕГН**********,***
Бащата Д.И. К
.не дължи издръжка за навършилите пълнолетие деца.
Издръжка между съпрузите няма да се дължи.
Семейното жилище е собственост на съпругата и ще се ползва от съпругата.
Недвижими имоти, придобити по време на брака няма, движими вещи, придобити по време на брака има: 1 брой МПС, а именно: лек автомобил "Пежо 309" с рег №
**** рама №****, двигател № ****, който остава за съпруга Д.И.К., а отношенията във връзка с уравняване на дела на автомобила за съпругата са уредени извънсъдебно.
След прекратяването на брака съпругата ще носи предбрачното си фамилия И
***.
Разноските, направени до момента остават за страната, която ги е направила, а всички останали се поемат от двамата съпрузи по равно.
ОСЪЖДА Д.И.К. ЕГН ********** ***, ул "
****" **** да заплати в полза на Държавата по бюджета на съдебната власт, по бюджетната сметка на Висшия Съдебен Съвет държавна такса в размер на 5 /пет/лева, сумата от 5.00/пет/лв ДТ по извършената съдебна делба на МПС, а по сметка на Община Асеновград съгласно ЗМДТ 2%/два процента/ местен данък за възложеното в дял МПС в размер на 5.00/ пет/лв.
ОСЪЖДА П.Д.К. ЕГН ********** ***, ул "
***" № *** да заплати в полза на Държавата по бюджета на съдебната власт, по бюджетната сметка на Висшия Съдебен Съвет държавна такса в размер на 5 /пет/ лева, както и сумата от 5.00/пет/лв ДТ по извършената съдебна делба на МПС

Решението не подлежи на обжалване.

 

51

Гражданско дело No 728/2009, I състав

Вещни искове

С.Д.С.

ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО КОРМИСОШ

Докладчик: Н.Т.К. 

Определение от 07.07.2009г.
Прекратява производството по гр.д. № 728/2009г по описа на Районен съд - Асеновград, І гр. състав. Определението подлежи на обжалване пред Окръжен съд -Пловдив в едноседмичен срок от съобщаването му.
 

52

Гражданско дело No 732/2009, III състав

Делби

Ж.Л.С.

М.Л.Ч.,
Д.П.П.,
В.И.П.,
Е.Л.П.

Докладчик: Н.Т.К. 

Определение от 09.07.2009г., в законна сила от 20.07.2009г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№ 732/2009г. по описа на Районен Съд- Асеновград, ІІІ гр.състав.Определението подлежи на обжалване пред Окръжен Съд - Пловдив в едноседмичен срок от съобщаването му.
 

53

Гражданско дело No 738/2009, I състав

Развод и недейств. на брака-чл.99 от СК

З.Н.Я.

Р.М.Я.

Председател и докладчик: М.М.К. 

Определение от 15.07.2009г., в законна сила от 22.07.2009г.
С оглед неявяването на молителя, както и изявлението на З.Я., че същият е на легло и не може да се движи, съдът намира, че производството следва да бъде прекратено, тъй като не може да бъде изпълнено изискването на чл.321,1 от ГПК двамата съпрузи да се явят лично. Ето защо СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 738/09 г. на АРС. Определението подлежи на обжалване пред ПОС в едноседмичен срок от днес.
 

54

Гражданско дело No 741/2009, I състав

Вещни искове

Й.Д.Ч.

 

Докладчик: М.М.К. 

Определение от 21.07.2009г.
ВРЪЩА исковата молба, подадена от Й.Д.Ч.. ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 741/2009 г. по описа на районен съд - Асеновград, І гр.състав. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ПОС в едноседмичен срок от съобщаването му.
 

55

Гражданско дело No 742/2009, III състав

Вещни искове

А.А.П.,
К.А.Я.,
Ц.А.Н.,
Д.А.Б.,
Т.Я.М.

К.А.М.,
К.И.З.,
С.И.Т.

Докладчик: Н.Т.К. 

Определение от 08.07.2009г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№742/2009г. по описа на Районен Съд-Асеновград, ІІІ гр.състав.ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Окръжен Съд-Пловдив в едноседмичен срок от съобщаването му.
 

56

ЧГД No 760/2009, IV състав

Други ЧГД

М.Д.Д.

 

Докладчик: Н.Т.К. 

Определение от 02.07.2009г., в законна сила от 15.07.2009г.
Оставя без уважение молбата, подадена от М.Д.Д. ЕГН **********, действащ със съгласието на неговата майка П.В.М. ЕГН **********,***, да му бъде издадено разрешение да изтегли сумата от 1000/хиляда/ лева от детския си влог от банка ДСК която сума е нужна за лечение на негов близък - баба му. Определението подлежи на обжалване пред Окръжен съд - Пловдив в едноседмичен срок от съобщаването му.
 

57

ЧГД No 767/2009, III състав

Отказ от наследство

Е.Н.С.

 

Докладчик: М.Д.А. 

Определение от 03.07.2009г.
ДА СЕ ВПИШЕ ОТКАЗА ОТ НАСЛЕДСТВО И ДА СЕ ИЗДАДЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ.
 

58

ЧГД No 768/2009, II състав

Заявление по чл.417 от ГПК

С.В.В.

В.Г.С.

Докладчик: М.Д.А. 

Разпореждане от 02.07.2009г., в законна сила от 14.07.2009г.

ОТХВЪРЛЯ заявлението, подадено от С.В.В., ЕГН **********,***, за издаване на заповед за незабавно изпълнение за парично вземане в размер на 1200 лева (хиляда и двеста лева), дължими по запис на заповед, с падеж на 30.06.2009г., длъжник по който е В.Г.С., ЕГН **********,***, ведно със направените разноски в размер на 24 лв. (двадесет и четири лева), както и за издаване на изпълнителен лист.
ОСЪЖДА С.В.В., ЕГН **********,***, да заплати по сметкана АРС държавна такса в размер на 1,00 лв. /един лев/.

Разпореждането подлежи на обжалване от заявителя с частна жалба пред Окръжен съд - Пловдив в едноседмичен срок от връчването му.

 

59

ЧГД No 772/2009, III състав

Заявление по чл.417 от ГПК

ЕВРОКРЕДИТ ЕАД

Ю.М.А.

Докладчик: М.Д.А. 

Заповед за изпълнение от 06.07.2009г.
Издава ЗИ и ИЛ.
 

60

ЧГД No 772/2009, III състав

Заявление по чл.417 от ГПК

ЕВРОКРЕДИТ ЕАД

Ю.М.А.

Докладчик: М.Д.А. 

Разпореждане от 06.07.2009г., в законна сила от 06.07.2009г.
ДА се издаде заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист, на заявителя - "Еврокредит" ЕАД, със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, бул.
****, ЕИК ***, представлявано от Г. Е. М., ЕГН **********, чрез пълномощника П.Г.П., ЕГН - юрисконсулт, с длъжник Ю.М.А., ЕГН **********,***, които да заплати сумата от 500 лв. /петстотин лева/ , дължима по запис на заповед от 06.07.2008г. с издател Ю.М.А., ЕГН **********,***, място на плащане гр. Пловдив, бул. ****, платим на 06.08.2008г, ведно със законната лихва от датата на подаване на заявлението в съда - 02.07.2009г, до окончателното й изплащане, както и сумата от 125,00 лева (сто двадесет и пет лева), направени по делото разноски, а върху записа на заповед и заповедта за незабавно изпълнение да се извърши надлежно отбелязване за това съгласно чл. 418, ал.2 ГПК.
 

61

ЧГД No 773/2009, IV състав

Заявление по чл.417 от ГПК

ЕВРОКРЕДИТ ЕАД

Г.П.Т.

Докладчик: Н.Т.К. 

Разпореждане от 06.07.2009г., в законна сила от 06.07.2009г.
ДОПУСКА незабавно изпълнение по реда на чл.418 ГПК
ДА се издаде заповед за изпълнение на заявителя и изпълнителен лист, за сумата от 319,80/триста и деветнадесет лв и осемдесет ст /лева, дължима по запис на заповед от 09.11.2008г, с издател Г.П.Т. ЕГН********** ***, падеж - 19.12.2008г, предявен за плащане на 20.12.2008г, ведно със законната лихва от подаване на заявлението - 02.07.2009г до окончателното изплащане на сумата, както и сумата от 125/сто двадесет и пет/лв разноски

ДА се извърши надлежно отбелязване за издадения изпълнителен лист съгласно чл. 418, ал.2 ГПК върху запис на заповед от 09.11.2008г, с издател Г.П.Т. ЕГН********** *** и заповедта за изпълнение

РАЗПОРЕЖДАНЕТО за незабавно изпълнение подлежи на обжалване пред Окръжен съд - Пловдив в двуседмичен срок от връчването на заповедта

 

62

ЧГД No 774/2009, III състав

Заявление по чл.417 от ГПК

ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ АД

М.Б.И.

Докладчик: М.Д.А. 

Заповед за изпълнение от 06.07.2009г.
Издава ЗИ и ИЛ.
 

63

ЧГД No 774/2009, III състав

Заявление по чл.417 от ГПК

ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ АД

М.Б.И.

Докладчик: М.Д.А. 

Разпореждане от 06.07.2009г., в законна сила от 06.07.2009г.
ДА се издаде заповед за незабавно изпълнение на заявителя и изпълнителен лист, с длъжник М.Б.И., ЕГН **********,***, които да заплати на кредитора от "ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ" АД, със седалище и адрес на управление гр. София, район Средец, бул."Цар Освободител", №14, представлявано от П
.Н.Д. - член на СД и Изпълнителен директор и А. В. Я.н - член на СД и Изпълнителен директор, чрез пълномощник адв. Д.С.К., сумата от 188,00 Лв. /сто осемдесет и осем лева/, главница по договор за кредитна карта от 08.12.2006г, с договорната лихва от 10.04.2008г. до 20.05.2009г. в размер на 11,12 лв./единадесет лева и дванадесет стотинки/ и законната лихва върху главницата, считано от датата на подаване на заявлението 03.06.2009г. до окончателното погасяване на задължението, както и за сумата от 145,00 лв. /сто четиридесет и пет лева/ - направени в производството разноски, а върху оригиналите на договор за издаване на кредитна карта, извлечението от счетоводни книги и заповедта за незабавно изпълнение да се извърши надлежно отбелязване за това съгласно чл. 418, ал.2 ГПК.

РАЗПОРЕЖДАНЕТО може да се обжалва с частна жалба в двуседмичен срок от връчване на заповедта за изпълнение от съдебния изпълнител. 

64

ЧГД No 779/2009, III състав

Заявление по чл.410, ал.1 от ГПК

Д.Г.А.

Д.Н.Н.

Докладчик: Н.Т.К. 

Заповед за изпълнение от 08.07.2009г.
Издава ЗИ.
 

65

ЧГД No 779/2009, III състав

Заявление по чл.410, ал.1 от ГПК

Д.Г.А.

Д.Н.Н.

Докладчик: Н.Т.К. 

Разпореждане от 08.07.2009г.
ОТХВЪРЛЯ искането на Д.Г.А. ЕГН********** *** за издаване на заповед за изпълнение и изпълнителен лист срещу длъжника Д.Н.Н. ЕГН********** и посочен постоянен адрес:*** за законна лихва върху главницата за периода от 25.12.2007г до 06.07.2009г.

Разпореждането в тази му част може да се обжалва с частна жалба пред Окръжен съд Пловдив в едноседмичен срок от съобщаването му.

ДА СЕ ИЗДАДЕ заповед за изпълнение на парично задължение с длъжник Д.Н.Н. ЕГН********** и посочен постоянен адрес:***, който да заплати на кредитора Д.Г.А. ЕГН********** ***, сумата от 800/осемстотин/лв, представляваща паричен заем, предоставен на 25.11.2007г от заявителя на Д.Н.Н., за което последният е подписал разписка от същата дата, ведно със законната лихва от подаване на заявлението -06.07.2009г до окончателното изплащане, както и за сумата от 270/двеста и седемдесет/лв направени разноски по производството.

Заповедта за изпълнение не подлежи на обжалване от страните, освен в частта за разноските.

Препис от разпореждането и от заповедта за изпълнение, ведно с образец на писмено възражение по чл.414 от ГПК, да се връчат на длъжника.

След изтичане на срока за възражение делото да се докладва, за издаване на изпълнителен лист или съответно за даване на указания за предявяване на иск относно вземането.

 

66

Гражданско дело No 782/2009, I състав

Облигационни искове

Х.Г.Х.

Д.Г.Х.

Докладчик: М.М.К. 

Определение от 17.07.2009г., в законна сила от 29.07.2009г.
Постъпила е молба от Х.Г.Х., с която оттегля предявените искове Същата е постъпила преди прървото по делото заседаниЕ, поради което съгласието на ответника не необходимо. поради десезиране на съда с предявения иск, производството следва да бъде прекратено на основание чл. 232 от ГПК. Ето защо и поради мотивите, изложени по-горе, съдът О П Р Е Д Е Л И ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 782/2009 г. по описа на Районен съд - Асеновград І гр.с. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Окръжен съд - Пловдив в едноседмичен срок от съобщаването му.
 

67

ЧГД No 783/2009, III състав

Други ЧГД

Г.Ф.К.

 

Докладчик: Н.Т.К. 

Определение от 07.07.2009г., в законна сила от 07.07.2009г.
Издава удостоверение за теглене от детски влог.
 

