РАЙОНЕН СЪД - ГР.АСЕНОВГРАД
Справка за свършените наказателни дела
за периода от 01.03.2009г. до 31.03.2009г.

№ по ред

Вид дело, № и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбоподател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия докладчик и председател на съдебния състав

Резултат

 

 

 

 

 

 

 

1

НЧХД No 287/2008

НЧХ

И.И.К.

М.М.М.,
М.М.Г.,
Г.А.А.

Председател и докладчик: Д.Л. 

Определение от 25.03.2009г.
поради оттегляне на тъжбата
 

2

НАХД No 485/2008

Административни дела

БКС АСЕНОВГРАД ЕООД

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПЛОВДИВ,
Г.Д.К.

Председател и докладчик: И.Г.Ш. 

Решение от 30.03.2009г.
ПОТВЪРЖДАВА №58/06.08.2008г., издадено от Директора на РИОСВ Пловдив, с което на фирма "БКС Асеновград" ЕООД със седалище и адрес на управление гр.Асеновград, ул."Св.Княз Борис І" №42, с управител Н.М.М. с ЕГН **********,/настоящ управител Е.К.К. с ЕГН **********/ е наложена "ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ" в размер на 10 000 /двадесет хиляди/ лева, за нарушение разпоредбата на чл.4 от Закона за подземните богатства /ДВ,бр. 23/1999г./.
 

3

НАХД No 555/2008

По Закона за защита на потребителите (ЗЗП)

ЕТ "АРНИ - 41 - АРГИР КОВАТЛИЕВ"

КЗП-РД-ПЛОВДИВ,
В.М.И.

Председател и докладчик: И.Г.Ш. 

Решение от 18.03.2009г.
ОТМЕНЯВА НП №2008-К-8907/14.07.2008г., издадено от Директора в Регионална Дирекция-Пловдив,за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора, към Главна Дирекция "Контрол на пазара" в Комисия за защита на потребителите, с което на ЕТ "Арни 41-А.К.", със седалище и адрес на управление гр.Асеновград, ул."Патриарх Евтимий" №47 представлявано от А.Х.К. с ЕГН**********, е наложена ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ в размер на 5000 ( пет хиляди) лева, за нарушение на чл.69, ал.1 вр. чл.71, ал.2 от Закона за защита на потребителите.

Решението може да бъде обжалвано в 14 дневен срок от съобщаването му на страните, пред Административен съд Пловдив, на основанията, предвидени в Наказателнопроцесуалния кодекс и по реда на глава дванадесета от Административнопроцесуалния кодекс.

 

4

НАХД No 565/2008

Административни дела

М.А.Д.

РИОКОЗ ПЛОВДИВ,
И.Н.З.

Председател и докладчик: И.Г.Ш. 

Решение от 25.03.2009г.
ИЗМЕНЯВА НП № І-Б-362/21.08.2008 г., издадено от Директора на РИОКОЗ-Пловдив, с което на Марияна А.Д., с ЕГН ********** *** е наложено: Административно наказание "ГЛОБА" в размер на 500 /петстотин/ лева, за нарушение по чл.6, ал.1 от Наредба за етикетирането и представянето на хратине /обн.ДВ. бр.62/2000 г./, като НАМАЛЯВА размера на Административното наказание "ГЛОБА" от 500 /петстотин/ лева на 200 /двеста/ лева.
 

5

НАХД No 596/2008

По ЗД по пътищата

К.И.М.

РПУ АСЕНОВГРАД,
М.М.Р.

Председател и докладчик: М.А.П. 

Решение от 20.03.2009г.
ПОТВЪРЖДАВА НП № 1440/05.08.2008г. издадено от Началника на РПУ Асеновград,с което на К.И.М. *** с ЕГН ********** е наложено административно наказание ГЛОБА в размер на 250 лв. (двеста и петдесет лева ) и е постановено лишаване от право да се управлява моторно-превозно средство за срок от 10 м. (десет месеца) за нарушение по чл.5 ал.2 т.3 от Закона за движението по пътищата.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд гр.Пловдив на основанията, предвидени в Наказателно-процесуалния кодекс, и по реда на глава дванадесета от Административно-процесуалния кодекс, в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

6

НАХД No 613/2008

По ЗД по пътищата

Г.К.А.

РПУ АСЕНОВГРАД

Председател и докладчик: М.А.П. 

Решение от 13.03.2009г., в законна сила от 01.04.2009г.
ПОТВЪРЖДАВА НП № 1559/27.08.2008г. издадено от Началника на РПУ Асеновград,с което на Г.К.А. *** с ЕГН ********** е наложено административно наказание ГЛОБА в размер на 100 лв. (сто лева) за нарушение по чл.40 ал.1 от ЗДвП,както и административно наказание ГЛОБА в размер на 600 лв. (шестстотин лева) и е постановено лишаване от право да се управлява моторно-превозно средство за срок от 12 м. (дванадесет месеца) за нарушение по чл.174 ал.3 от ЗДвП.


Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд гр.Пловдив на основанията, предвидени в Наказателно-процесуалния кодекс, и по реда на глава дванадесета от Административно-процесуалния кодекс, в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

7

НОХД No 642/2008

Гл.V. Присвояване - чл.201-208 НК

РП АСЕНОВГРАД

А.Б.Б.

Председател и докладчик: И.Г.Ш. 

Споразумение от 19.03.2009г., в законна сила от 19.03.2009г.
ПРИЗНАВА подсъдимия А.Б.Б. - роден на 29.03.1986 г. в гр.Асеновград, обл.Пловдивска, живущ ***, българин, български гражданин, с начално образование, неграмотен, безработен, неженен, осъждан, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 16.09.2008 г. в гр.Асеновград, обл.Пловдивска, в условията на опасен рецидив, като е извършил престъплението след като е бил осъждан два и повече пъти на "лишаване от свобода" за умишлени престъпления от общ характер, като поне за едно от тях, изпълнението на наказанието не е отложено по чл.66 от НК, противозаконно е присвоил чужди движими вещи - два чифта мъжки обувки марка "Ескарита" на обща стойност 120,00 лв. и три чифта мъжки обувки марка "Колорадо" на обща стойност 189,00 лв., всичко на обща стойност 309,00 лв., собственост на ЕТ "Д.Ш."***, които е владеел, което е престъпление по чл.206, ал.3 предл.2-ро вр. ал.1 вр. чл. 29, ал.1, б"б" от НК и за което във вр.чл.55, ал.1, т.1 от НК му НАЛАГА наказание "ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА" в размер на ЕДНА ГОДИНА.

На основание чл. 47, ал.1 б."б" от ЗИН ОПРЕДЕЛЯ първоначален СТРОГ режим за изтърпяване на така наложеното наказание "ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА".

ОСЪЖДА подсъдимия А.Б.Б. да заплати по сметката на Районен съд - гр. Асеновград, сумата от 75,00 лв. представляващи разноски по водене на делото.

ОТМЕНЯВА взетата по отношение на подсъдимия А.Б.Б. мярка за неотклонение "Подписка".

ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 642/2008 г. по описа на Асеновградския районен съд, ІІІ-ти наказателен състав.

Определението е окончателно и не подлежи на протест и обжалване.

Протоколът се изготви в съдебно заседание, което се закри в 10,25 ч.

А.Б.Б.
 

8

НАХД No 651/2008

По ЗД по пътищата

Д.Ж.Д.

РПУ АСЕНОВГРАД,
Д.И.К.

Председател и докладчик: Д.Л. 

Решение от 19.03.2009г.
ПОТВЪРЖДАВА НП № 1871/09.10.08г.,изд.от началника на РПУ-Асеновград,с което на Д.Ж.Д.,ЕГН ********** му е наложено адм.наказание глоба в размер на 300лв.и лишаване от правоуправление за срок от 12месеца за нарушение по чл.174 ал.1 ЗДвП и е постановено отнемането на 10 контролни тгочки.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Пловдивски административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

9

НОХД No 672/2008

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК

РП АСЕНОВГРАД

С.Х.А.

Председател и докладчик: С.Т.П. 

Присъда от 18.03.2009г., в законна сила от 02.04.2009г.
ПРИЗНАВА ПОДСЪДИМИЯ С.Х.А.: роден на 29.11.1969 г. в гр.Асеновград, жител и живущ ***, българин, български гражданин, неграмотен, неженен, безработен, осъждан, с ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 15.08.2008 г. в гр.Асеновград, обл.Пловдивска, повторно, в немаловажен случай - след като е бил осъждан с влязла в сила присъда за друго такова престъпление, е отнел чужди движими вещи - портфейл на стойност 5,00 лв., парични знаци на преносител на стойност 650,00 лв., всичко на обща стойност 655,00 лв., от владението на Т.И.А., без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, поради което и на основание чл.195 ал.1 т.7 вр. чл.194 ал.1 вр. чл.28 ал.1 от НК и чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК го ОСЪЖДА на "ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА" в размер на ШЕСТ МЕСЕЦА.

На основание чл. 46, б. "б" от ЗИН ОПРЕДЕЛЯ първоначален "ОБЩ" режим за изтърпяване на така наложеното наказание "лишаване от свобода" от подсъдимия.

На основание чл. 68 ал.1 от НК постановява да изтърпи отделно от наложеното му наказание и наказанието по НОХД 402/2007г. по описа на АРС "ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА" в размер на ТРИ МЕСЕЦА.

На основание чл. 46, б. "б" от ЗИН ОПРЕДЕЛЯ първоначален "ОБЩ" режим за изтърпяване на така наложеното наказание "лишаване от свобода" от подсъдимия.

На основание чл.189 ал.3 от НК ОСЪЖДА подсъдимия С.Х.А. да заплати по сметка на Асеновградския районен съд сумата от 25,00лв., представляваща разноски по водене на делото.

Присъдата подлежи на обжалване и протест пред Окръжен съд - Пловдив в петнадесетдневен срок от днес.

С.Х.А.
Мотиви от 23.03.2009г.
 

10

НОХД No 673/2008

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК

РП АСЕНОВГРАД

Ш.М.М.

Председател и докладчик: И.Г.Ш. 

Споразумение от 19.03.2009г.
ПРИЗНАВА подсъдимия Ш.М.М. - роден на 13.10.1952 г. в с. Сполука, обл. Кърджалийска, живущ ***, понастоящем в Затвора гр. Пловдив, българин, български гражданин, с основно образование, по професия строител, женен, осъждан, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 24.03.2008 г. в с. Боянци, обл. Пловдивска, в условията на опасен рецидив, като е извършил престъплението, след като е осъждан за тежко умишлено престъпление на "лишаване от свобода " не по-малко от една година, изпълнението на което не е отложено по чл.66 от НК, чрез използване на техническо средство - кирка, и чрез разрушаване на прегради, здраво направени за защита на имот е отнел чужди движими вещи: ъглошлайф на стойност 120,00 лева; ел. разклонител с дължина 25 метра на стойност 25,00 лева; 4 кг. медни намотки на стойност 28,00 лева; 2 бр. удължители с обща дължина 30 метра на стойност 30,00 лева, всичко на обща стойност 203,00 лева, от владението на К.П.К., без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, което е престъпление по чл.196, ал.1, т.2 вр. чл. 195, ал.1, т.3 и т.4 вр. чл.194, ал.1 вр. чл. 29, ал.1, б"а" от НК и за което във вр.чл.55, ал.1, т.1 от НК му НАЛАГА наказание "ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА" в размер на ЕДНА ГОДИНА И ОСЕМ МЕСЕЦА.


На основание чл. 47, ал.1 б."б" от ЗИН ОПРЕДЕЛЯ първоначален СТРОГ режим за изтърпяване на така наложеното наказание "лишаване от свобода".


На основание чл.59, ал.1 от НК ПРИСПАДА от това наказание времето през което спрямо подс.М. е взета мярка за неотклонение "Задържане под стража", считано от 06.11.2008 г. до влизане на настоящото определение в законна сила.


ОСЪЖДА подсъдимия Ш.М.М. да заплати по сметката на Районен съд - гр. Асеновград, сумата от 70,00 лв. представляващи разноски по водене на делото.


ПОТВЪРЖДАВА взетата по отношение на подсъдимия Ш.М.М. мярка за неотклонение "Задържане под стража".

ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 673/2008 г. по описа на Асеновградския районен съд, ІІІ-ти наказателен състав.

Определението е окончателно и не подлежи на протест и обжалване.

Протоколът се изготви в съдебно заседание, което се закри в 11,00 ч.

Ш.М.М.
 

11

НАХД No 691/2008

Административни дела

Ф.И.К.

РИОКОЗ ПЛОВДИВ,
М.А.А.

Председател и докладчик: И.Г.Ш. 

Решение от 06.03.2009г.
ИЗМЕНЯВА НП № ХІ-Б-523/03.12.2008г., издадено от Директора на РИОКОЗ - Пловдив, с което на Ф.И.К. с ЕГН ********** *** са наложени: Административно наказание "ГЛОБА" в размер на 500 (петстотин ) лева, за нарушение по чл.1, ал.3 от Наредба 15 за здравните изисквания към лицата, работещи в детските заведения, специализираните институции за деца и възрастни, водоснабдителните обекти, предприятията, които произвеждат или търгуват с храни, бръснарските, фризьорските и козметичните салони /ДВ бр. 57/2006г./, Административно наказание "ГЛОБА" в размер на 500 (петстотин ) лева, за нарушение по чл.9 от Наредба 15 за хигиенните изисквания за бръснарските, фризьорските и козметичните салони /ДВ бр. 77/1987г./ вр. с § 39 от ПЗР на Закона за здравето и Административно наказание "ГЛОБА" в размер на 500 (петстотин ) лева, за нарушение по чл.22, ал.2 от Наредба 15 за хигиенните изисквания за бръснарските, фризьорските и козметичните салони /ДВ бр. 77/1987г./ вр. с § 39 от ПЗР на Закона за здравето,като ПОТВРЪЖДАВА НП № ХІ-Б-523/03.12.2008г.,в частта му относно наложеното Административно наказание "ГЛОБА" в размер на 500 (петстотин ) лева, за нарушение по чл.9 от Наредба 15 за хигиенните изисквания за бръснарските, фризьорските и козметичните салони /ДВ бр. 77/1987г./ вр. с § 39 от ПЗР на Закона за здравето.
ОТМЕНЯВА НП в останалата му част.

Решението може да бъде обжалвано в 14 дневен срок от съобщаването му на страните, пред Административен съд Пловдив, на основанията, предвидени в Наказателнопроцесуалния кодекс и по реда на глава дванадесета от Административнопроцесуалния кодекс.

 

12

НАХД No 1/2009

По Закона за защита на потребителите (ЗЗП)

М.П.Е.

КЗП-РД-ПЛОВДИВ

Председател и докладчик: М.А.П. 

Решение от 20.03.2009г.
ОТМЕНЯ НП № 2008-К-7027/29.10.2008г. издадено от Директора на Регионална дирекция гр.Пловдив, към Главна Дирекция "Контрол на пазара" в Комисия за защита на потребителите, с което на ЕТ "М.Е. - Никол", БУЛСТАТ 825009400, представляван от М.П.Е., с ЕГН ********** е наложена ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ в размер на 500 лв. (петстотин лева) за нарушение по чл.63 т.3 от Закона за защита на потребителите и ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ в размер на 500 лв. (петстотин лева) за нарушение по чл. 64 т.1, т.2 и т.3 от Закона за защита на потребителите.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд гр.Пловдив на основанията, предвидени в Наказателно-процесуалния кодекс, и по реда на глава дванадесета от Административно-процесуалния кодекс в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

13

НАХД No 12/2009

По ЗД по пътищата

В.Н.К.