68

ЧГД No 784/2009, III състав

Други ЧГД

В.Ф.К.

 

Докладчик: Н.Т.К. 

Определение от 07.07.2009г., в законна сила от 07.07.2009г.
Издава удостоверение за теглене от детски влог.
 

69

ЧГД No 785/2009, III състав

Други ЧГД

А.Р.А.

 

Докладчик: Н.Т.К. 

Определение от 08.07.2009г., в законна сила от 08.07.2009г.
Издава удостоверение за теглене от детски влог.
 

70

ЧГД No 786/2009, III състав

Други ЧГД

К.В.И.

 

Докладчик: Н.Т.К. 

Определение от 07.07.2009г., в законна сила от 07.07.2009г.
Издава удостоверение за теглене от детски влог.
 

71

ЧГД No 787/2009, I състав

Други ЧГД

Е.С.Н.

 

Докладчик: Д.А.Л. 

Определение от 07.07.2009г., в законна сила от 07.07.2009г.
Разрешава сключване на граждански брак.
 

72

ЧГД No 789/2009, IV състав

Други ЧГД

К.Г.В.

 

Докладчик: М.Д.А. 

Определение от 27.07.2009г., в законна сила от 28.07.2009г.
Издава удостоверение.
 

73

ЧГД No 790/2009, IV състав

Заявление по чл.410, ал.1 от ГПК

КАНЕВ ИНСТРУМЕНТС ООД

БАЛКАНКАР РУЕН АД

Докладчик: Н.Т.К. 

Разпореждане от 10.07.2009г.
ДА СЕ ИЗДАДЕ заповед за изпълнение на парично задължение с длъжник "БАЛКАНКАР - РУЕН" АД, ЕИК115050145, със седалище и адрес на управление гр. Асеновград, ул. "Възрожденци" № 3, представлявано от А.К.С., който да заплати на кредитора "КАНЕВ ИНСТРУМЕНТС" ООД ЕИК 200121096, със седалище и адрес на управление гр.София, район Оборище, ул. "Проф. Милко Бичев" № 3, партер - магазин № 1, и посочен съдебен адрес: гр. Русе, пл. "Хан Кубрат" № 1 ет.6 офис 6, представлявано от В
. Д. Л., сумата от 572,24/петстотин седемдесет и два лв и двадесет и четири ст/лв - представляваща неизплатено задължение по данъчна фактура № 776/29.10.2008г, 53,31/петдесет и три лв и тридесет и една ст/лв лихва за забава за периода от 10.11.2008г до 08.07.2009г, ведно със законната лихва от депозиране на заявлението - 08.07.2009г до изплащане на вземането, както и направените в производството разноски в размер на 325/триста двадесет и пет/лв..

Препис от разпореждането и от заповедта за изпълнение, ведно с образец на писмено възражение по чл.414 от ГПК, да се връчат на длъжника.

Заповедта за изпълнение не подлежи на обжалване от страните, освен в частта за разноските.

След изтичане на срока за възражение делото да се докладва, за издаване на изпълнителен лист или съответно за даване на указания за предявяване на иск относно вземането.

 

74

ЧГД No 791/2009, II състав

Заявление по чл.410, ал.1 от ГПК

ЗД ЕВРОИНС АД

Р.В.К.

Докладчик: М.А.Т. 

Разпореждане от 10.07.2009г.

ОТХВЪРЛЯ искането на ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО "ЕВРОИНС" АД, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. "Г.М. Димитров" № 16, представлявано от А.Й.П. - изпълнителен директор за издаване на заповед за изпълнение и изпълнителен лист срещу длъжника Р.В.К. *** Воден, ул. "Драва" № 2, за сумата от 220/двеста и двадесет/лв главница, представляваща изплатено застрахователно обезщетение по щета 15-12022/03.11.2004г по описа на ЗД ЕВРОИНС АД, и мораторна лихва за забава 94,39/деветдесет и четири лв и тридесет и девет ст/лв от 26.06.2006г до 26.06.2009г.

Разпореждането може да се обжалва с частна жалба пред Окръжен съд Пловдив в едноседмичен срок от съобщаването му.

 

75

ЧГД No 792/2009, IV състав

Заявление по чл.417 от ГПК

ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД

ЕТ МАЧИБО АЛИ ЧОТРА

Докладчик: Н.Т.К. 

Разпореждане от 10.07.2009г.
ОТХВЪРЛЯ искането на "ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА" АД ЕИК 831094393, със седалище и адрес на управление гр. София, бул."Драган Цанков" №37, представлявано от М
. А. М.- изпълнителен директор, Й. В.С. - изпълнителен директор и Е. К. Л. - изпълнителен директор, за издаване на заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист срещу длъжника: ЕТ "МАЧИБО - А.Ч."***, ул. "Книжна фабрика" № 3, бл. Геоложки, ет.1 ап.2, представлявано от А.Ю.Ч., за сумата от 14 796,86/четиринадесет хиляди седемстотин деветдесет и шест лв и осемдесет и шест ст/лв главница по договор за кредит по програмата за микрокредитиране № 60КР-АА-0417/26.07.2005г, лихва по т.4 от договора и т.13 от Общите условия в размер на 1 170,15/хиляда сто и седемдесет лв и петнадесет ст/лв от 15.04.2009г до 07.07.2009г, ведно със законната лихва от 08.07.2009г до изплащане на вземането.
РАЗПОРЕЖДАНЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Окръжен съд - Пловдив в едноседмичен срок от съобщаването му

 

76

ЧГД No 793/2009, II състав

Обезпечения, опис наследство, връщане дете

М.В.М.

АРТГЛАС ЕООД

Докладчик: Н.Т.К. 

Определение от 09.07.2009г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№ 793/2009г. по описа на АРС ІІ гр.с.Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Окръжен Съд-Пловдив в едноседмичен срок от съобщаването му.След стабилизиране на определението делото да се изпрати на РС-Пловдив по подсъдност.
 

77

ЧГД No 794/2009, IV състав

Заявление по чл.410, ал.1 от ГПК

БНП ПАРИБА ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНЕНС ЕАД

Ш.П.Б.

Докладчик: Н.Т.К. 

Разпореждане от 10.07.2009г.
ДА СЕ ИЗДАДЕ заповед за изпълнение на парично задължение с длъжник Ш.П.Б. ЕГН********** ***, който да заплати на кредитора "БНП Париба Пърсънъл Файненс " ЕАД ЕИК 130697606, представлявано от ПОЛ МИЛСЕНТ, със седалище и адрес на управление гр. София, ЖК Младост 4, Бизнес Парк София сг.14, сумата от 2 054,50/две хиляди петдесет и четири лв и петдесет ст/лв, представляваща главница по предоставен кредит по договор за кредит с номер PLUS- 01098782 от 27.09.2007г, печалба на дружеството в размер на 637,21/шестотин тридесет и седем лв и двадесет и една ст/лв от 29.02.2008г до 30.03.2009г, законна лихва за забава върху главницата в размер на 346.38/триста четиридесет и шест лв и тридесет и осем ст/лв от 28.03.2008г до 21.05.2009г, ведно със законната лихва от датата на подаване на заявлението до изплащане на вземането, както и за сумата от 260,76/двеста и шестдесет лв и седемдесет и шест ст/лв направени разноски по производството.

Заповедта за изпълнение не подлежи на обжалване от страните, освен в частта за разноските.

Препис от разпореждането и от заповедта за изпълнение, ведно с образец на писмено възражение по чл.414 от ГПК, да се връчат на длъжника.

След изтичане на срока за възражение делото да се докладва, за издаване на изпълнителен лист или съответно за даване на указания за предявяване на иск относно вземането.

 

78

ЧГД No 795/2009, II състав

Заявление по чл.417 от ГПК

ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД

А.Н.Р.

Докладчик: Н.Т.К. 

Разпореждане от 10.07.2009г., в законна сила от 10.07.2009г.
ДОПУСКА незабавно изпълнение по реда на чл.418 ГПК
ДА СЕ ИЗДАДЕ заповед за изпълнение на заявителя и изпълнителен лист, за сумата от 478,34/четиристотин седемдесет и осем лв и тридесет и четири ст/лв главница по договор за индивидуален потребителски кредит за заплащане на стоки № 272752 от 28.02.2008г с кредитополучател : А.Н.Р. ЕГН********** ***, лихва в размер на 141,77/сто четиридесет и един лв и седемдесет и седем ст/лв за периода от 28.03.2008г-10.06.2009г, и законна лихва от подаване на заявлението -12.06.2009г до изплащане на вземането, както и за сумата от 25/ двадесет и пет/лв направени разноски

ДА се извърши надлежно отбелязване за издадения изпълнителен лист съгласно чл. 418, ал.2 ГПК върху извлечение от счетоводните книги на заявителя, към 10.06.2009г и договор за индивидуален потребителски кредит за заплащане на стоки № 272752 от 28.02.2008г с кредитополучател : А.Н.Р. ЕГН********** и заповедта за изпълнение

РАЗПОРЕЖДАНЕТО за незабавно изпълнение подлежи на обжалване пред Окръжен съд - Пловдив в двуседмичен срок от връчването на заповедта

 

79

ЧГД No 796/2009, I състав

Други ЧГД

Е.П.М.,
Н.Е.М.

 

Докладчик: Д.А.Л. 

Определение от 10.07.2009г., в законна сила от 10.07.2009г.
Издава удостоверение за теглене от детски влог.
 

80

Гражданско дело No 797/2009, IV състав

Вещни искове

С.Д.С.,
Н.Д.Ж.,
М.Д.Р.,
С.Д.К.

А.М.С.,
Й.М.С.,
Т.М.Р.,
Д.М.С.,
МАНАСТИР СВЕТА ТРОЙЦА КРЪСТОВА ГОРА,
ДЛС КОРМИСОШ ЛЪКИ

Докладчик: М.М.К. 

Определение от 21.07.2009г.
ВРЪЩА исковата молба, подадена от С.Д.С., НЕДЕЯЛКА Д.Ж., М.Д.Р., С.Д.К. против А.М.С., Й.М.С., Т.М.Р., Д.М.С., Манастир"Света троица-Кръстова гора", Държавно ловно стопанство"Кормисош".Прекратява производството по гр.д.№797/2009г. по описа на Районен съд-Асеновград ІV гр.състав.ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Окръжен Съд-Пловдив в едноседмичен срок от съобщаването му на ищците.
 

81

ЧГД No 798/2009, I състав

Отказ от наследство

Б.В.Д.

 

Докладчик: М.М.К. 

Определение от 14.07.2009г., в законна сила от 14.07.2009г.
Да се впише направения отказ от Б.В. Дичев от наследството на Ж
. Б. Д. в особената за това книга в Районен съд Асеновграда, за което да се издаде съдебно удостоверение.
 

82

ЧГД No 799/2009, I състав

Заявление по чл.417 от ГПК

ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД

Х.П.Г.

Докладчик: М.М.К. 

Заповед за изпълнение от 16.07.2009г.
Издава ЗИ и ИЛ.
 

83

ЧГД No 799/2009, I състав

Заявление по чл.417 от ГПК

ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД

Х.П.Г.

Докладчик: М.М.К. 

Разпореждане от 16.07.2009г.

ДА се издаде заповед за изпълнение на парично задължение с длъжник Х.П.Г., ЕГН ********** ***, който да заплати на кредитора "Първа инвестиционна банка" АД, код по БУЛСТАТ 831094393 със седалище и адрес на управление, гр. София, район "Изгрев", бул."Драган Цанков" №37, представлявано от М
. А. М., ЕГН ********** и Е. К. Л., ЕГН ********** сумата от 14670,83 лева (четиринадесет хиляди шестстотин и седемдесет лева и осемдесет и три стотинки), дължима по договор за банков кредит от 03,05,2007г., ведно със законната лихва от датата на подаване на заявлението - 13,07,2009г. до окончателното и изплащане, както и сумата от 816,47 лева (осемстотин и шестнадесет лева и четиридесет и седем стотинки), направени по производството разноски, като ОТХВЪРЛЯ заявлението за издаване на заповед за изпълнение на парично вземане в размер на 1734,13 лева (хиляда седемстотин тридесет и четири лева и тринадесет стотинки) лихва за периода от 03,09,2007г. до 10,07,2009г. и в размер на 279,33 лева (двеста седемдесет и девет лева и тридесет и три стотинки) лихва за периода от 03,09,2007г. до 10,07,2009г.
ДОПУСКА незабавно изпълнение на заповедта за изпълнение.
ДА СЕ ИЗДАДЕ изпълнителен лист, а върху заповедта за изпълнение и върху договор за кредит от 03,05,2007г. (след представяне на оригинала) да се извърши надлежно отбелязване за това.

РАЗПОРЕЖДАНЕТО в частта, с която се уважава молбата за незабавно изпълнение подлежи на обжалване от длъжника с частна жалба пред Окръжен съд - Пловдив в двуседмичен срок от връчване на заповедта за изпълнение, а в частта, с която заявлението се отхвърля подлежи на обжалване от заявителя с частна жалба пред Окръжен съд - Пловдив в едноседмичен срок от връчването му.


 

84

ЧГД No 800/2009, II състав

Заявление по чл.410, ал.1 от ГПК

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНАИЯ ЛЕВ ИНС АД

Н.Д.И.

Докладчик: М.М.К. 