РПУ АСЕНОВГРАД,
С.А.А.

Председател и докладчик: Д.Л. 

Решение от 17.03.2009г.
ПОТВЪРЖДАВА НП № 2146/24.10.08г.,изд.от началника на РПУ-Асеновград,с което на В.Н.К.,ЕГН ********** му е наложено адм.наказание глоба в размер на 100лв.за нарушение по чл.182ал.1т.3вр.с чл.21 ал.1 ЗДвП и е постановено отнемането на 3 контролни точки.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Пловдивски административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

14

НАХД No 13/2009

По ЗД по пътищата

Д.Х.К.

РПУ АСЕНОВГРАД

Председател и докладчик: М.А.П. 

Решение от 11.03.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ депозирана жалба Д.Х.К. *** с ЕГН ********** против НП № 2626/21.11.2008г. изд. от Началника на РУ на МВР гр.Асеновград, с което на жалбоподателя са наложени административни наказания "глоба" в размер на 50 лв. (петдесет лева) за извършено нарушение по чл.183 ал.4 т.8 от ЗДвП, както и "глоба" в размер на 50 лв. (петдесет лева) за нарушение по чл.183 ал.4 т.7 от ЗДвП.

ПРЕКРАТЯВА административно-наказателното производство по нахд № 13/2009г. по описа на АРС ІІ н.с.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд гр.Пловдив на основанията, предвидени в Наказателно-процесуалния кодекс, и по реда на глава дванадесета от Административно-процесуалния кодекс в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

15

НАХД No 31/2009

Административни дела

М.Х.З.

РИОКОЗ ПЛОВДИВ,
Ц.Г.У.

Председател и докладчик: С.Т.П. 

Решение от 09.03.2009г., в законна сила от 26.03.2009г.
ИЗМЕНЯВА НП № XI-Б- 410 / 29.12.2008г. на Директора на РИОКОЗ-Пловдив, с което на М.Х.З., ЕГН- ********** *** комбинат" №7, вх.В, ет.1, са наложени административни наказания -глоба от 450 лева за нарушение по чл.21 ал.2 от "Наредба №15 на МЗ за хигиенните изисквания към бръснарските, фризьорските и козметичните салони" и глоба в размер на 450,00 лева за нарушение по чл.10 от "Наредба №15 на МЗ за хигиенните изисквания към бръснарските, фризьорските и козметичните салони", или глоба в общ размер на 900 /деветстотин/ лева, като НАМАЛЯВА размера на наложените санкции за нарушения по чл. 10 и чл. 21 ал.2 от "Наредба №15 на МЗ за хигиенните изисквания към бръснарските, фризьорските и козметичните салони" от 450 лева на 200/двеста/ лева за всяко едно от тях, или за двете нарушения- от 900
/ деветстотин/ на 400/четиристотин/ лева и потвърждава НП в останалата му част.

Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните по реда на глава 12 от АПК, на основанията, предвидени в НПК, пред Административен съд-гр. Пловдив, чрез АРС.


 

16

НОХД No 38/2009

Гл.XI. Отнемане на МПС - чл.346 НК

РП АСЕНОВГРАД

А.К.Й.

Председател и докладчик: И.Г.Ш. 

Споразумение от 19.03.2009г.
ПРИЗНАВА подсъдимия А.К.Й. - роден на 22.12.1974 г. в гр. Пловдив, живущ ***, ж.р. "Тракия" бл.12, вх.Г, ет.1, ап.3, понастоящем находящ се в Затвора гр. Пловдив, българин, български гражданин, с основно образование, безработен, неженен, осъждан, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 18/19.05.2008 г. в гр. Пазарджик, повторно, като извършил деянието, след като е бил осъден с влязла в сила присъда за друго такова престъпление, противозаконно е отнел чуждо моторно превозно средство - лек автомобил "Форд Фиеста" с ДК № РА 90 13 АР, на стойност 900,00 лева от владението на Б.С.С., без негово съгласие, с намерение да го ползва, като превозното средство е изоставено без надзор в с.Селци,обл.Пловдивска, което е престъпление по чл.346, ал.2, т.1 и т.2 вр. ал.1 вр. чл. 28, ал.1 от НК и за което във вр.чл.55, ал.1, т.1 от НК му НАЛАГА наказание "ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА" в размер на ДЕВЕТ МЕСЕЦА.

На основание чл.346, ал.4 във вр. чл. 37, ал.1, т.7 от НК ЛИШАВА подсъдимия А.К.Й. от ПРАВОТО да управлява МПС за срок от ДВЕ ГОДИНИ.

ПРИЗНАВА подсъдимия А.К.Й. - със снета самоличност за ВИНОВЕН и в това, че 28.05.2008 год. в с. Милево, обл. Пловдивска, в условията на опасен рецидив, като е извършил престъплението, след като е бил осъждан за тежко умишлено престъпление на лишаване от свобода не по-малко от една година, изпълнението на което не е отложено по чл.66 от НК и след като е бил осъждан два или повече пъти на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, ако поне за едно от тях изпълнението на наказанието не е отложено по чл.66 от НК е отнел чужда движима вещ - лек автомобил "ВАЗ 2101" с ДК № РВ 25 12 ВА на стойност 400,00 лева от владението на Е.К.Т., без негово съгласие с намерение противозаконно да я присвои, като открадната вещ не е била под постоянен надзор, което е престъпление по чл.196, ал.1, т.2 вр. чл.195, ал.1, т.2 вр. чл. 194, ал.1 вр.чл.29, ал.1, б"а" и б"б" от НК и за което във вр.чл.55, ал.1, т.1 от НК му НАЛАГА наказание наказание "ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА" в размер на ДВЕ ГОДИНИ.

На основание чл.23, ал.1 от НК НАЛАГА на подс.А.К.Й. едно общо най-тежко наказание от горепосочените, а именно ДВЕ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

На основание чл.23, ал.2 от НК ПРИСЪЕДИНЯВА към така определеното общо най-тежко наказание и наложеното му наказание по чл.346, ал.4 във вр. чл. 37, ал.1, т.7 от НК, а именно ДВЕ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО да управлява МПС.

На основание чл. 47, ал.1 б."б" от ЗИН ОПРЕДЕЛЯ първоначален СТРОГ режим за изтърпяване на така наложеното наказание "лишаване от свобода".

ОСЪЖДА подсъдимия А.К.Й. да заплати по сметката на Районен съд - гр. Асеновград, сумата от 130,00 лв. представляващи разноски по водене на делото.

ВРЪЩА приложеното към делото като веществено доказателство, а именно 1 бр. свидетелство за регистрация на лек автомобил "ВАЗ 2101" с ДК № РВ 25 12 ВА на неговия собственик Е.К.Т., след влизане на определението в законна сила.

ОТМЕНЯВА взетата по отношение на подсъдимия А.К.Й. мярка за неотклонение "Подписка".

ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 38/2009г. по описа на Асеновградския районен съд, ІІІ-ти наказателен състав.

Определението е окончателно и не подлежи на протест и обжалване.

Протоколът се изготви в съдебно заседание, което се закри в 9,45 ч

А.К.Й.
 

17

НОХД No 39/2009

Гл.XI. Отнемане на МПС - чл.346 НК

РП АСЕНОВГРАД

Д.Р.З.,
Х.Г.С.

Председател и докладчик: С.Т.П. 

Присъда от 11.03.2009г., в законна сила от 26.03.2009г.
ПРИЗНАВА ПОДСЪДИМИЯ Д.Р.З.: роден на 11.02.1994 г. в гр.Асеновград, обл. Пловдивска, жител и живущ ***, българин, български гражданин, с начално образование, неженен, ученик в 8-ми клас в ОУ "Отец Паисий", осъждан, като осъждането не влияе на квалификацията на деянието, предмет на разглеждане в настоящия обвинителен акт, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 25.09.2008 год., в гр. Асеновград, макар и непълнолетен, но могъл да разбира свойството и значението на извършеното и да ръководи постъпките си, сговорил се предварително с Х.Г.С., ЕГН **********, в немаловажен случай, противозаконно отнел чуждо моторно превозно средство - мотопед марка "Априля", модел "Амико 50", без регистрационен номер, на стойност 800 лева, от владението на Г.В.В., без негово съгласие с намерение да го ползва, като е последвала повреда - повреден и деформиран е предния панел монтиран на кормилото на мотопеда, на който са монтирани преден фар, предни мигачи, скоростомер, контролни лампи за мигачи, фар и генератор. Счупени са стъклата на преден фар, предни мигачи, скоростомер и контролни лампи -250,00 лева, липсва контактен ключ за стартиране на двигател - 30,00 лева, липсва акумулатор - 50,00 лева, счупена е колекторна тръба, свързваща карбуратора с двигателя - 20,00 лева, счупена е колекторна тръба, свързваща двигателя с гърнето на ауспуха - 45,00 лева, повредено е устройство за предаване на движението от двигателя към задното колело - 200,00 лева, повреден е заден амортисьор - 45,00 лева, счупена е стойката, на която са монтирани задна стоп лампа и задни мигачи - 30,00 лева, счупени са основата на стоп лампа, задни мигачи, както и стъклата на стоп лампа и задни мигачи - 80,00 лева, липсва седалката на мотопеда и кутията за багаж под нея - 100,00 лева, липсват спойлери за двигателя - преден и заден - 50,00 лева, липсва кутия за ръчен багаж под кормилото - 20,00 лева, или повреда на обща стойност 920,00 лева и моторното превозно средство е изоставено без надзор, поради което и на основание чл. 346, ал.2, т.1 и т.3, вр. ал.1, вр. чл. 195, ал.1, т.5, вр. чл. 63, ал.1,т.3 от НК и чл. 55, ал.1,т.2, б."б" от НК наказание ПРОБАЦИЯ, включваща следната съвкупност от пробационни мерки:
- "ЗАДЪЛЖИТЕЛНА РЕГИСТРАЦИЯ ПО НАСТОЯЩ АДРЕС"***, за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА, съгласно чл. 42а, ал. 4, вр. ал. 2, т. 1 от НК;

-"ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПЕРИОДИЧНИ СРЕЩИ С ПРОБАЦИОНЕН СЛУЖИТЕЛ" за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА, съгласно чл. 42а, ал. 4, вр. ал. 2, т. 2 от НК;

На основание чл. 25, ал. 1, вр. чл. 23, ал. 1 от НК НАЛАГА на подсъдимия Д.Р.З. - със снета по делото самоличност едно общо най-тежко наказание измежду наказанията наложени му по НОХД 39/09г. по описа на АРС и НОХД 502/08г по описа на АРС, а именно: "ПРОБАЦИЯ", включваща следната съвкупност от пробационни мерки:

- "ЗАДЪЛЖИТЕЛНА РЕГИСТРАЦИЯ ПО НАСТОЯЩ АДРЕС"***, за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА, съгласно чл. 42а, ал. 4, вр. ал. 2, т. 1 от НК;

-"ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПЕРИОДИЧНИ СРЕЩИ С ПРОБАЦИОНЕН СЛУЖИТЕЛ" за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА, съгласно чл. 42а, ал. 4, вр. ал. 2, т. 2 от НК;ПРИЗНАВА ПОДСЪДИМИЯ Х.Г.С.: роден на 13.11.1993 г. в гр.Асеновград, обл. Пловдивска, жител и живущ ***, българин, български гражданин, с основно образование, неженен, ученик в 8-ми клас, осъждан, с ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 25.09.2008 год., в гр. Асеновград, макар и непълнолетен, но могъл да разбира свойството и значението на извършеното и да ръководи постъпките си, повторно, като е извършил престъплението, след като е бил осъден с влязла в сила присъда за друго такова престъпление, сговорил се предварително с Деян Р.З., ЕГН **********, в немаловажен случай, противозаконно отнел чуждо моторно превозно средство - мотопед марка "Априля", модел "Амико 50", без регистрационен номер, на стойност 800,00 лева, от владението на Г.В.В., без негово съгласие с намерение да го ползва, като е последвала повреда - повреден и деформиран е предния панел монтиран на кормилото на мотопеда, на който са монтирани преден фар, предни мигачи, скоростомер, контролни лампи за мигачи, фар и генератор. Счупени са стъклата на преден фар, предни мигачи, скоростомер и контролни лампи -250,00 лева, липсва контактен ключ за стартиране на двигател - 30,00 лева, липсва акумулатор - 50,00 лева, счупена е колекторна тръба, свързваща карбуратора с двигателя - 20,00 лева, счупена е колекторна тръба, свързваща двигателя с гърнето на ауспуха - 45,00 лева, повредено е устройство за предаване на движението от двигателя към задното колело - 200,00 лева, повреден е заден амортисьор - 45,00 лева, счупена е стойката, на която са монтирани задна стоп лампа и задни мигачи - 30,00 лева, счупени са основата на стоп лампа, задни мигачи, както и стъклата на стоп лампа и задни мигачи - 80,00 лева, липсва седалката на мотопеда и кутията за багаж под нея - 100,00 лева, липсват спойлери за двигателя - преден и заден - 50,00 лева, липсва кутия за ръчен багаж под кормилото - 20,00лева, или повреда на обща стойност 920,00 лева и моторното превозно средство е изоставено без надзор, поради което и на основание чл.346, ал.2, т.1, т.2 и т.3, вр. ал.1, вр. чл. 195, ал.1, т.5, вр. чл. 28 ал.1 вр.чл. 63, ал.1, т.3 от НК и чл. 55, ал.1, т.2, б."б" от НК наказание ПРОБАЦИЯ, включваща следната съвкупност от пробационни мерки:

- "ЗАДЪЛЖИТЕЛНА РЕГИСТРАЦИЯ ПО НАСТОЯЩ АДРЕС"***, за срок от ЕДНА ГОДИНА, съгласно чл. 42а, ал. 4, вр. ал. 2, т. 1 от НК;

-"ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПЕРИОДИЧНИ СРЕЩИ С ПРОБАЦИОНЕН СЛУЖИТЕЛ" за срок от ЕДНА ГОДИНА, съгласно чл. 42а, ал. 4, вр. ал. 2, т. 2 от НК;


ОСЪЖДА подсъдимия Д.Р.З. да заплати по сметка на Асеновградския районен съд сумата от 75,00 лв., представляваща разноски по водене на делото.

ОСЪЖДА подсъдимия Х.Г.С. да заплати по сметка на Асеновградския районен съд сумата от 75,00 лв., представляваща разноски по водене на делото.Присъдата подлежи на обжалване и протест пред Окръжен съд - Пловдив в петнадесетдневен срок от днес.

Д.Р.З.
Х.Г.С.
Мотиви от 18.03.2009г.
 

18

НОХД No 42/2009

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА АСЕНОВГРАД

Ш.Й.А.,
Р.П.К.

Председател и докладчик: Д.Л. 

Споразумение от 04.03.2009г., в законна сила от 04.03.2009г.
ПОДСЪДИМИТЕ Ш.Й.А. - роден на 09.05.1988 г. в гр.Асеновград, обл.Пловдивска живущ ***, понастоящем намиращ се в Затвора гр.Пловдив, българин, български гражданин, без образование, неграмотен, безработен, неженен, осъждан, ЕГН ********** и Р.П.К. - роден на 22.11.1988 г. в гр.Асеновград, обл. Пловдивска, живущ ***, понастоящем намиращ се в Затвора гр.Пловдив, българин, български гражданин, с основно образование, неженен, безработен, осъждан, ЕГН ********** се ПРИЗНАВАТ за ВИНОВНИ в това, че на 18.11.2008 г. в гр.Асеновград, обл.Пловдивска, след предварително сговаряне в немаловажен случай помежду си, а подс.Ш.А. повторно, в немаловажен случай, като е извършил престъплението, след като е бил осъден с влязла в сила присъда за друго такова престъпление, чрез използване на техническо средство - 2 бр. гаечни ключове и чрез използване на моторно превозно средство - лек автомобил марка "Опел", модел "Кадет", с ДК № РВ 05 47 АХ са отнели чужди движими вещи - 2 бр. акумулаторни батерии марка "Монбат" от по 135 Аh, с рег.№ 000221 и 000222, на обща стойност 265,00 лв. от владението на С.И.М., без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвоят, което е престъпление по чл.195, ал.1, т.4 и т.5, а за подс.А. и т.7, вр.чл.194, ал.1, а за подс.А. вр.чл.28, ал.1 от НК и за което съгласно разпоредбите на чл. 55, ал.1, т.1 от НК им се НАЛАГА наказание "ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА" в размер на ДЕВЕТ МЕСЕЦА, като подс.Ш.Й.А. се съгласява да изтърпи същото ефективно.