Разпореждане от 16.07.2009г.
ОТХВЪРЛЯ заявление от Застрахователна компания "Лев инс" АД, код по БУЛСТАТ ********** със седалище и адрес на управление гр. София, район "Красно село", бул."Цар Борис ІІІ" №41, представлявана от С
.Х.С. за издаване на заповед за изпълнение по чл. 410 на парично вземане в размер на 536,89 лева (петстотин тридесет и шест лева и осемдесет и девет стотинки), дължими по договор за предоставяне на кредит-транскарт, ведно с мораторна лихва в размер на 229,81 (двеста двадесет и девет лева и осемдесет и една стотинки) за периода от 12,07,2006г. до 09,07,2009г. и ведно със законната лихва от датата на подаване на заявлението в съда до окончателното изплащане на вземането, длъжник по което е Н.Д.И., ЕГН ********** ***, както и за издаване на изпълнителен лист.

РАЗПОРЕЖДАНЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Окръжен съд - Пловдив в едноседмичен срок от съобщаването му на страната.

 

85

ЧГД No 801/2009, I състав

Заявление по чл.417 от ГПК

Д.С.П.

Г.С.К.

Докладчик: М.М.К. 

Разпореждане от 16.07.2009г.
ОТХВЪРЛЯ заявлението, подадено от Д.С.П., ЕГН ********** *** чрез пълномощник адв. П.Т.Т. за издаване на заповед за незабавно изпълнение на парично вземане в размер на 4000 лева, дължими по запис на заповед от 03,09,2008г., ведно със законната лихва от датата на подаване на заявлението до окончателното изплащане на вземането, длъжник по което е Г.С. К
., ЕГН ********** ***, както и за издаване на изпълнителен лист.

Разпореждането подлежи на обжалване от заявителя с частна жалба пред Окръжен съд - Пловдив в едноседмичен срок от връчването му.

 

86

ЧГД No 802/2009, I състав

Други ЧГД

С.Р.З.

 

Докладчик: М.М.К. 

Определение от 14.07.2009г., в законна сила от 14.07.2009г.
Разрешава тегленето от детски влог в размер на 60 лева. Издава удостоверение.
 

87

ЧГД No 803/2009, I състав

Други ЧГД

Г.А.П.

 

Докладчик: М.М.К. 

Определение от 23.07.2009г., в законна сила от 23.07.2009г.
Разрешава на Г. Александров П. да извърши исканото разпореждане с описания недвижим имот. Издава удостоверение.
 

88

ЧГД No 805/2009, I състав

Други ЧГД

С.А.Р.

 

Докладчик: М.М.К. 

Определение от 15.07.2009г., в законна сила от 15.07.2009г.
Разрешава да се издаде удостоверение за теглене от детски влог на сума от 200 лева.
 

89

ЧГД No 806/2009, II състав

Заявление по чл.417 от ГПК

ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

Р.А.Д.

Докладчик: М.М.К. 

Заповед за изпълнение от 16.07.2009г.
Издава ЗИ и ИЛ.
 

90

ЧГД No 806/2009, II състав

Заявление по чл.417 от ГПК

ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

Р.А.Д.

Докладчик: М.М.К. 

Разпореждане от 16.07.2009г., в законна сила от 16.07.2009г.
ДА се издаде заповед за изпълнение на парично задължение от длъжника Р.А.Д., ЕГН ********** ***, който да заплати на кредитора Агенция за социално подпомагане - Дирекция "Социално подпомагане" - Горна Оряховица, представлявана от Директора Б.А.Г.,***, сумата от 72 (седемдесет и два) лева, недобросъвестно получена месечна социална помощ по чл. 7, ал.1 от ЗСПД за месеците юли и август 2005г., като ОТХВЪРЛЯ заявлението за издаване на заповед за изпълнение на парично вземане в размер на 5,47 лева (пет лева и четиридесет и седем стотинки) лихва за периода от 12,08,2005г. до 30,06,2009г. и в размер на 5,40 лева (пет лева и четиридесет стотинки) лихва за периода от 14,09,2005г. до 30,06,2009г.
ОСЪЖДА Р.А.Д., ЕГН ********** *** да заплати по сметка на Районен съд - Асеновград държавна такса в размер на 25 (двадесет и пет) лева.
ДОПУСКА незабавно изпълнение на заповедта за изпълнение.
ДА СЕ ИЗДАДЕ изпълнителен лист, а върху заповедта за изпълнение и върху Заповед №1407 от 15,12,2005г. да се извърши надлежно отбелязване за това.

РАЗПОРЕЖДАНЕТО в частта, с която се уважава молбата за незабавно изпълнение подлежи на обжалване от длъжника с частна жалба пред Окръжен съд - Пловдив в двуседмичен срок от връчване на заповедта за изпълнение, а в частта с която се отхвърля заявлението - от заявителя с частна жалба пред Окръжен съд - Пловдив в едноседмичен срок от връчването му.


 

91

ЧГД No 807/2009, I състав

Заявление по чл.417 от ГПК

ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ АД

А.И.А.

Докладчик: М.М.К. 

Разпореждане от 16.07.2009г.
ОТХВЪРЛЯ заявлението, подадено от "Юробанк и Еф Джи България" АД, код по БУЛСТАТ 000694749, със седалище и адрес на управление гр. София, район Средец, ул."Цар Освободител" №14, представлявано от П
.Н.Д. и А. В. Я., чрез пълномощник адв. С.Ч. за издаване на заповед за незабавно изпълнение за парично вземане в размер на 166,62 лева (сто и шестдесет и шест лева и шестдесет и две стотинки), главница по договор за издаване на кредитна карта "EUROLINE" от 18,052004г., ведно със законната лихва от датата на подаване на заявлението до изплащане на вземането, длъжник по което е А.И.А., ЕГН ********** ***, както и за издаване на изпълнителен лист.

Разпореждането подлежи на обжалване от заявителя с частна жалба пред Окръжен съд - Пловдив в едноседмичен срок от връчването му.


 

92

ЧГД No 808/2009, I състав

Заявление по чл.410, ал.1 от ГПК

ИНТЕРКАРТ ФАЙНАНС АД

И.П.П.

Докладчик: М.М.К. 

Разпореждане от 21.07.2009г.
ОТХВЪРЛЯ заявление от "Интеркарт Файнанс" АД, код по БУЛСТАТ 175325806 със седалище и адрес на управление гр. София, бул."Джеймс Баучер" №76А, ет.8, п.к.1407, представлявано от Д
. М. Д.за издаване на заповед за изпълнение на парично вземане в размер на 1109,57 лева, главница, в размер на 91,43 лева лихва за периода от 30,11,2008г. до 07,05,2009г., в размер на 49,31 лева лихва за периода от 07,05,2009г. до 07,07,2009г., както и лихва в размер на 18% плюс 10 пункта на годишна база за периода от датата на подаване на заявлението в съда до изплащане на вземането, произтичащо от по договор за издаване и използване на международна кредитна карта iCard Mastercard Classic от 09,10,2008г., длъжник по което е И.П.П., ЕГН **********,***, както и за издаване на изпълнителен лист.

РАЗПОРЕЖДАНЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Окръжен съд - Пловдив в едноседмичен срок от съобщаването му на страната.

 

93

Гражданско дело No 815/2009, I състав

Дела по чл.30 от Закона на закрила на детето

ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" - АСЕНОВГРАД

 

Председател и докладчик: М.М.К. 

Решение от 28.07.2009г.
ПРЕКРАТЯВА настаняването, извършено със съдебно решение № 225 от 17.06.2009г. по гр.д.№475/2009г. по описа на АРС, на И
.Х. З. , ЕГН ********** в Дом за деца лишени от родителски грижи "Катя Ванчева" с.Широка лъка, обл.Смолян.

Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд - Пловдив в 7 дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.


 

94

Гражданско дело No 816/2009, III състав

Дела по чл.30 от Закона на закрила на детето

ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" - АСЕНОВГРАД

 

Председател и докладчик: М.М.К. 

Решение от 30.07.2009г.
ПРЕКРАТЯВА настаняването, извършено със съдебно решение № 233 от 18.06.2009г. по гр.д.№474/2009г. по описа на АРС, на В
. Х. З. , ЕГН ********** в Дом за деца лишени от родителски грижи "Катя Ванчева" с.Широка лъка, обл.Смолян.

Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд - Пловдив в 7 дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 

95

Гражданско дело No 817/2009, II състав

Дела по чл.30 от Закона на закрила на детето

ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" - АСЕНОВГРАД

 

Председател и докладчик: М.М.К. 

Решение от 28.07.2009г.
ПРЕКРАТЯВА настаняването, извършено със съдебно решение № 234 от 18.06.2009г. по гр.д.№476/2009г. по описа на АРС, на С
.Х. З. , ЕГН ********** в Дом за деца лишени от родителски грижи "Катя Ванчева" с.Широка лъка, обл.Смолян.

Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд - Пловдив в 7 дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 

96

ЧГД No 818/2009, I състав

Други ЧГД

К.В.Л.

 

Докладчик: М.М.К. 

Определение от 16.07.2009г., в законна сила от 16.07.2009г.
Разрешава тегенето на сумата от 240 лв. от детски влог. Издава удостоверение.
 

97

ЧГД No 820/2009, I състав

Заявление по чл.417 от ГПК

ПЕТЕКС 2003 ЕООД

ТЮТЮНОПРОИЗВОДИТЕЛ ЙОНКО ГЕОРГИЕВ НИКОЛОВ

Докладчик: М.М.К. 

Заповед за изпълнение от 20.07.2009г.
Издава ЗИ и ИЛ.
 

98

ЧГД No 820/2009, I състав

Заявление по чл.417 от ГПК

ПЕТЕКС 2003 ЕООД

ТЮТЮНОПРОИЗВОДИТЕЛ ЙОНКО ГЕОРГИЕВ НИКОЛОВ

Докладчик: М.М.К. 

Разпореждане от 20.07.2009г., в законна сила от 20.07.2009г.
ДА се издаде заповед за изпълнение на парично задължение с длъжник Й
. Г. Н., ЕГН ********** ***, който да заплати на кредитора "Петекс-2003" ЕООД, код по БУЛСТАТ 115782540 със седалище и адрес на управление гр. Раковски, ул."****, представлявано от П.В.М.сумата от 10200.49 лева (десет хиляди и двеста лева и четиридесет и девет стотинки), дължима по запис на заповед от 29,07,2006г. с падеж на 27.12.2006г., издаден в гр. Пловдив от Й.Г.Н.с място на плащане гр. Раковски и сумата от 4928 (четири хиляди деветстотин двадесет и осем) лева, дължима по запис на заповед от 07.09.2006г. с падеж на 26.12.2006г., издаден в гр. Пловдив от Й.Г. Н. с място на плащане гр. Раковски, ведно със законната лихва върху главниците от датата на подаване на заявлението - 17,07,2009г. до окончателното им изплащане, както и сумата от 302.57 лева (триста и два лева и петдесет и седем стотинки), направени по производството разноски.
ДОПУСКА незабавно изпълнение на заповедта за изпълнение.
ДА СЕ ИЗДАДЕ изпълнителен лист, а върху заповедта за изпълнение и върху запис на заповед от 29,07,2009г. и запис на заповед от 07.09.2009г. да се извърши надлежно отбелязване за това.

РАЗПОРЕЖДАНЕТО в частта, с която се уважава молбата за незабавно изпълнение подлежи на обжалване от длъжника с частна жалба пред Окръжен съд - Пловдив в двуседмичен срок от връчване на заповедта за изпълнение.

 

99

ЧГД No 822/2009, II състав

Заявление по чл.417 от ГПК

БАНКА ДСК ЕАД

К.М.П.

Докладчик: М.М.К. 

Разпореждане от 21.07.2009г.
ОТХВЪРЛЯ заявлението, подадено от "Банка ДСК" АД, код по БУЛСТАТ 121830616 седалище и адрес на управление гр. София, ул."Московска" №19, представлявано от В
.М.С., чрез пълномощник юрисконсулт Г.П.М. за издаване на заповед за незабавно изпълнение за парично вземане в размер на 5905,36 евро (пет хиляди деветстотин и пет евро и тридесет и шест евроцента) - 11549,88 лева (единадесет хиляди петстотин четиридесет и девет лева и осемдесет и осем стотинки), главница и 966,46 евро (деветстотин шестдесет и шест евро и четиридесет и шест евроцента) или 1890,23 лева (хиляда осемстотин и деветдесет лева и двадесет и три стотинки), лихва за периода от 16,12,2008г. до 16,07,2009г., дължими по договор за кредит за текущо потребление и поръчителство от 15,04,2008г. в размер на 6000 евро за срок от 120 месеца, обезпечен с поръчителство, ведно със законната лихва от датата на подаване на заявлението до изплащане на вземането, солидарни длъжници по което са К.М.П., ЕГН ********** *** и Н.С. К., ЕГН ********** ***, както и за издаване на изпълнителен лист въз основа на извлечение от счетоводни книги, с което се установява вземане на банка.

Разпореждането подлежи на обжалване от заявителя с частна жалба пред Окръжен съд - Пловдив в едноседмичен срок от връчването му.


 

100

ЧГД No 823/2009, II състав

Заявление по чл.417 от ГПК

БАНКА ДСК ЕАД

П.С.П.

Докладчик: М.М.К. 

Разпореждане от 21.07.2009г.
ОТХВЪРЛЯ заявлението, подадено от "Банка ДСК" АД, код по БУЛСТАТ 121830616 седалище и адрес на управление гр. София, ул."Московска" №19, представлявано от В
.М.С., чрез пълномощник юрисконсулт Г.П.М. за издаване на заповед за незабавно изпълнение за парично вземане в размер на 14144,70 лева (четиринадесет хиляди сто четиридесет и четири лева и седемдесет стотинки), главница и 2698,25 лева (две хиляди шестстотин деветдесет и осем лева и двадесет и пет стотинки), лихва за периода от 30,12,2008г. до 16,07,2009г., дължими по договор за кредит за текущо потребление и поръчителство от 30,08,2007г. в размер на 15000 лева за срок от 120 месеца, обезпечен с поръчителство, ведно със законната лихва от датата на подаване на заявлението 17,07,2009г. до изплащане на вземането, солидарни длъжници по което са П.С.П., ЕГН ********** *** и И. С. М., ЕГН ********** ***, както и за издаване на изпълнителен лист въз основа на извлечение от счетоводни книги, с което се установява вземане на банка.

Разпореждането подлежи на обжалване от заявителя с частна жалба пред Окръжен съд - Пловдив в едноседмичен срок от връчването му.

 

101

ЧГД No 825/2009, I състав

Други ЧГД

М.Д.Д.

 

Докладчик: М.М.К. 

Определение от 17.07.2009г., в законна сила от 17.07.2009г.
Разрешава тегленето на сумата от 1000 лв. от детски влог. Издава удостоверение.
 

102

ЧГД No 828/2009, I състав

Заявление по чл.410, ал.1 от ГПК

ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ АД

БУЛПЕТ ООД

Докладчик: М.М.К. 

Заповед за изпълнение от 22.07.2009г.
Издава ЗИ.
 

103

ЧГД No 828/2009, I състав

Заявление по чл.410, ал.1 от ГПК

ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ АД

БУЛПЕТ ООД

Докладчик: М.М.К. 

Разпореждане от 22.07.2009г.
ДА се издаде заповед за изпълнение на парично задължение с длъжник "Булпет" ООД, ЕИК 115867325 със седалище и адрес на управление гр. Асеновград, ул."Марица" №6, вх.Б, ет.5, представлявано от И
.Б. който да заплати на кредитора "ЕВН България Електроснабдяване" АД, ЕИК 123526430 със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул."Христо Г. Данов" №37, представлявано от С. М. З.и Г. Б. сумата от 6880,22 лева (шест хиляди осемстотин и осемдесет лева и двадесет и две стотинки), представляваща стойността на доставена и консумирана електрическа енергия за обект на потребление ИТН 3123355, находящ се в с. Памидово, за периода от 24,07,2008г. до 30,06,2009г., ведно с обезщетение за забава в размер на 743,62 лева (седемстотин четиридесет и три лева и шестдесет и две стотинки) за периода от 11,09,2008г. до 17,07,2009г. и в размер на законната лихва от датата на подаване на заявлението 20,07,2009г. до окончателното изплащане на вземането, както и сумата от 521,19 лева (петстотин двадесет и един лева и деветнадесет стотинки), направени по производството разноски.

НА основание чл. 416 от ГПК да се издаде изпълнителен лист в полза на заявителя след влизане в сила на заповедта за изпълнение, като се извърши отбелязване върху заповедта.
Препис от заповедта за изпълнение, ведно с образец на писмено възражение по чл. 414 от ГПК да се връчи на длъжника.


 

104

ЧГД No 829/2009, I състав

Други ЧГД

Д.Ж.Д.

 

Докладчик: М.М.К. 

Определение от 20.07.2009г., в законна сила от 20.07.2009г.
Разрешава тегленето от детски влог в размер на 240 лв. Издава удостоверение.
 

105

ЧГД No 830/2009, III състав

Заявление по чл.410, ал.1 от ГПК

ИНТЕРКАРТ ФАЙНАНС АД

Г.И.А.

Докладчик: М.Д.А. 

Заповед за изпълнение от 21.07.2009г.
ДА се издаде заповед за изпълнение на парично задължение с длъжник Г.И.А., ЕГН **********,*** 3, който да заплати на кредитора заявител "ИНТЕРКАРТ ФАЙНАНС" АД, ЕИК 175325806, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. "Джеймс Баучер" №76А, ет.8, п.к.1407, представлявано от Изпълнителния директор Д
.М. Д., чрез пълномощника адв. Б. М., сумата в размер на 1133,60 лв. /хиляда сто тридесет и три лева и шейсет стотинки/ - формирана от всички усвоени от длъжника суми, както и начислените такси и комисионни, по договор за издаване и ползване на международна кредитна карта iCard MasterCard Classic от 16.10.2008г., сключен между "Интеркарт Файнанс" АД и кредитополучателя длъжник Г.И.А., ведно със сумата от 93,39 лв. /деветдесет и три лева и тридесет и девет стотинки/, представляваща договорената 18% лихвата за забава върху главницата за периода от 30.11.2008г. до 07.05.2009г. /от деня на забавата до деня на прекратяване на договора/, съобразно приложимия лихвен процент съгласно Тарифата, ведно със сумата от 58,60 лв. /петдесет и осем лева и шейсет стотинки/ - договорена лихва за забава, съгласно чл.14.2. от договора, за периода от 07.05.2009г. до 17.07.2009г. / от деня на прекратяване на договора до датата на извлечението от сметката/, изчислена върху главницата, в размер на приложимия лихвен процент за съответната карта съгласно Тарифата, увеличена с 10 процентни пункта на годишна база, ведно с договорната лихва в размер на 18%, увеличена с 10 процентни пункта на годишна база, съгласно чл.14 от договора във вр. с чл.39.2 от Общите условия и Тарифата, дължима от дата на подаване на заявлението 20.07.2009г. до окончателното заплащане на вземането, както и сумата от 265,71 лв. /двеста шейсет и пет лева и седемдесет и една стотинки/ - направени в производството разноски.
Заповедта за изпълнение не подлежи на обжалване от страните, освен в частта за разноските.

 

106

ЧГД No 830/2009, III състав

Заявление по чл.410, ал.1 от ГПК

ИНТЕРКАРТ ФАЙНАНС АД

Г.И.А.

Докладчик: М.Д.А. 

Разпореждане от 21.07.2009г.
ДА се издаде заповед за изпълнение на парично задължение с длъжник Г.И.А., ЕГН **********,*** 3, който да заплати на кредитора заявител "ИНТЕРКАРТ ФАЙНАНС" АД, ЕИК 175325806, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. "Джеймс Баучер" №76А, ет.8, п.к.1407, представлявано от Изпълнителния директор Деян Маринов Добрев, чрез пълномощника адв. Б
. М., сумата в размер на 1133,60 лв. /хиляда сто тридесет и три лева и шейсет стотинки/ - формирана от всички усвоени от длъжника суми, както и начислените такси и комисионни, по договор за издаване и ползване на международна кредитна карта iCard MasterCard Classic от 16.10.2008г., сключен между "Интеркарт Файнанс" АД и кредитополучателя длъжник Г.И.А., ведно със сумата от 93,39 лв. /деветдесет и три лева и тридесет и девет стотинки/, представляваща договорената 18% лихвата за забава върху главницата за периода от 30.11.2008г. до 07.05.2009г. /от деня на забавата до деня на прекратяване на договора/, съобразно приложимия лихвен процент съгласно Тарифата, ведно със сумата от 58,60 лв. /петдесет и осем лева и шейсет стотинки/ - договорена лихва за забава, съгласно чл.14.2. от договора, за периода от 07.05.2009г. до 17.07.2009г. / от деня на прекратяване на договора до датата на извлечението от сметката/, изчислена върху главницата, в размер на приложимия лихвен процент за съответната карта съгласно Тарифата, увеличена с 10 процентни пункта на годишна база, ведно с договорната лихва в размер на 18%, увеличена с 10 процентни пункта на годишна база, съгласно чл.14 от договора във вр. с чл.39.2 от Общите условия и Тарифата, дължима от дата на подаване на заявлението 20.07.2009г. до окончателното заплащане на вземането, както и сумата от 265,71 лв. /двеста шейсет и пет лева и седемдесет и една стотинки/ - направени в производството разноски.
Заповедта за изпълнение не подлежи на обжалване от страните, освен в частта за разноските.
Препис от разпореждането и от заповедта за изпълнение, ведно с образец на писмено възражение по чл.414 от ГПК, да се връчат на длъжника.
След изтичане на двуседмичния срок за възражение делото да се докладва, за издаване на изпълнителен лист или съответно за даване на указания за предявяване на иск относно вземането.

 

107

ЧГД No 831/2009, III състав

Заявление по чл.417 от ГПК

ЕЙЧ ВИ БИ АУТО ЛИЗИНГ ЕООД

А.П.К.

Докладчик: М.М.К. 

Заповед за изпълнение от 22.07.2009г.
Издава ЗИ и ИЛ.
 

108

ЧГД No 831/2009, III състав

Заявление по чл.417 от ГПК

ЕЙЧ ВИ БИ АУТО ЛИЗИНГ ЕООД

А.П.К.

Докладчик: М.М.К. 

Разпореждане от 22.07.2009г., в законна сила от 22.07.2009г.
ДА се издаде заповед за изпълнение на парично задължение с длъжник А.П.К., ЕГН ********** ***, който да заплати на кредитора "Ейч Ви Би Ауто Лизинг" ЕООД, код по БУЛСТАТ със седалище и адрес на управление гр. София, бул."Цариградско шосе" №40, представлявано от П
.Й. М., К.С. Ф. и В. П. сумата от 8219,76 евро (осем хиляди двеста и деветнадесет евро и седемдесет и шест евроцента), дължима по запис на заповед, издаден на 15,04,2004г. в гр. Пловдив от А.П.К., с падеж на 01,06,2007г. и място на плащане гр. София, ведно със законната лихва от датата на подаване на заявлението - 17,06,2009г. до окончателното и изплащане, както и сумата от 321,53 лева (триста двадесет и един лева и петдесет и три стотинки), направени по производството разноски.
ДОПУСКА незабавно изпълнение на заповедта за изпълнение.
ДА СЕ ИЗДАДЕ изпълнителен лист, а върху заповедта за изпълнение и върху запис на заповед от 15,04,2009г. да се извърши надлежно отбелязване за това.

РАЗПОРЕЖДАНЕТО в частта, с която се уважава молбата за незабавно изпълнение подлежи на обжалване от длъжника с частна жалба пред Окръжен съд - Пловдив в двуседмичен срок от връчване на заповедта за изпълнение.


 

109

ЧГД No 833/2009, I състав

Други ЧГД

Й.Н.А.

 

Докладчик: М.М.К. 

Определение от 22.07.2009г., в законна сила от 22.07.2009г.
Разрешава тегленето на сумата в размер на 688.93 евро от детски влог. Издава удостоверение.
 

110

ЧГД No 834/2009, I състав

Други ЧГД

А.С.А.

 

Докладчик: М.М.К. 

Определение от 29.07.2009г., в законна сила от 29.07.2009г.
Разрешава тегвенето от детски влог в размер на 1800 лв. Издава удостоверение.
 

111

ЧГД No 836/2009, III състав

Заявление по чл.417 от ГПК

ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ АД

Й.Д.Х.

Докладчик: М.Д.А. 

Заповед за изпълнение от 24.07.2009г.
ДА се издаде заповед за незабавно изпълнение на заявителя и изпълнителен лист, с длъжник Й.Д.Х., ЕГН ********** - кредитополучател по договор за овърдрафт, с адрес: Община Асеновград, с. Козаново, ул. "Чая" №48, които да заплати на кредитора заявител "ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ" АД, със седалище и адрес на управление гр. София, район Средец, бул."Цар Освободител", №14, представлявано от П
.Н. Д. - член на СД и Изпълнителен директор и А. В. Я. - член на СД и Изпълнителен директор, чрез пълномощник адв. Д.С.К., сумата от общо 639,84 лв. /шестстотин тридесет и девет лева и осемдесет и четири стотинки/ - представляваща парично вземане произтичащото от просрочено задължение по договор за овърдрафт №045 от 18.08.2006г., от която сума 490,00 лв. /четиристотин и деветдесет лева/ са дължима главница и 149,84 лв. /сто четиридесет и девет лева и осемдесет и четири стотинки/ са наказателна лихва за периода от 18.08.2007г. до 19.06.2009г., ведно със законната лихва върху главницата от датата на подаване на заявлението 22.07.2009г. до окончателното погасяване на задължението, както и направените в производството разноски в размер на 120 лв. /сто и двадесет лева/ - адвокатски хонорар и 25 лв. /двадесет и пет лева/ платена държавна такса, а върху извлечението от счетоводни книги и заповедта за незабавно изпълнение да се извърши надлежно отбелязване за това съгласно чл. 418, ал.2 ГПК.
 

112

ЧГД No 836/2009, III състав

Заявление по чл.417 от ГПК

ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ АД

Й.Д.Х.

Докладчик: М.Д.А. 