На основание чл. 46, б."б" от ЗИН ОПРЕДЕЛЯ първоначален ОБЩ режим за изтърпяване на така наложеното наказание "лишаване от свобода" на подс.Ш.Й.А..

На основание чл. 59, ал. 1 от НК от размера на така наложеното наказание "лишаване от свобода" ПРИСПАДА времето, през което подс.Ш.Й.А. е бил с мярка за неотклонение "задържане под стража" по настоящото наказателно производство, считано от 16.01.2009 г. до днес.

На основание чл. 66 ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното на подс.Р.П.К. наказание "лишаване от свобода" за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от днес.

На основание чл. 59, ал. 1 от НК от размера на така наложеното наказание "лишаване от свобода" ПРИСПАДА времето, през което подс.Р.П.К. е бил с мярка за неотклонение "задържане под стража" по настоящото наказателно производство, считано от 16.01.2009 г. до днес.

ОСЪЖДА подсъдимите да заплатят по сметка на съда, направените по делото разноски в размер на по 25,00 лв. всеки един от тях поотделно.

Вещественото доказателство, приложено по делото, а именно: 1 бр. гаечен ключ ДА СЕ УНИЩОЖИ, като вещ без стойност, след влизане на определението в законна сила.

На основание чл.309, ал.2 от НПК ОТМЕНЯ взетата по отношение на подс.К. мярка за неотклонение "задържане под стража", като същия следва да бъде освободен незабавно от Затвора-Пловдив.

ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД 42/2009 г. по описа на Асеновградския районен съд - І-ви н.с.
---------------------------------

Мотивиран от изложеното и на основание чл.382, ал.2 вр.чл.306, ал.1, т. 3 от НПК, както и на основание чл.68, ал.1 от НК, Съдът

ОПРЕДЕЛИ:


ПОСТАНОВЯВА осъдения Ш.Й.А., с ЕГН ********** да изтърпи отделно от наказанието наложено му по настоящо дело и наказанието в размер на три месеца "лишаване от свобода", наложено по НОХД № 309/2007 г. по описа на АРС, присъдата по което е влязла в законна сила на 20.07.2007 г.

На основание чл.46, б."б" от ЗИН ОПРЕДЕЛЯ първоначален общ режим за изтърпяване на така наложеното наказание "лишаване от свобода".

Определението подлежи на протест и обжалване в петнадесет дневен срок от днес пред ПОС.

Ш.Й.А.
Р.П.К.
 

19

НОХД No 44/2009

Гл.XI. Отнемане на МПС - чл.346 НК

РП АСЕНОВГРАД

А.Г.Х.

Председател и докладчик: С.Т.П. 

Присъда от 26.03.2009г.
ПРИЗНАВА ПОДСЪДИМИЯ А.Г.Х.: роден на 01.12.1989 г. в гр.Асеновград, обл.Пловдивска, жител и живущ ***, българин, български гражданин, с основно образование, неженен, безработен, осъждан, с ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 09.10.2008 г. и на 24.10.2008 г. в гр. Асеновград, обл. Пловдивска, в условията на продължавано престъпление противозаконно е проникнал в чужди моторни превозни средства - на 09.10.2008 г. в лек автомобил марка "Рено Експрес" с ДК № РВ 38 67 АН, собственост на Г.Д.Д. и на 24.10.2008 г. в лек автомобил марка "ВАЗ" с ДК РВ 23 17 ММ, собственост на Ф.А.А., без съгласието на собствениците, поради което и на основание 346б вр. чл.26 ал.1 от НК и чл. 55, ал. 1, т. 2 б "б" от НК му налага наказание ПРОБАЦИЯ, включваща следната съвкупност от пробационни мерки:

- "ЗАДЪЛЖИТЕЛНА РЕГИСТРАЦИЯ ПО НАСТОЯЩ АДРЕС"***, за срок от ЕДНА ГОДИНА, съгласно чл. 42а, ал. 4, вр. ал. 2, т. 1 от НК;

-"ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПЕРИОДИЧНИ СРЕЩИ С ПРОБАЦИОНЕН СЛУЖИТЕЛ" за срок от ЕДНА ГОДИНА, съгласно чл. 42а, ал. 4, вр. ал. 2, т. 2 от НК;


ПРИЗНАВА ПОДСЪДИМИЯ А.Г.Х.: със снета самоличност за ВИНОВЕН и в това, че на 21.10.2008 г. в гр. Асеновград, обл. Пловдивска, повторно в немаловажен случай, след като е бил осъждан с влязла в сила присъда за друго такова престъпление е отнел чужди движими вещи-/GPS навигация "Гармин Нуви 310", на стойност 382,40 лева, мъжки парфюм "Адзаро" 50 мл. на стойност 25,00 лева и нокторезачка, на стойност 2,00 лева, всичко на обща стойност около 409,40 лева от владението на Т.А.В., без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, поради което и на основание чл. 195 ал.1 т.7 вр. чл. 194 ал.1 вр. чл. 28 ал.1 от НК и чл. 55 ал.1 т.1 от НК го ОСЪЖДА на "ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА" в размер на ДЕВЕТ МЕСЕЦА.

На основание чл. 66, ал. 1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание "лишаване от свобода" за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на присъдата в сила.

ПРИЗНАВА ПОДСЪДИМИЯ А.Г.Х.: със снета самоличност за ВИНОВЕН и в това, че на 09.10.2008 г. в гр.Асеновград, обл.Пловдивска, е скрил чужди документи - регистрационен талон и талон за технически преглед на лек автомобил "Рено Експрес" с ДК № РВ 38 67 АН, собственост на Г.Д.Д.; 1 бр. кредитна карта и 2 бр. дебитни карти на името на Г.Д.Д., талон БУЛСТАТ на името на ЕТ "Дани-94-Г.Д.", принадлежащи на Г.Д.Д.; регистрационен талон и талон за технически преглед на лек автомобил марка "Мерцедес Е 200" с ДК № РВ 12 26 ВС, собственост на "Арабаджийски" ЕООД - Петър Г.; регистрационен талон и талон за технически преглед на лек автомобил марка "Форд Транзит" с ДК № РВ 4108 АС, собственост на "Уникредит лизинг" АД-клон Пловдив, с цел да набави за себе си облага, поради което и на основание чл. 319 от НК и чл. 55 ал. 1 т.2 б "б" от НК МУ НАЛАГА наказание наказание ПРОБАЦИЯ, включваща следната съвкупност от пробационни мерки:

- "ЗАДЪЛЖИТЕЛНА РЕГИСТРАЦИЯ ПО НАСТОЯЩ АДРЕС"***, за срок от ЕДНА ГОДИНА, съгласно чл. 42а, ал. 4, вр. ал. 2, т. 1 от НК;

-"ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПЕРИОДИЧНИ СРЕЩИ С ПРОБАЦИОНЕН СЛУЖИТЕЛ" за срок от ЕДНА ГОДИНА, съгласно чл. 42а, ал. 4, вр. ал. 2, т. 2 от НК;


На основание чл.23, ал.1 от НК НАЛАГА на подсъдимия А.Г.Х. едно общо, най-тежко измежду така наложените му наказания, а именно в размер на ДЕВЕТ МЕСЕЦА "ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА".

На основание чл. 66, ал. 1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание "лишаване от свобода" за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на присъдата в сила.


Вещественото доказателство, приложено по делото, а именно 1 бр. нокторезачка, ДА БЪДЕ ВЪРНАТО на Т.А.В. след влизане на присъдата в сила.


На основание чл.189 ал.3 от НК ОСЪЖДА подсъдимия А.Г.Х. да заплати по сметка на Асеновградския районен съд сумата от 25,00лв., представляваща разноски по водене на делото.

Присъдата подлежи на обжалване и протест пред Окръжен съд - Пловдив в петнадесетдневен срок от днес.

А.Г.Х.
Мотиви от 09.04.2009г.
 

20

НАХД No 53/2009

Чл.78а НК

РП АСЕНОВГРАД

В.Н.А.

Председател и докладчик: И.Г.Ш. 

Решение от 17.03.2009г., в законна сила от 01.04.2009г.
ПРИЗНАВА обвиняемият В.Н.А. ***, българин, български гражданин, женен, неосъждан, със завършен 7 клас, пенсионер, живущ ***, с ЕГН за ВИНОВЕН в това, че на 27/28.10.2008г. в с.Поповица, обл.Пловдивска, като е държал огнестрелно оръжие- ловно оръжие гладкоцевна пушка "Монте Карло" №14008, 12-ти калибър и 56бр. боеприпаси 12 калибър не е взел необходимите мерки за сигурност и особено мерките, предвидени в надлежния правилник, а именно чл.43, ал.4 от ПРАВИЛНИКА за прилагане на Закона за контрол над взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите, а именно: Придобитите ООБ по реда на чл. 41 и 42 се съхраняват в метални каси (шкафове), неподвижно закрепени, снабдени със секретно заключващи се устройства, както и чл.48, ал.1 от същия ПРАВИЛНИК, а именно- лицата, придобили огнестрелни оръжия, са длъжни да ги опазват от кражби, изгубване и достъп на други лица, а при боравене с него да вземат мерки за недопускане на злополуки или наранявания - което е престъпление по чл. 338, ал.1 от НК, като на основание чл.78а, ал.1 от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност, като му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 500 (петстотин) лева, в Полза на държавата, по бюджета на Висшия съдебен съвет

Решението, обявено в съдебно заседание на 17.03.2009г. подлежи на обжалване и протест пред Окръжен съд гр.Пловдив в 15 дневен срок от обявяването му.


В.Н.А.
Мотиви от 17.03.2009г.
 

21

НОХД No 54/2009

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК

РП АСЕНОВГРАД

К.С.Р.

Председател и докладчик: И.Г.Ш. 

Споразумение от 24.03.2009г., в законна сила от 24.03.2009г.
ПРИЗНАВА подсъдимия К.С.Р. за ВИНОВЕН в това, че в средата на м. септември 2008 г. в гр. Асеновград, обл. Пловдивска, макар и като непълнолетен, но като е разбирал свойството и значението на извършеното и е могъл да ръководи постъпките си, е отнел чужда движима вещ - акумулаторна батерия "Искра" 135А/h, на стойност 132,00 лева от владението на С.Х.С., без негово съгласие, с намерение противозаконно да я присвои, което е престъпление по чл.194, ал.1 вр.чл.63, ал.1, т.3 от НК и за което във вр.чл.54, ал.1 от НК му НАЛАГА наказание "ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА" в размер на ТРИ МЕСЕЦА.

На основание чл.69, ал.1 вр.чл.66, ал. 1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на определението в законна сила.

ОСЪЖДА подсъдимия К.С.Р. да заплати по сметката на Районен съд - гр. Асеновград, сумата от 75,00 лв. представляващи разноски по водене на делото.

ВРЪЩА вещественото доказателство, а именно: 1 бр. акумулаторна батерия "Искра" 135 А/h, намираща се на съхранение в РУ на МВР гр. Асеновград на собственика С.Х.С., след влизане на определението в законна сила.

ОТМЕНЯВА взетата по отношение на подсъдимия К.С.Р. мярка за неотклонение "Под надзора на родител".

ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 54/2009г. по описа на Асеновградския районен съд, ІІІ-ти наказателен състав.

Определението е окончателно и не подлежи на протест и обжалване.

К.С.Р.
 

22

НАХД No 65/2009

Чл.78а НК

РП АСЕНОВГРАД

Г.Ж.Ж.

Председател и докладчик: С.Т.П. 

Решение от 05.03.2009г.

ПРИЗНАВА Г.Ж.Ж.,***, ул." Х.Д.Стоилов" №2, вх.А, ет.3, ап.19, българин, български гражданин, женен, със средно образование, неосъждан, ЕГН- **********, за ВИНОВЕН в това, че на 04.10.2008г. в гр. Асеновград, обл.Пловдивска, е унищожил противозаконно чужди движими вещи - 2бр. външни автомобилни гуми "Робекс Протект",15 цола, 195/65, на обща стойност 240,00 лева, собственост на Руксен Хелми Коджабекир от гр. Асеновград, като случаят е маловажен-престъпление по чл. 216 ал.4 вр. Ал.1 от НК, като на основание чл.78а ал.5 вр. ал.1 от НК, ГО ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност, налагайки му административно наказание - глоба, в размер на 100 /сто лева/, в полза на Държавата.

На основание чл. 189, ал.3 от НПК, осъжда Г.Ж.Ж., ЕГН- **********, да заплати по сметка на АРС, разноските по водене на производството в размер на 25,00 лева/ двадесет и пет лева/.


Решението подлежи на обжалване в 15 -дневен срок от днес пред Окръжен съд- Пловдив.


Г.Ж.Ж.
Мотиви от 05.03.2009г.
 

23

НАХД No 66/2009

Административни дела

Д.Г.А.

ОБЩИНА АСЕНОВГРАД,
П.Ж.Я.

Председател и докладчик: М.А.П. 

Решение от 14.03.2009г.
ПОТВЪРЖДАВА НП 363/05.12.2009г. издадено от Кмета на Община Асеновград,с което на Д. Георгиева А. ***, ЕГН ********** е наложена глоба в размер на 50 лв. (петдесет лева) за нарушение по чл.4 т.2 от Наредба на ОбС-Асеновград за осигуряването и поддържането на обществения ред, чистотата и безопасността на движението на територията на Община Асеновград.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд гр.Пловдив на основанията, предвидени в Наказателно-процесуалния кодекс, и по реда на глава дванадесета от Административнопроцесуалния кодекс, в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

24

НОХД No 68/2009

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК

РП АСЕНОВГРАД

С.А.Б.,
М.М.П.

Председател и докладчик: М.А.П. 

Споразумение от 12.03.2009г., в законна сила от 12.03.2009г.
ПРИЗНАВА СЕ ПОДСЪДИМИЯТ: С.А.Б.: роден на 24.05.1989г., в гр. Асеновград, обл. Пловдивска, жител и живущ *** българин, български гражданин, със средно образование, безработен, неженен, неосъждан, с ЕГН **********, за ВИНОВЕН В ТОВА, че на 13/14.10.2008 г. в гр.Асеновград, обл.Пловдивска, сговорил се предварително с М.М.П. в немаловажен случай, чрез разрушаване на прегради, здраво направени за защита на имот, е направил опит да отнеме чужди движими вещи -монети на стойност 60,00 лв. от владението на ЕТ "И.П. - Йова Ире" - И.В.П., без нейно съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието е останало недовършено по независещи от волята на дееца причини поради което и на основание чл.195 ал.1 т.3 и 5 вр. чл.194 ал.1 вр. чл.18 ал.1 от НК и съгласно разпоредбата на чл.55 ал.1 т. 1 от НК и чл.58 от НК, му се НАЛАГА наказание лишаване от свобода в размер на ТРИ МЕСЕЦА
На основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание "лишаване от свобода" СЕ ОТЛАГА за срок от ТРИ ГОДИНИ считано от влизане на определението в сила.