Разпореждане от 24.07.2009г., в законна сила от 24.07.2009г.
ДА се издаде заповед за незабавно изпълнение на заявителя и изпълнителен лист, с длъжник Й.Д.Х., ЕГН ********** - кредитополучател по договор за овърдрафт, с адрес: Община Асеновград, с. Козаново, ул. "Чая" №48, които да заплати на кредитора заявител "ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ" АД, със седалище и адрес на управление гр. София, район Средец, бул."Цар Освободител", №14, представлявано от П
.Н. Д. - член на СД и Изпълнителен директор и А.В. Я. - член на СД и Изпълнителен директор, чрез пълномощник адв. Д.С.К., сумата от общо 639,84 лв. /шестстотин тридесет и девет лева и осемдесет и четири стотинки/ - представляваща парично вземане произтичащото от просрочено задължение по договор за овърдрафт №045 от 18.08.2006г., от която сума 490,00 лв. /четиристотин и деветдесет лева/ са дължима главница и 149,84 лв. /сто четиридесет и девет лева и осемдесет и четири стотинки/ са наказателна лихва за периода от 18.08.2007г. до 19.06.2009г., ведно със законната лихва върху главницата от датата на подаване на заявлението 22.07.2009г. до окончателното погасяване на задължението, както и направените в производството разноски в размер на 120 лв. /сто и двадесет лева/ - адвокатски хонорар и 25 лв. /двадесет и пет лева/ платена държавна такса, а върху извлечението от счетоводни книги и заповедта за незабавно изпълнение да се извърши надлежно отбелязване за това съгласно чл. 418, ал.2 ГПК.

РАЗПОРЕЖДАНЕТО може да се обжалва с частна жалба в двуседмичен срок от връчване на заповедта за изпълнение от съдебния изпълнител.


 

113

ЧГД No 837/2009, III състав

Заявление по чл.417 от ГПК

ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ АД

Н.Х.Б.

Докладчик: М.Д.А. 

Заповед за изпълнение от 24.07.2009г.
ДА се издаде заповед за незабавно изпълнение на заявителя с длъжник Н.Х.Б., ЕГН **********,***, които да заплати на кредитора заявител "ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ" АД, със седалище и адрес на управление гр. София, район Средец, бул."Цар Освободител", №14, представлявано от П
.Н.Д. - член на СД и Изпълнителен директор и А. В.Я. - член на СД и Изпълнителен директор, чрез пълномощник адв. Д.С.К., сумата от 461,51 лв. /четиристотин шейсет и един лева и петдесет и една стотинки /- представляваща дължима главница, парично вземане произтичащото от просрочено задължение по договор за потребителски кредит №156616 от 11.07.2006г., ведно със законната лихва върху главницата от датата на подаване на заявлението 22.07.2009г. до окончателното погасяване на задължението, както и направените в производството разноски в размер на 50 лв. /петдесет лева/ - адвокатски хонорар и 25 лв. /двадесет и пет лева/ платена държавна такса, а върху извлечението от счетоводни книги и заповедта за незабавно изпълнение да се извърши надлежно отбелязване за това съгласно чл. 418, ал.2 ГПК.

 

114

ЧГД No 837/2009, III състав

Заявление по чл.417 от ГПК

ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ АД

Н.Х.Б.

Докладчик: М.Д.А. 

Разпореждане от 24.07.2009г., в законна сила от 24.07.2009г.
ДА се издаде заповед за незабавно изпълнение на заявителя и изпълнителен лист, с длъжник Н.Х.Б., ЕГН **********,***, които да заплати на кредитора заявител "ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ" АД, със седалище и адрес на управление гр. София, район Средец, бул."Цар Освободител", №14, представлявано от П
. Н. Д. - член на СД и Изпълнителен директор и А.В. Я.- член на СД и Изпълнителен директор, чрез пълномощник адв. Д.С.К., сумата от 461,51 лв. /четиристотин шейсет и един лева и петдесет и една стотинки /- представляваща дължима главница, парично вземане произтичащото от просрочено задължение по договор за потребителски кредит №156616 от 11.07.2006г., ведно със законната лихва върху главницата от датата на подаване на заявлението 22.07.2009г. до окончателното погасяване на задължението, както и направените в производството разноски в размер на 50 лв. /петдесет лева/ - адвокатски хонорар и 25 лв. /двадесет и пет лева/ платена държавна такса, а върху извлечението от счетоводни книги и заповедта за незабавно изпълнение да се извърши надлежно отбелязване за това съгласно чл. 418, ал.2 ГПК.

РАЗПОРЕЖДАНЕТО може да се обжалва с частна жалба в двуседмичен срок от връчване на заповедта за изпълнение от съдебния изпълнител. 

115

ЧГД No 838/2009, II състав

Заявление по чл.417 от ГПК

ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ АД

Д.А.К.

Докладчик: М.Д.А. 

Заповед за изпълнение от 24.07.2009г.
Издава ЗИ и ИЛ.
 

116

ЧГД No 838/2009, II състав

Заявление по чл.417 от ГПК

ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ АД

Д.А.К.

Докладчик: М.Д.А. 

Разпореждане от 24.07.2009г.
ДА се издаде заповед за незабавно изпълнение на заявителя и изпълнителен лист, с длъжник кредитополучателя по овърдрафт Д.А.К., ЕГН **********,***, ул. "Книжна фабрика" №1, вх.А, ет.4, ап.28, които да заплати на кредитора заявител "ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ" АД, със седалище и адрес на управление гр. София, район Средец, бул."Цар Освободител", №14, представлявано от П
.Н. Д. - член на СД и Изпълнителен директор и А.В. Я. - член на СД и Изпълнителен директор, чрез пълномощник адв. Д.С.К., сумата от общо 338,13 лв. /триста тридесет и осем лева и тринадесет стотинки/- представляваща парично вземане произтичащото от просрочено задължение по договор за овърдрафт №018 от 14.07.2006г., от която сума 279,58 лв. /двеста седемдесет и девет лева и петдесет и осем стотинки/ /са дължима главница и 58,55 лв. /петдесет и осем лева и петдесет е пет стотинки/ са наказателна лихва за периода от 14.07.2007г. до 19.06.2009г., ведно със законната лихва върху главницата от датата на подаване на заявлението 22.07.2009г. до окончателното погасяване на задължението, както и направените в производството разноски в размер на 120 лв. /сто и двадесет лева/ - адвокатски хонорар и 25 лв. /двадесет и пет лева/ платена държавна такса, а върху извлечението от счетоводни книги и заповедта за незабавно изпълнение да се извърши надлежно отбелязване за това съгласно чл. 418, ал.2 ГПК.

РАЗПОРЕЖДАНЕТО може да се обжалва с частна жалба в двуседмичен срок от връчване на заповедта за изпълнение от съдебния изпълнител.

 

117

ЧГД No 839/2009, III състав

Заявление по чл.417 от ГПК

ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ АД

Н.Г.Д.

Докладчик: М.Д.А. 

Заповед за изпълнение от 24.07.2009г.

ДА се издаде заповед за незабавно изпълнение на заявителя с длъжник Н.Г.Д., ЕГН **********,***, които да заплати на кредитора заявител "ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ" АД, със седалище и адрес на управление гр. София, район Средец, бул."Цар Освободител", №14, представлявано от П
.Н.Д. - член на СД и Изпълнителен директор и А.В..Я. член на СД и Изпълнителен директор, чрез пълномощник адв. Д.С.К., сумата от 1043,80 лв. /хиляда и четиридесет и три лева и осемдесет стотинки/ - представляващи парично вземане произтичащото от просрочено задължение по договор за потребителски кредит №115342 от 28.02.2006г. в размер на 1000 лв., отпуснат и усвоен, за срок от 60 месеца, считано от 28.02.2006г., от които: 857,50 лв. /осемстотин петдесет и седем лева и петдесет стотинки/ са дължима главница, 156,13 лв. /сто петдесет и шест лева и тринадесет стотинки/ са договорната лихва от 28.03.2006г. до 28.04.2009г., 30,17 лв. /тридесет лева и седемнадесет стотинки/ са наказателна лихва за периода от 30.04.2006г. до 28.04.2009г., ведно със законната лихва върху главницата от датата на подаване на заявлението 22.07.2009г. до окончателното погасяване на задължението, както и направените в производството разноски в размер на 103 лв. /сто и три лева/ - адвокатски хонорар и 25 лв. /двадесет и пет лева/ платена държавна такса, а върху извлечението от счетоводни книги и заповедта за незабавно изпълнение да се извърши надлежно отбелязване за това съгласно чл. 418, ал.2 ГПК. 

118

ЧГД No 839/2009, III състав

Заявление по чл.417 от ГПК

ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ АД

Н.Г.Д.

Докладчик: М.Д.А. 

Разпореждане от 24.07.2009г., в законна сила от 24.07.2009г.

ДА се издаде заповед за незабавно изпълнение на заявителя и изпълнителен лист, с длъжник Н.Г.Д., ЕГН **********,***, които да заплати на кредитора заявител "ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ" АД, със седалище и адрес на управление гр. София, район Средец, бул."Цар Освободител", №14, представлявано от П
.Н. Д. - член на СД и Изпълнителен директор и А. В.Я. - член на СД и Изпълнителен директор, чрез пълномощник адв. Д.С.К., сумата от 1043,80 лв. /хиляда и четиридесет и три лева и осемдесет стотинки/ - представляващи парично вземане произтичащото от просрочено задължение по договор за потребителски кредит №115342 от 28.02.2006г. в размер на 1000 лв., отпуснат и усвоен, за срок от 60 месеца, считано от 28.02.2006г., от които: 857,50 лв. /осемстотин петдесет и седем лева и петдесет стотинки/ са дължима главница, 156,13 лв. /сто петдесет и шест лева и тринадесет стотинки/ са договорната лихва от 28.03.2006г. до 28.04.2009г., 30,17 лв. /тридесет лева и седемнадесет стотинки/ са наказателна лихва за периода от 30.04.2006г. до 28.04.2009г., ведно със законната лихва върху главницата от датата на подаване на заявлението 22.07.2009г. до окончателното погасяване на задължението, както и направените в производството разноски в размер на 103 лв. /сто и три лева/ - адвокатски хонорар и 25 лв. /двадесет и пет лева/ платена държавна такса, а върху извлечението от счетоводни книги и заповедта за незабавно изпълнение да се извърши надлежно отбелязване за това съгласно чл. 418, ал.2 ГПК.

РАЗПОРЕЖДАНЕТО може да се обжалва с частна жалба в двуседмичен срок от връчване на заповедта за изпълнение от съдебния изпълнител.


 

119

ЧГД No 840/2009, I състав

Заявление по чл.417 от ГПК

ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ АД

П.С.П.

Докладчик: М.М.К. 

Заповед за изпълнение от 23.07.2009г.
Издава ЗИ и ИЛ.
 

120

ЧГД No 840/2009, I състав

Заявление по чл.417 от ГПК

ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ АД

П.С.П.

Докладчик: М.М.К. 

Разпореждане от 23.07.2009г.
ДА се издаде заповед за изпълнение на парично задължение с длъжник П.С.П., ЕГН ********** ***, който да заплати на кредитора "Юробанк и Еф Джи България" АД, код по БУЛСТАТ 000694749, със седалище и адрес на управление гр. София, район Средец, ул."Цар Освободител" №14, представлявано от П
. Н.Д.и А.В. Я. сумата от 404.64 лева (четиритстотин и четири лева и шестдесет и четири стотинки), дължима по договор за банков кредит от 14,02,2006г., ведно със законната лихва от датата на подаване на заявлението - 22,07,2009г. до окончателното и изплащане, както и сумата от 55.50 лева (петдесет и пет лева и петдесет стотинки), направени по производството разноски, като ОТХВЪРЛЯ заявлението за издаване на заповед за изпълнение на парично вземане в размер на размер на 29,32 лева (двадесет и девет лева и тридесет и две стотинки), договорена лихва за периода от 14,03,2006г. до 29,04,2009г. и в размер на 112,58 лева (сто и дванадесет лева и петдесет и осем стотинки), наказателна лихва за периода от 31,03,2006г. до 29,04,2009г.
ДОПУСКА незабавно изпълнение на заповедта за изпълнение.
ДА СЕ ИЗДАДЕ изпълнителен лист, а върху заповедта за изпълнение и върху договор за кредит от 14,02,2006г. да се извърши надлежно отбелязване за това.

РАЗПОРЕЖДАНЕТО в частта, с която се уважава молбата за незабавно изпълнение подлежи на обжалване от длъжника с частна жалба пред Окръжен съд - Пловдив в двуседмичен срок от връчване на заповедта за изпълнение, а в частта, с която се отхвърля заявлението - в едноседмичен срок от връчването му на заявителя.


 

121

ЧГД No 851/2009, III състав

Заявление по чл.410, ал.1 от ГПК

КОС 64 ЕООД

БКС АСЕНОВГРАД ЕООД

Докладчик: М.Д.А. 

Заповед за изпълнение от 24.07.2009г.
ДА се издаде заповед за изпълнение на парично задължение с длъжник БКС Асеновград" ЕООД, ЕИК 115005659, със седалище и адрес на управление гр. Асеновград, ул. "Княз Борис -" №42, представлявано от С
. Г. П., ЕГН **********, който да заплати на кредитора - заявител "КОС 64" ЕООД, ЕИК 115895762, със седалище и адрес на управление гр. Асеновград, ж.к. "Запад", ул."Лозница" №8, вх.Б, ет.1, ап.6, представлявано от Б.М.Н., ЕГН **********, сумата в размер на общо 9818 лв., представляваща дължимо вземане произтичащо от договор за счетоводно обслужване №А-0040, сключен между страните на 08.08.2008г. и допълнен с анекс от 01.09.2008г., по силата на който заявителят е осъществявал счетоводството на дружеството длъжник, за което са издадени и неизплатени следните фактури: №0000000528/02.10.2008/г. на стойност 2091 лв. - за предоставената услуга за м. септември 2008г.; № 0000000539/03.11.2008г. на стойност 2121 лв. - за м. октомври 2008г. и № 0000000540/17.11.2008г. на стойност 5600 лв. - за счетоводна обработка на първичните счетоводни документи на ответника, съставени в периода януари - юли 2008г., ведно със законната лихва върху главницата от подаване на заявлението в съда 22.07.2009г. до окончателното изплащане, както и за сумата от 196,36 лв. - платена държавна такса, като отхвърля искането за присъждане на адвокатско възнаграждение.