ПРИЗНАВА СЕ ПОДСЪДИМИЯТ: .М.М.П. роден на роден на 02.06.1992г., в гр. Асеновград, обл. Пловдивска, жител и живущ ***."Долни Воден" ул."Язовирска" № 15 българин, български гражданин, със основно образование, ,ученик в ПГ "Цар Иван Асен ІІ" гр.Асеновград, неженен, неосъждан, с ЕГН ********** за ВИНОВЕН В ТОВА, че на13/14.10.2008 г. в гр.Асеновград, обл.Пловдивска, макар и като непълнолетен, но като е могъл да разбира свойството и значението на извършеното и е могъл да ръководи постъпките си, сговорил се предварително със С.А.Б. в немаловажен случай, чрез разрушаване на прегради, здраво направени за защита на имот, е направил опит да отнеме чужди движими вещи -монети на стойност 60,00 лв. от владението на ЕТ "И.П. - Йова Ире" - И.В.П., без нейно съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието е останало недовършено по независещи от волята на дееца причини поради което и на чл.195 ал.1 т.3 и 5 вр. чл.194 ал.1 вр. чл.18 ал.1 вр. чл.63 ал.1 т.3 от НК и съгласно разпоредбата на чл.55 ал.1 т. 2 б "Б" от НК и чл. 58 от НК, му СЕ НАЛАГА наказание "ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ"
На основание чл.52 от НК Наказанието "Обществено порицание" следва да бъде изтърпяно чрез обявяване на присъдата в ПГ и " Цар Иван Асен ІІ " гр.АсеновградОсъжда подсъдимите С.А.Б. и М.М.П. да заплатят по сметка на РС Асеновград сумата общо от 125 лв., представляващи разноски по водене на делото, или от по 62,50 лева всеки един от тях.


ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 68/2009г. по описа на РС - гр. Асеновград, ІІ-ри н.с.

Определението е окончателно и не подлежи на протест и обжалване.


С.А.Б.
М.М.П.
 

25

НАХД No 75/2009

По Закона за защита на потребителите (ЗЗП)

ПОСЛЕДНА ПОЧИТ-Т.А ООД

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ -ПЛОВДИВ,
С.А.А.

Председател и докладчик: М.А.П. 

Решение от 13.03.2009г.
ОТМЕНЯ НП № 2008-К-7382/26.12.2008г. издадено от Директора на Регионална дирекция гр.Пловдив, към Главна Дирекция "Контрол на пазара" в Комисия за защита на потребителите, с което на "Последна почит - Т.А." ООД ", БУЛСТАТ 119517500, представлявано от М.П.Т., с ЕГН ********** е наложена ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ в размер на 500 лв. (петстотин лева) за нарушение по чл.127 ал.3 от Закона за защита на потребителите.


Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд гр.Пловдив на основанията, предвидени в Наказателно-процесуалния кодекс, и по реда на глава дванадесета от Административно-процесуалния кодекс в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

26

ЧНД No 79/2009

Принуд. медицински мерки от ЗЗ и чл.89 НК

РП АСЕНОВГРАД

П.С.Х.

Председател и докладчик: М.А.П. 

Решение от 16.03.2009г., в законна сила от 23.03.2009г.
НАСТАНЯВА на задължително лечение П.С.Х. , ЕГН **********,*** за срок от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА, което да бъде проведено при стационарна форма в Психиатрична болница - Кърджали.


НАЗНАЧАВА лице, което да изразява информирано съгласие за лечението на П.С.Х. – С
.П.Х. ***.

Решението подлежи на обжалване и протест пред Окръжен съд гр.Пловдив в 7- дневен срок от днес,като обжалването НЕ СПИРА изпълнението му.


 

27

НОХД No 80/2009

ГЛ.XI. ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ

РП АСЕНОВГРАД

М.Д.Р.

Председател и докладчик: Д.Л. 

Споразумение от 04.03.2009г., в законна сила от 04.03.2009г.
ПОДСЪДИМИЯТ М.Д.Р. - роден на 02.01.1979 г. в гр.Асеновград, обл.Пловдивска, жител и живущ ***, българин, български гражданин, с основно образование, женен, работещ като леяр в "Елдом Старс" гр.Асеновград, осъждан, ЕГН -********** се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 16.02.2009 г. в гр.Асеновград, обл.Пловдивска е управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка "Ауди" с ДК № РВ 4249 КВ, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,81 на хиляда, установено по надлежния ред, с техническо средство "Алкотест Дрегер 7410", установено по надлежния ред, което е престъпление по чл.343б ал.1 от НК и за което съгласно разпоредбите на чл. 54 от НК му се НАЛАГА наказание "ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА" в размер на ЧЕТИРИ МЕСЕЦА.

На основание чл. 66 ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното на подсъдимия наказание "лишаване от свобода" за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от днес.

На основание чл.343г вр. чл.37 ал.1 т.7 от НК ЛИШАВА подсъдимия от правото да управлява моторно превозно средство за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА.

ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД 80/2009 г. по описа на Асеновградския районен съд - І-ви н.с.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на протест и обжалване.

М.Д.Р.
 

28

НОХД No 84/2009

Гл.V. Присвояване - чл.201-208 НК

РП АСЕНОВГРАД

С.С.А.

Докладчик: М.А.П. 

Определение от 11.03.2009г.
ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по НОХД 84/2009г. по описа на Районен съд - Асеновград. ВРЪЩА делото на РП - Асеновград, за отстраняване на нарушенията допуснати в хода на досъдебното производство.
 

29

ЧНД No 85/2009

Съдебни поръчки

 

М.Д.М.,
РП АСЕНОВГРАД

Председател и докладчик: М.А.П. 

Определение от 12.03.2009г., в законна сила от 12.03.2009г.

ПРЕКРАТЯВА производството по ЧНД № 85/2008г., ІІ н.с., по описа на РС - гр. Асеновград.

ПРЕПИС от протокола в два екземпляра да се изпрати на Министерството на правосъдието, ведно с вторите екземпляри на книжата изпратени за връчване и попълнен документ за потвърждаване на връчването.
 

30

НАХД No 86/2009

Чл.78а НК

РП АСЕНОВГРАД

В.А.А.

Председател и докладчик: М.А.П. 

Определение от 19.03.2009г.
пострадалият не желае обвиняемия да бъде наказан
 

31

НОХД No 87/2009

ГЛ.XI. ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ

РП АСЕНОВГРАД

Ч.Н.Ч.

Председател и докладчик: С.Т.П. 

Споразумение от 11.03.2009г., в законна сила от 11.03.2009г.
ПРИЗНАВА СЕ ПОДСЪДИМИЯТ Ч.Н.Ч. за ВИНОВЕН в това, че на 20.01.2009 г. в гр.Асеновград, обл.Пловдивска е управлявал моторно превозно средство - лек автомобил "Опел Вектра" с ДК № РВ 2879 КА, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 3,41 на хиляда, установено по надлежния ред - с химическа експертиза - протокол № 62/22.01.2009 г., поради което и на основание чл. 343б, ал. 1 и чл.55, ал.1, т.2, б."б" от НК му СЕ НАЛАГА наказание "ПРОБАЦИЯ", със следната съвкупност от пробационни мерки, а именно:

ЗАДЪЛЖИТЕЛНА РЕГИСТРАЦИЯ по настоящ адрес ***/, за срок от ЕДНА ГОДИНА И ДЕВЕТ МЕСЕЦА на основание чл.42а, ал.3, т.1 вр.ал.2,т.1, вр.ал. 1 от НК.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПЕРИОДИЧНИ СРЕЩИ С ПРОБАЦИОНЕН СЛУЖИТЕЛ за срок от ЕДНА ГОДИНА И ДЕВЕТ МЕСЕЦА на основание чл.42а, ал.3, т.1 вр.ал.2, т.2 , вр.ал.1 от НК.