Заповедта за изпълнение не подлежи на обжалване от страните, освен в частта за разноските.


 

122

ЧГД No 851/2009, III състав

Заявление по чл.410, ал.1 от ГПК

КОС 64 ЕООД

БКС АСЕНОВГРАД ЕООД

Докладчик: М.Д.А. 

Разпореждане от 24.07.2009г.
ДА се издаде заповед за изпълнение на парично задължение с длъжник БКС Асеновград" ЕООД, ЕИК 115005659, със седалище и адрес на управление гр. Асеновград, ул. "Княз Борис -" №42, представлявано от С
. Г. П., ЕГН **********, който да заплати на кредитора - заявител "КОС 64" ЕООД, ЕИК 115895762, със седалище и адрес на управление гр. Асеновград, ж.к. "Запад", ул."Лозница" №8, вх.Б, ет.1, ап.6, представлявано от Б.М.Н., ЕГН **********, сумата в размер на общо 9818 лв., представляваща дължимо вземане произтичащо от договор за счетоводно обслужване №А-0040, сключен между страните на 08.08.2008г. и допълнен с анекс от 01.09.2008г., по силата на който заявителят е осъществявал счетоводството на дружеството длъжник, за което са издадени и неизплатени следните фактури: №0000000528/02.10.2008/г. на стойност 2091 лв. - за предоставената услуга за м. септември 2008г.; № 0000000539/03.11.2008г. на стойност 2121 лв. - за м. октомври 2008г. и № 0000000540/17.11.2008г. на стойност 5600 лв. - за счетоводна обработка на първичните счетоводни документи на ответника, съставени в периода януари - юли 2008г., ведно със законната лихва върху главницата от подаване на заявлението в съда 22.07.2009г. до окончателното изплащане, както и за сумата от 196,36 лв. - платена държавна такса, като отхвърля искането за присъждане на адвокатско възнаграждение.

Заповедта за изпълнение не подлежи на обжалване от страните, освен в частта за разноските.
Препис от разпореждането и от заповедта за изпълнение, ведно с образец на писмено възражение по чл.414 от ГПК, да се връчат на длъжника.

След изтичане на двуседмичния срок за възражение делото да се докладва, за издаване на изпълнителен лист или съответно за даване на указания за предявяване на иск относно вземането.


 

123

ЧГД No 852/2009, III състав

Заявление по чл.417 от ГПК

ЦКБ-КЛОН ГР.АСЕНОВГРАД

П.Х.П.,
П.В.П.

Докладчик: М.Д.А. 

Заповед за изпълнение от 24.07.2009г.

ДА се издаде заповед за изпълнение на парично задължение със солидарни длъжници П.Х.П., ЕГН **********,*** и П.В.П., ЕГН **********,***, които да заплатят на кредитора "Централна кооперативна банка" АД, код по БУЛСТАТ 831447150 със седалище и адрес на управление гр. София, ул."Г.С.Раковски" №103, представлявано от Л
. П. И.и Г. Д.К., сумата от 2488,72 лв. /две хиляди четиристотин осемдесет и осем лева и седемдесет и две стотинки/, представляващо неиздължена главница, 221,27 лв. /двеста двадесет и един лева и двадесет и седем ст./ договорна, просрочена лихва за периода от 28.11.2008г. до 22.07.2009г., 150,81 лв. /сто и петдесет лева и осемдесет и една ст./ - наказателна лихва, обезщетение за забава за периода от 22.12.2008г. до 22.07.2009г., дължими по договор за индивидуален потребителски кредит №9200КР-АА-1811/28.03.2005г., ведно със законната лихва от 22.07.2009г. до изплащане на вземането, както и сумата от 357,22 лв. /триста петдесет и седем лева и двадесет и две ст./ - направени по производството разноски.


 

124

ЧГД No 852/2009, III състав

Заявление по чл.417 от ГПК

ЦКБ-КЛОН ГР.АСЕНОВГРАД

П.Х.П.,
П.В.П.

Докладчик: М.Д.А. 

Разпореждане от 24.07.2009г., в законна сила от 24.07.2009г.

ДА се издаде заповед за изпълнение на парично задължение със солидарни длъжници П.Х.П., ЕГН **********,*** и П.В.П., ЕГН **********,***, които да заплатят на кредитора "Централна кооперативна банка" АД, код по БУЛСТАТ 831447150 със седалище и адрес на управление гр. София, ул."Г.С.Раковски" №103, представлявано от Л
.П.И.и Г.Д.К., сумата от 2488,72 лв. /две хиляди четиристотин осемдесет и осем лева и седемдесет и две стотинки/, представляващо неиздължена главница, 221,27 лв. /двеста двадесет и един лева и двадесет и седем ст./ договорна, просрочена лихва за периода от 28.11.2008г. до 22.07.2009г., 150,81 лв. /сто и петдесет лева и осемдесет и една ст./ - наказателна лихва, обезщетение за забава за периода от 22.12.2008г. до 22.07.2009г., дължими по договор за индивидуален потребителски кредит №9200КР-АА-1811/28.03.2005г., ведно със законната лихва от 22.07.2009г. до изплащане на вземането, както и сумата от 357,22 лв. /триста петдесет и седем лева и двадесет и две ст./ - направени по производството разноски.
ДОПУСКА незабавно изпълнение на заповедта за изпълнение.
ДА СЕ ИЗДАДЕ изпълнителен лист, а върху заповедта за изпълнение, извлечението от сметката и върху договор за потребителски кредит от 28.03.2005г. да се извърши надлежно отбелязване за това.

РАЗПОРЕЖДАНЕТО в частта, с която се уважава молбата за незабавно изпълнение подлежи на обжалване от длъжника с частна жалба пред Окръжен съд - Пловдив в двуседмичен срок от връчване на заповедта за изпълнение от съдебния изпълнител.

 

125

ЧГД No 853/2009, I състав

Заявление по чл.417 от ГПК

ЦКБ-КЛОН ГР.АСЕНОВГРАД

Р.А.К.

Докладчик: М.М.К. 

Заповед за изпълнение от 23.07.2009г.
Издава ЗИ и ИЛ.
 

126

ЧГД No 853/2009, I състав

Заявление по чл.417 от ГПК

ЦКБ-КЛОН ГР.АСЕНОВГРАД

Р.А.К.

Докладчик: М.М.К. 

Разпореждане от 23.07.2009г., в законна сила от 24.07.2009г.
ДА се издаде заповед за изпълнение на парично задължение с длъжник Р.А.К., ЕГН ********** ***, който да заплати на кредитора "Централна кооперативна банка" АД, код по БУЛСТАТ 831447150 със седалище и адрес на управление гр. София, ул."Г.С.Раковски" №103, представлявано от Л
.П.И. Г. Д. К. сумата от 669,58 лева (шестстотин шестдесет и девет лева и петдесет и осем стотинки), представляваща неиздължена главница по договор за индивидуален потребителски кредит №297148 за заплащане на стоки, сключен на 01,09,2008г., сумата от 53,81 лева (петдесет и три лева и осемдесет и една стотинки), лихва за периода от 05,01,2009г. до 22,07,2009г., сумата от 9,77 лева (девет лева и седемдесет и седем стотинки), наказателна лихва за периода от 23,02,2009г. до 22,07,2009г., ведно със законната лихва върху главницата от датата на подаване на заявлението 22,07,2009г. до окончателното и изплащане, както и сумата от 25 (двадесет и пет) лева, направени по производството разноски.
ДОПУСКА незабавно изпълнение на заповедта за изпълнение.
ДА СЕ ИЗДАДЕ изпълнителен лист, а върху заповедта за изпълнение и върху договор за потребителски кредит от 01,09,2008г. да се извърши надлежно отбелязване за това.

РАЗПОРЕЖДАНЕТО в частта, с която се уважава молбата за незабавно изпълнение подлежи на обжалване от длъжника с частна жалба пред Окръжен съд - Пловдив в двуседмичен срок от връчване на заповедта за изпълнение.


 

127

ЧГД No 854/2009, II състав

Заявление по чл.417 от ГПК

ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА-КЛОН АСЕНОВГРАД

А.Й.А.

Докладчик: М.Д.А. 

Заповед за изпълнение от 24.07.2009г.
Издава ЗИ и ИЛ.
 

128

ЧГД No 854/2009, II състав

Заявление по чл.417 от ГПК

ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА-КЛОН АСЕНОВГРАД

А.Й.А.

Докладчик: М.Д.А. 

Разпореждане от 24.07.2009г., в законна сила от 24.07.2009г.
ДА се издаде заповед за изпълнение на парично задължение с длъжник А.Й.А., ЕГН **********,***, който да заплати на кредитора "Централна кооперативна банка" АД, код по БУЛСТАТ 831447150 със седалище и адрес на управление гр. София, ул."Г.С.Раковски" №103, представлявано от Л
. П. И.и Г.Д.К., сумата от 3000 лв. /три хиляди лева/, представляващо неиздължена главница, 436,03 лв. / четиристотин тридесет и шест лева и три стотинки/ - договорна, просрочена лихва за периода от 30.11.2008г. до 22.07.2009г., дължими по договор от 21.06.2007г. за издаване и използване на кредитна карта Маркет с кредитен лимит, ведно със законната лихва от 22.07.2009г. до изплащане на вземането, както и сумата от 418,72 лв. /четиристотин и осемнадесет лева и седемдесет и две ст./ - направени по производството разноски.
ДОПУСКА незабавно изпълнение на заповедта за изпълнение.
ДА СЕ ИЗДАДЕ изпълнителен лист, а върху заповедта за изпълнение, извлечението от сметката и върху договор за издаване на кредитна карта Маркет № 92000ККК-АА-00267, сключен на 21.06.2007г., да се извърши надлежно отбелязване за това.
РАЗПОРЕЖДАНЕТО в частта, с която се уважава молбата за незабавно изпълнение подлежи на обжалване от длъжника с частна жалба пред Окръжен съд - Пловдив в двуседмичен срок от връчване на заповедта за изпълнение от съдебния изпълнител.

 

129

ЧГД No 856/2009, II състав

Заявление по чл.417 от ГПК

ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД

С.Д.А.

Докладчик: М.Д.А. 

Заповед за изпълнение от 24.07.2009г.
Издава ЗИ и ИЛ.
 

130

ЧГД No 856/2009, II състав

Заявление по чл.417 от ГПК

ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД

С.Д.А.

Докладчик: М.Д.А. 

Разпореждане от 24.07.2009г., в законна сила от 24.07.2009г.
ДА се издаде заповед за незабавно изпълнение на заявителя "ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА" АД, ЕИК000694959, със седалище и адрес на управление гр. София, ул."Света София", №5, представлявано от С
. П. В. и Р.И.Т., чрез пълномощника адв. Б.Р.З. - В., и изпълнителен лист, срещу длъжника С.Д.А., ЕГН **********,***, ул. "Книжна фабрика" №28, за сумата от 9805,99 лв. /девет хиляди осемстотин и пет лева и деветдесет и девет стотинки/- главница, ведно с договорна лихва в размер на 736,81 лв. /седемстотин тридесет и шест лева и осемдесет и една стотинки/, за периода от 28.01.2009г. до 22.07.2009г., както и 5,28 лв. /пет лева и двадесет и осем стотинки/- наказателни лихви за периода от 28.01.2009г. до 22.07.2009г. и законната лихва от датата на подаване на заявлението 23.07.2009г. до изплащане на вземането, произтичащо от договор за предоставен банков кредит сключен на 15.08.2008г., между банката и длъжника, въз основа на представени документи: извлечение от счетоводните книги на банката към 22.07.2009г. и договор за предоставяне на банков кредит от 15.08.2008г., както и за сумата от 671,92 лв. /шестстотин седемдесет и един лева и деветдесет и две стотинки /- направени в производството по делото разноски, като отхвърля претенцията за разноските до пълния й предявен размер от 764,11 лв. /седемстотин шейсет и четири лева и единадесет стотинки/.
Разпореждането в отхвърлителната част за разноските, може да се обжалва от заявителя пред Окръжен съд - Пловдив с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му.
Върху представеното извлечението от счетоводни книги, оригинала на договора за предоставяне на банков кредит от 15.08.2008г., и заповедта за незабавно изпълнение да се извърши надлежно отбелязване за това съгласно чл. 418, ал.2 ГПК.
РАЗПОРЕЖДАНЕТО може да се обжалва с частна жалба в двуседмичен срок от връчване на заповедта за изпълнение от съдебния изпълнител.

 

131

ЧГД No 857/2009, I състав

Заявление по чл.417 от ГПК

ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД

К.П.Р.

Докладчик: М.М.К. 

Разпореждане от 24.07.2009г.
ОТХВЪРЛЯ заявлението, подадено от "Обединена българска банка" АД, код по БУЛСТАТ 000694959 седалище и адрес на управление гр. София, район Възраждане, ул."Света София" №5, представлявано от С
. П. В.и Р. И. Т., чрез пълномощник адв. Б.З.-В. за издаване на заповед за незабавно изпълнение за парично вземане в размер на 2691,59 лева (две хиляди шестстотин деветдесет и един лева и петдесет и девет стотинки) главница, в размер на 245,10 лева (двеста четиридесет и пет лева и десет стотинки), договорна лихва за периода от 18,01,2009г. до 22,07,2009г., в размер на 5,84 лева (пет лева и осемдесет и четири стотинки), наказателна лихва за периода от 18,01,2009г. до 22,07,2009г., дължими по договор за банков кредит от 08,11,2006г., ведно със законната лихва от датата на подаване на заявлението до изплащане на вземането, длъжник по което е К.П.Р., ЕГН ********** ***, област Пловдив, ул."Заменхов" №16, както и за издаване на изпълнителен лист, въз основа на извлечение от счетоводни книги, с което се установява вземане на банка и договор за предоставяне на потребителски кредит.

Разпореждането подлежи на обжалване от заявителя с частна жалба пред Окръжен съд - Пловдив в едноседмичен срок от връчването му. 

132

ЧГД No 858/2009, III състав

Заявление по чл.417 от ГПК

ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД

И.А.Н.

Докладчик: М.Д.А. 

Заповед за изпълнение от 24.07.2009г.
Издава ЗИ и ИЛ.
 

133

ЧГД No 858/2009, III състав

Заявление по чл.417 от ГПК

ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД

И.А.Н.

Докладчик: М.Д.А. 

Разпореждане от 24.07.2009г., в законна сила от 24.07.2009г.
ДА се издаде заповед за незабавно изпълнение на заявителя "ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА" АД, ЕИК000694959, със седалище и адрес на управление гр. София, ул."Света София", №5, представлявано от С
.П.В.и Р.И. Т., чрез пълномощника адв. Б.Р.З. - В., и изпълнителен лист, срещу длъжника И.А.Н., ЕГН **********,***, Област Пловдив, ул. "5-та" №2, за сумата от 8222,19 лв. /осем хиляди двеста двадесет и два лева и деветнадесет ст./ - главница по договор за предоставен банков кредит сключен на 17.05.2007г., сключен между банката и длъжника, ведно с договорна лихва в размер на 585,15 лв. /петстотин осемдесет и пет лева и петнадесет ст./, за периода от 05.03.2009г. до 22.07.2009г., както и 3,65 лв. /три лева и шейсет и пет ст./ - наказателна лихва за периода от 05.03.2009г. до 22.07.2009г. и законната лихва от датата на подаване на заявлението 23.07.2009г. до изплащане на вземането, въз основа на представено извлечение от счетоводните книги на банката към 22.07.2009г. и договор за предоставяне на банков кредит от 17.05.2007г., както и за сумата от 661,42 лв. /шест стотин шейсет и един лева и четиридеесет и две стотинки /- направени в производството по делото разноски.
Върху представеното извлечението от счетоводни книги, оригинала на договора за предоставяне на банков кредит от 17.05.2007г., и заповедта за незабавно изпълнение да се извърши надлежно отбелязване за това съгласно чл. 418, ал.2 ГПК.

РАЗПОРЕЖДАНЕТО може да се обжалва с частна жалба в двуседмичен срок от връчване на заповедта за изпълнение от съдебния изпълнител.


 

134

ЧГД No 860/2009, I състав

Заявление по чл.417 от ГПК

СИБАНК АД

Б.И.Т.

Докладчик: М.М.К. 

Разпореждане от 30.07.2009г.
ОТХВЪРЛЯ заявлението, подадено от "СИБАНК" АД, ЕИК 831686320 със седалище и адрес на управление гр. София, ул."Славянска " №2 чрез пълномощник юрисконсулт Г.Д.С. с искане за издаване на заповед за незабавно изпълнение на парично вземане в размер на 107.58 лева, представляваща не издължена главница, 19.72 лева договорена лихва за периода от 05,01,2009г. до 23,07,2009г., дължими по договор за кредит "Доверие" с издаване и ползване на револвираща кредитна карта "VISA ELEKTRON", както и за законната лихва от 24,07,2009г. до изплащане на вземането, длъжник по което е Б.И.Т., ЕГН **********,*** , ул."Стоян Джансъзов" № 11 вх.А ет.2 ап.10, както и за издаване на изпълнителен лист
Разпореждането подлежи на обжалване от заявителя с частна жалба пред Окръжен съд - Пловдив в едноседмичен срок от връчването му.


 

135

ЧГД No 861/2009, II състав

Заявление по чл.417 от ГПК

БАНКА ДСК ЕАД

Р.Р.А.

Докладчик: М.Д.А. 

Заповед за изпълнение от 24.07.2009г.
Издава ЗИ и ИЛ.
 

136

ЧГД No 861/2009, II състав

Заявление по чл.417 от ГПК

БАНКА ДСК ЕАД

Р.Р.А.

Докладчик: М.Д.А. 

Разпореждане от 24.07.2009г., в законна сила от 24.07.2009г.
ДА се издаде заповед за изпълнение на парично задължение със солидарни длъжници: Р.Р.А., ЕГН **********,*** и И
.С. С., ЕГН **********,***, които да заплатят на кредитора "Банка ДСК" ЕАД, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. "Московска" №19, БУЛСТАТ 121830616, представлявана заедно от от В.М.С., ЕГН ********** - Главен изпълнителен директор и Л.М. Ж., ЕГН ********** - Изпълнителен директор, чрез пълномощника Г.П.М., ЕГН **********, юрисконсулт при РЦ - Пловдив, сумата от 4814.43 лв. /четири хиляди осемстотин и четиринадесет лева и четиридесет и три стотинки/- дължима главница, ведно с лихва върху същата за периода от 27.05.2009г. до 22.07.2009г., в размер на 378,14 лв. /триста седемдесет и осем лева и четиринадесет стотинки/, дължими по договор за предоставен кредит за текущо потребление и поръчителство от 22.05.2007г. на БАНКА ДСК, ведно със законната лихва върху дължимата главница от 24.07.2009г. до изплащане на вземането, както и за сумата от 393,85 лв. /триста деведест и три лева и осемдесет и пет стотинки/ - направени по производството разноски, а върху заповедта за изпълнение, извлечението от счетоводните книги с №13984902, на "Банка ДСК" ЕАД - РЦ Пловдив, ФЦ "Пловдив", към 22.07.2009г. и върху договора за кредит за текушо потребление и поръчителство от 22.07.2007г., да се извърши надлежно отбелязване за това съгласно чл. 418, ал.2 ГПК.

РАЗПОРЕЖДАНЕТО в частта, с която се уважава молбата за незабавно изпълнение подлежи на обжалване от длъжника с частна жалба пред Окръжен съд - Пловдив в двуседмичен срок от връчване на заповедта за изпълнение.

 

137

ЧГД No 862/2009, III състав

Заявление по чл.417 от ГПК

БАНКА ДСК ЕАД

Р.Р.А.

Докладчик: М.Д.А. 

Заповед за изпълнение от 24.07.2009г.

ДА се издаде заповед за изпълнение на парично задължение със солидарни длъжници: Р.Р.А., ЕГН **********,*** и Н
. А. Щ., ЕГН **********,***, които да заплатят на кредитора "Банка ДСК" ЕАД, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. "Московска" №19, БУЛСТАТ 121830616, представлявана заедно от от В.М. С., ЕГН ********** - Главен изпълнителен директор и Л. М. Ж., ЕГН ********** - Изпълнителен директор, чрез пълномощника Г.П.М., ЕГН **********, юрисконсулт при РЦ - Пловдив, сумата от 5619,61 лв./пет хиляди шестстотин и деветнадесет лева и шейсет и една ст./ - дължима главница, ведно с лихва върху същата за периода от 08.04.2009г. до 22.07.2009г., в размер на 695,50 лв./шестстотин деветдесет и пет лева и петдесет стотинки/, дължими по договор за предоставен кредит за текущо потребление и поръчителство от 04.09.2007г. на БАНКА ДСК, ведно със законната лихва върху дължимата главница от 24.07.2009г. до изплащане на вземането, както и за сумата от 456,30 лв. /четиристотин петдесет и шест лева и тридесет стотинки/ - направени по производството разноски, а върху заповедта за изпълнение, извлечението от счетоводните книги с №14469499, на "Банка ДСК" ЕАД - РЦ Пловдив, ФЦ "Пловдив", към 22.07.2009г. и върху договора за кредит за текушо потребление и поръчителство от 04.09.2007г., да се извърши надлежно отбелязване за това съгласно чл. 418, ал.2 ГПК. 

138

ЧГД No 862/2009, III състав

Заявление по чл.417 от ГПК

БАНКА ДСК ЕАД

Р.Р.А.

Докладчик: М.Д.А. 

Разпореждане от 24.07.2009г., в законна сила от 24.07.2009г.

ДА се издаде заповед за изпълнение на парично задължение със солидарни длъжници: Р.Р.А., ЕГН **********,*** и Н
. А. Щ., ЕГН **********,***, които да заплатят на кредитора "Банка ДСК" ЕАД, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. "Московска" №19, БУЛСТАТ 121830616, представлявана заедно от от В. М. С.а, ЕГН ********** - Главен изпълнителен директор и Л. М. Ж., ЕГН ********** - Изпълнителен директор, чрез пълномощника Г.П.М., ЕГН **********, юрисконсулт при РЦ - Пловдив, сумата от 5619,61 лв./пет хиляди шестстотин и деветнадесет лева и шейсет и една ст./ - дължима главница, ведно с лихва върху същата за периода от 08.04.2009г. до 22.07.2009г., в размер на 695,50 лв./шестстотин деветдесет и пет лева и петдесет стотинки/, дължими по договор за предоставен кредит за текущо потребление и поръчителство от 04.09.2007г. на БАНКА ДСК, ведно със законната лихва върху дължимата главница от 24.07.2009г. до изплащане на вземането, както и за сумата от 456,30 лв. /четиристотин петдесет и шест лева и тридесет стотинки/ - направени по производството разноски, а върху заповедта за изпълнение, извлечението от счетоводните книги с №14469499, на "Банка ДСК" ЕАД - РЦ Пловдив, ФЦ "Пловдив", към 22.07.2009г. и върху договора за кредит за текушо потребление и поръчителство от 04.09.2007г., да се извърши надлежно отбелязване за това съгласно чл. 418, ал.2 ГПК.

РАЗПОРЕЖДАНЕТО в частта, с която се уважава молбата за незабавно изпълнение подлежи на обжалване от длъжника с частна жалба пред Окръжен съд - Пловдив в двуседмичен срок от връчване на заповедта за изпълнение.

 

139

ЧГД No 863/2009, II състав

Заявление по чл.417 от ГПК

БАНКА ДСК ЕАД

И.С.М.

Докладчик: М.А.Т. 

Заповед за изпълнение от 24.07.2009г.
Издава ЗИ и ИЛ.
 

140

ЧГД No 863/2009, II състав

Заявление по чл.417 от ГПК

БАНКА ДСК ЕАД

И.С.М.

Докладчик: М.А.Т. 

Разпореждане от 24.07.2009г., в законна сила от 24.07.2009г.
ДА се издаде заповед за изпълнение на парично задължение със солидарни длъжници: И.С.М., ЕГН **********,*** и П
.С. П., ЕГН **********,***, които да заплатят на кредитора "Банка ДСК" ЕАД, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. "Московска" №19, БУЛСТАТ 121830616, представлявана заедно от от В.М.С., ЕГН ********** - Главен изпълнителен директор и Л. М.. ЕГН ********** - Изпълнителен директор, чрез пълномощника Г.П.М., ЕГН **********, юрисконсулт при РЦ - Пловдив, сумата от 14073.36 лв. /четиринадесет хиляди седемдесет и три лева и тридесет и шест стотинки/ - дължима главница, ведно с лихва върху същата за периода от 29.01.2009г. до 22.07.2009г., в размер на 2300.74 лв. /две хиляди и триста лева и седемдесет и четири стотинки/, дължими по договор за предоставен кредит за текущо потребление и поръчителство от 30.08.2007г., на БАНКА ДСК, ведно със законната лихва върху дължимата главница от 24.07.2009г. до изплащане на вземането, както и за сумата от 1181,48 лв. /хиляда сто осемдесет и един лева и четиридесет и осем стотинки/ - направени по производството разноски, а върху заповедта за изпълнение, извлечението от счетоводните книги с №14450477, на "Банка ДСК" ЕАД - РЦ Пловдив, ФЦ "Пловдив", към 22.07.2009г. и върху договора за кредит за текушо потребление и поръчителство от 30.08.2007г., да се извърши надлежно отбелязване за това съгласно чл. 418, ал.2 ГПК.

РАЗПОРЕЖДАНЕТО в частта, с която се уважава молбата за незабавно изпълнение подлежи на обжалване от длъжника с частна жалба пред Окръжен съд - Пловдив в двуседмичен срок от връчване на заповедта за изпълнение.

 

141

ЧГД No 864/2009, I състав

Заявление по чл.417 от ГПК

БАНКА ДСК ЕАД

Ш.М.А.

Докладчик: М.М.К. 

Разпореждане от 30.07.2009г.
ОТХВЪРЛЯ заявлението, подадено от "Банка ДСК" АД, код по БУЛСТАТ 121830616 седалище и адрес на управление гр. София, ул."Московска" №19, представлявано от В
.М. С.и Л. М. Ж., чрез пълномощник юрисконсулт Г.П.М. за издаване на заповед за незабавно изпълнение за парично вземане в размер на 5851.61 лева (пет хиляди осемстотин петдесет и един лева и шестдесети една стотинки) главница и 903.04 лева (деветстотин и три лева и четири стотинки) лихва за периода от 27,04,2009г. до 22,07,2009г., дължими по договор за кредит за текущо потребление и поръчителство от 26,09,2007г. в размер на 6200 лева за срок от 120 месеца, обезпечен с поръчителство, ведно със законната лихва от 22.07.2009г. до изплащане на вземането, солидарни длъжници по което са Ш.М.А. , ЕГН **********,*** и М. Ш. Т., ЕГН **********,***, както и за издаване на изпълнителен лист въз основа на извлечение от счетоводни книги, с което се установява вземане на банка.

Разпореждането подлежи на обжалване от заявителя с частна жалба пред Окръжен съд - Пловдив в едноседмичен срок от връчването му.


 

142

ЧГД No 865/2009, III състав

Заявление по чл.410, ал.1 от ГПК

Е МАКС КОНСУЛТ ООД

ЕВРО СТРОЙ ЕООД

Докладчик: М.Д.А. 

Заповед за изпълнение от 24.07.2009г.
ДА се издаде заповед за изпълнение на парично задължение с длъжник "ЕВРО-СТРОЙ" ЕООД, ЕИК 115843057, със седалище и адрес на управление гр. Садово 4122, ул."Комсомолска" №8, представлявано от управителя В.В.Х., ЕГН **********, който да заплати на кредитора - заявител "Е-МАКС КОНСУЛТ" ЕООД, ЕИК 160077511, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, бул."Руски" №15, офис 71, представлявано от управителя В
. К. Ч., ЕГН **********, сумата в размер на общо 3000 лв., представляваща дължимо вземане произтичащо от договор за извършване на консултантска услуга, разработване на стандарта ISO, сключен между страните на 16.12.2008г., по силата на който длъжникът "ЕВРО-СТРОЙ" ЕООД, в качеството си на възложител не е изпълнил задължението си да заплати за възложената от него работа на изпълнителя "Е-МАКС КОНСУЛТ" ЕООД - изправна по договора страна, за която сума са издадени съответно фактури с №№0000000026/19.02.2009г. за 2500 лв. и 0000000035/09.04.2009г. за 500 лв., с падеж по тях съгласно договора - десет дни след дата на всяка от фактурите, съответно на 02.03.2009г. и на 20.04.2009г., ведно със законната лихва върху главницата от подаване на заявлението в съда 24.07.2009г. до окончателното изплащане, както и за сумата от 290 лв. - направени в производството разноски.


 

143

ЧГД No 865/2009, III състав

Заявление по чл.410, ал.1 от ГПК

Е МАКС КОНСУЛТ ООД

ЕВРО СТРОЙ ЕООД

Докладчик: М.Д.А. 

Разпореждане от 24.07.2009г.ДА се издаде заповед за изпълнение на парично задължение с длъжник "ЕВРО-СТРОЙ" ЕООД, ЕИК 115843057, със седалище и адрес на управление гр. Садово 4122, ул."Комсомолска" №8, представлявано от управителя В.В.Х., ЕГН **********, който да заплати на кредитора - заявител "Е-МАКС КОНСУЛТ" ЕООД, ЕИК 160077511, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, бул."Руски" №15, офис 71, представлявано от управителя В
.К. Ч., ЕГН **********, сумата в размер на общо 3000 лв., представляваща дължимо вземане произтичащо от договор за извършване на консултантска услуга, разработване на стандарта ISO, сключен между страните на 16.12.2008г., по силата на който длъжникът "ЕВРО-СТРОЙ" ЕООД, в качеството си на възложител не е изпълнил задължението си да заплати за възложената от него работа на изпълнителя "Е-МАКС КОНСУЛТ" ЕООД - изправна по договора страна, за която сума са издадени съответно фактури с №№0000000026/19.02.2009г. за 2500 лв. и 0000000035/09.04.2009г. за 500 лв., с падеж по тях съгласно договора - десет дни след дата на всяка от фактурите, съответно на 02.03.2009г. и на 20.04.2009г., ведно със законната лихва върху главницата от подаване на заявлението в съда 24.07.2009г. до окончателното изплащане, както и за сумата от 290 лв. - направени в производството разноски.

Заповедта за изпълнение не подлежи на обжалване от страните, освен в частта за разноските.
Препис от разпореждането и от заповедта за изпълнение, ведно с образец на писмено възражение по чл.414 от ГПК, да се връчат на длъжника.

След изтичане на двуседмичния срок за възражение делото да се докладва, за издаване на изпълнителен лист или съответно за даване на указания за предявяване на иск относно вземането.

 

144

ЧГД No 869/2009, III състав

Заявление по чл.417 от ГПК

ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД

В.Й.И.

Докладчик: М.Д.А. 

Заповед за изпълнение от 27.07.2009г.
ДА се издаде заповед за незабавно изпълнение на заявителя и изпълнителен лист, с длъжник В.Й.И., ЕГН **********,*** , ул. "Георги Ковачев" №9, ет.8, ап.52, които да заплати на кредитора "ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА" АД, ЕИК 000694959, със седалище и адрес на управление гр. София, район "Възраждане", ул."Света София", №5, представлявано от С
. П.В.и Р.И. Т., чрез пълномощника адв. С.С.Ч., сумата от 491,45 лева /четиристотин деведесет и един лева и четиридесет и пет стотинки/- главница, ведно с договорна лихва в размер на 5,44 лева /пет лева и четиридесет и четири стотинки/, за периода от 30.06.2008г. до 30.05.2009г., както и 0,22 лв. /двадесет и две стотинки/ - наказателни лихви за периода от 30.06.2008г. до 30.05.2009г. и законната лихва от датата на постъпване на заявлението в съда 27.07.2009г. до изплащане на вземането, произтичащо от договор за издаване на кредитна карта GLOBUL OBB MASTERCARD от 30.06.2008г., въз основа на представено извлечение от счетоводните книги на банката и договор за издаване на кредитна карта GLOBUL OBB MASTERCARD от 30.06.2008г., както и за сумата от 25 лв. /двадесет и пет лева/ - държавна такса и 260,00 /двеста и шейсет/ лева - адвокатски хонорар, а върху оригинала на договор за издаване на кредитна карта GLOBUL OBB MASTERCARD от 30.06.2008г., сключен с картодържателя В.Й.И. и отчитан по картова сметка на ОББ АД, извлечението от счетоводните книги и заповедта за незабавно изпълнение да се извърши надлежно отбелязване за това съгласно чл. 418, ал.2 ГПК.
 

145

ЧГД No 869/2009, III състав

Заявление по чл.417 от ГПК

ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД

В.Й.И.

Докладчик: М.Д.А. 

Разпореждане от 27.07.2009г., в законна сила от 27.07.2009г.
ДА се издаде заповед за незабавно изпълнение на заявителя и изпълнителен лист, с длъжник В.Й.И., ЕГН **********,*** , ул. "Георги Ковачев" №9, ет.8, ап.52, които да заплати на кредитора "ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА" АД, ЕИК 000694959, със седалище и адрес на управление гр. София, район "Възраждане", ул."Света София", №5, представлявано от С
.П. В. и Р.И. Т., чрез пълномощника адв. С.С.Ч., сумата от 491,45 лева /четиристотин деведесет и един лева и четиридесет и пет стотинки/- главница, ведно с договорна лихва в размер на 5,44 лева /пет лева и четиридесет и четири стотинки/, за периода от 30.06.2008г. до 30.05.2009г., както и 0,22 лв. /двадесет и две стотинки/ - наказателни лихви за периода от 30.06.2008г. до 30.05.2009г. и законната лихва от датата на постъпване на заявлението в съда 27.07.2009г. до изплащане на вземането, произтичащо от договор за издаване на кредитна карта GLOBUL OBB MASTERCARD от 30.06.2008г., въз основа на представено извлечение от счетоводните книги на банката и договор за издаване на кредитна карта GLOBUL OBB MASTERCARD от 30.06.2008г., както и за сумата от 25 лв. /двадесет и пет лева/ - държавна такса и 260,00 /двеста и шейсет/ лева - адвокатски хонорар, а върху оригинала на договор за издаване на кредитна карта GLOBUL OBB MASTERCARD от 30.06.2008г., сключен с картодържателя В.Й.И. и отчитан по картова сметка на ОББ АД, извлечението от счетоводните книги и заповедта за незабавно изпълнение да се извърши надлежно отбелязване за това съгласно чл. 418, ал.2 ГПК.

РАЗПОРЕЖДАНЕТО може да се обжалва с частна жалба в двуседмичен срок от връчване на заповедта за изпълнение от съдебния изпълнител.


 

146

ЧГД No 870/2009, III състав

Заявление по чл.417 от ГПК

ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД

С.И.Г.

Докладчик: М.Д.А. 

Заповед за изпълнение от 27.07.2009г.
ДА се издаде заповед за незабавно изпълнение на заявителя длъжник С.И.Г., ЕГН **********,***, Обл. Пловдив, ул. "Герлово"№8, ет.3, които да заплати на кредитора "ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА" АД, ЕИК 000694959, със седалище и адрес на управление гр. София, район "Възраждане", ул."Света София", №5, представлявано от С
.П. В. и Р. И. Т., чрез пълномощника адв. С.С.Ч., сумата от 465,44 лева /четиристотин шейсет и пет лева и четиридесет и четири стотинки/ - главница, ведно с договорна лихва в размер на 72,07 лева /седемдесет и два лева и седем стотинки/ за периода от 16.06.2007г. до 30.05.2009г., както и 3,76 лв./три лева и седемдесет и шест стотинки/ - наказателни лихви за периода от 16.06.2007г. до 30.05.2009г. и законната лихва от датата на постъпване на заявлението в съда 27.07.2009г. до изплащане на вземането, произтичащо от договор за издаване на кредитна карта MASTERCARD от 16.06.2007г., въз основа на представено извлечение от счетоводните книги на банката и договор за издаване на кредитна карта MASTERCAR от 16.06.2007г.., както и за сумата от 25 лв. /двадесет и пет лева/ - държавна такса и 300,00 /триста / лева - адвокатски хонорар, а върху оригинала на договор за издаване на кредитна карта MASTERCARD от 16.06.2007г., сключен с картодържателя С.И.Г. и отчитан по картова сметка на ОББ АД, извлечението от счетоводните книги и заповедта за незабавно изпълнение да се извърши надлежно отбелязване за това съгласно чл. 418, ал.2 ГПК.
 

147

ЧГД No 870/2009, III състав

Заявление по чл.417 от ГПК

ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД

С.И.Г.

Докладчик: М.Д.А. 

Разпореждане от 27.07.2009г., в законна сила от 27.07.2009г.
ДА се издаде заповед за незабавно изпълнение на заявителя и изпълнителен лист, с длъжник С.И.Г., ЕГН **********,***, Обл. Пловдив, ул. "Герлово"№8, ет.3, които да заплати на кредитора "ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА" АД, ЕИК 000694959, със седалище и адрес на управление гр. София, район "Възраждане", ул."Света София", №5, представлявано от С
. П. В. и Р. И. Т., чрез пълномощника адв. С.С.Ч., сумата от 465,44 лева /четиристотин шейсет и пет лева и четиридесет и четири стотинки/ - главница, ведно с договорна лихва в размер на 72,07 лева /седемдесет и два лева и седем стотинки/ за периода от 16.06.2007г. до 30.05.2009г., както и 3,76 лв./три лева и седемдесет и шест стотинки/ - наказателни лихви за периода от 16.06.2007г. до 30.05.2009г. и законната лихва от датата на постъпване на заявлението в съда 27.07.2009г. до изплащане на вземането, произтичащо от договор за издаване на кредитна карта MASTERCARD от 16.06.2007г., въз основа на представено извлечение от счетоводните книги на банката и договор за издаване на кредитна карта MASTERCAR от 16.06.2007г.., както и за сумата от 25 лв. /двадесет и пет лева/ - държавна такса и 300,00 /триста / лева - адвокатски хонорар, а върху оригинала на договор за издаване на кредитна карта MASTERCARD от 16.06.2007г., сключен с картодържателя С.И.Г. и отчитан по картова сметка на ОББ АД, извлечението от счетоводните книги и заповедта за незабавно изпълнение да се извърши надлежно отбелязване за това съгласно чл. 418, ал.2 ГПК.

РАЗПОРЕЖДАНЕТО може да се обжалва с частна жалба в двуседмичен срок от връчване на заповедта за изпълнение от съдебния изпълнител.


 

148

ЧГД No 878/2009, II състав

Заявление по чл.417 от ГПК

БАНКА ДСК ЕАД

ЕТ КАТЯ 2008 ЮРИ ИЛИЕВ

Докладчик: М.М.К. 

Заповед за изпълнение от 30.07.2009г.
Издава ЗИ и ИЛ.
 

149

ЧГД No 878/2009, II състав

Заявление по чл.417 от ГПК

БАНКА ДСК ЕАД

ЕТ КАТЯ 2008 ЮРИ ИЛИЕВ

Докладчик: М.М.К. 

Разпореждане от 30.07.2009г., в законна сила от 30.07.2009г.
ДА СЕ ИЗДАДЕ ЗАПОВЕД ЗА ИЗПЪЛНЕНИ ЕНА ПАРИЧНО ЗАДЪЛЖЕНИЕ