"БЕЗВЪЗМЕЗДЕН ТРУД В ПОЛЗА НА ОБЩЕСТВОТО" в размер на 100 часа за срок от ЕДНА ГОДИНА, съгласно чл. 42а, ал. 2, т. 6 от НК.

ОСЪЖДА подсъдимият да заплати по сметка на РС - гр. Асеновград сумата от 25лв., представляващи разноски по водене на делото.

На основание чл. 24, ал. 3 от НПК ПРЕКРАТЯВА производството по НДОХ № 87/2009г. по описа на Асеновградския районен съд, ІV н.с.

ОТМЕНЯВА взетата спрямо ос. Ч.Н.Ч. мярка за неотклонение ""Подписка" .

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на протест и обжалване.

Ч.Н.Ч.
 

32

НАХД No 89/2009

По ЗД по пътищата

Г.Р.З.

РПУ АСЕНОВГРАД,
С.И.Р.

Председател и докладчик: М.А.П. 

Определение от 16.03.2009г., в законна сила от 31.03.2009г.
Прекратено, тъй като НП не подлежи на обжалване.
 

33

НАХД No 90/2009

По ЗД по пътищата

Я.А.К.

РПУ АСЕНОВГРАД,
М.М.Р.

Председател и докладчик: М.А.П. 

Решение от 26.03.2009г.
ПОТВЪРЖДАВА НП № 2747/27.11.2008г. издадено от Началника на РПУ Асеновград,с което на Я.А.К. *** с ЕГН ********** е наложено административно наказание ГЛОБА в размер на 200 лв. (двеста лева ) и е постановено лишаване от право да се управлява моторно-превозно средство за срок от 2 м. (два месеца) за нарушение по чл.21 ал.1 от Закона за движението по пътищата.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд гр.Пловдив на основанията, предвидени в Наказателно-процесуалния кодекс, и по реда на глава дванадесета от Административно-процесуалния кодекс, в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.


 

34

ЧНД No 93/2009

Комулации - чл.23, 25 и 27 НК

Г.В.Т.

РП АСЕНОВГРАД

Председател и докладчик: М.А.П. 

Определение от 19.03.2009г., в законна сила от 03.04.2009г.
На основание чл.25 ал.1 вр. чл.23 ал.1 от НК НАЛАГА на осъдения Г.В.Т. със снета по делото самоличност едно общо най -тежко наказание измежду наказанията определени му с определение, с което е одобрено споразумение за решаване на делото по нохд № 1557/2008г. по описа на РС гр.Пловдив и присъда, постановена по нохд № 24/2009г. по описа на РС гр.Асеновград, а именно: ДЕВЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

На основание чл.46 б."б" от ЗИН ПОСТАНОВЯВА така наложеното наказание "лишаване от свобода" да бъде изтърпяно при първоначален ОБЩ режим.

На основание чл.25 ал.2 от НК ПРИСПАДА времето ,през което осъденият е бил с мярка за неотклонение "Задържане под стража" по нохд № 24/2009г. на АРС,считано от 13.10.2008г. до 25.11.2008г.

На основание чл.68 ал.1 от НК ПОСТАНОВЯВА осъденият Г.В.Т. да изтърпи ИЗЦЯЛО и ОТДЕЛНО от така наложеното му общо, най-тежко наказание и наказанието наложено му с определение, с което е одобрено споразумение за решаване на делото по нохд № 211/2008г. по описа на РС-Асеновград в размер на ПЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА

На основание чл.46 б."б" от ЗИН ПОСТАНОВЯВА така наложеното наказание "лишаване от свобода" да бъде изтърпяно при първоначален ОБЩ режим.


ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протест пред Пловдивски окръжен съд в 15-дневен срок от днес.


РП АСЕНОВГРАД
 

35

НАХД No 95/2009

По ЗД по пътищата

С.С.М.

РПУ АСЕНОВГРАД

Докладчик: Д.Л. 

Разпореждане от 05.03.2009г.
Обратно на наказващия орган за окомплектоване на административно-наказателната преписка.
 

36

НОХД No 98/2009

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК

РП АСЕНОВГРАД

К.Й.С.

Председател и докладчик: Д.Л. 

Споразумение от 25.03.2009г., в законна сила от 25.03.2009г.

ПОДСЪДИМАТА К.Й.С. - родена на 14.11.1968 г. в гр.Девин, обл. Смолян, жителка и живуща ***, българка, българска гражданка, със средно образование, омъжена, работи в хотел "Асеновец" гр. Асеновград, не осъждана, ЕГН - ********** се ПРИЗНАВА за ВИНОВНА в това, че на 07.09.2008 г. в гр. Асеновград, обл. Пловдивска е отнела чужда движима вещ - мобилен телефон марка "Нокиа 6500", с IMEI 358667010266983 със СИМ карта, на стойност 406,00 лева от владението на С.А.В., без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои -престъпление по чл.194 ал.1 от НК и за което съгласно разпоредбата на чл. 54 от НК и се НАЛАГА наказание "ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА" в размер на ЧЕТИРИ МЕСЕЦА.


На основание чл. 66 ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното на подсъдимата наказание "лишаване от свобода" за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от днес.


ОСЪЖДА подсъдимата К.Й.С. да заплати по сметка на АРС разноски по водене на делото в размер на 50,00 лв.


ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД 98/2009г. по описа на Асеновградския районен съд - І-ви н.с.


ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на протест и обжалване.


К.Й.С.
 

37

ЧНД No 99/2009

Разпит на свидетел - чл.223 НПК

РПУ АСЕНОВГРАД,
Г.Р.А.

 

Председател и докладчик: И.Г.Ш. 

Определение от 04.03.2009г.
Разпитът е проведен
 

38

НОХД No 101/2009

ГЛ.XI. ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ

РП АСЕНОВГРАД

Х.Ю.Ю.

Председател и докладчик: М.А.П. 

Споразумение от 30.03.2009г., в законна сила от 30.03.2009г.
ПРИЗНАВА СЕ ПОДСЪДИМИЯ Х.Ю.Ю.: роден на 01.05.1957 г. в с. Камчия, обл. Бургас, жител и живущ ***, ул. "Младен Митроколев", №32, българин, български гражданин, с основно образование, дърводелец, женен, не осъждан, ЕГН **********за ВИНОВЕН в това, че на 01.12.2008 год. в гр. Асеновград, кв. "Горно Воден" е управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка "Мерцедес", модел "190 Д", с ДК № РВ 5365 ХА с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно, 2.38 на хиляда, установено по надлежния ред, поради което и на основание чл. 343б ал.1 от НК и съобразно правилата на чл.54 от НК, му СЕ НАЛАГА наказание "ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА" в размер на ШЕСТ МЕСЕЦА.

На основание чл. 66 ал.1 от НК се ОТЛАГА изпълнението на така наложеното на подсъдимия наказание "лишаване от свобода" за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на настоящето определение в сила.

На основание чл.343г , вр чл.37, ал.1 т.7 от НК се лишава подсъдимият Ю. от ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МПС за срок от ЕДНА ГОДИНА.

На основание чл.59 ал.3 от НК от размера на така наложеното наказание " лишаване от правоуправление " се приспада времето през което подсъдимият Ю. е бил лишен от това си право по административен ред, считано от 01.12.2008г. до влизане на настоящето определение в сила.

ОСЪЖДА подсъдимия да заплати по сметка на АРС разноски по водене на делото в размер на 15 лв., а по сметка на МБАЛ- Пловдив, в размер 25 лв.

ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 101/2009г. по описа на РС - гр. Асеновград, ІІ-ри н.с.

Определението е окончателно и не подлежи на протест и обжалване.

Х.Ю.Ю.
 

39

ЧНД No 103/2009

Прекратяване на НП - чл.243, ал.4 ал.5 НПК

РП АСЕНОВГРАД,
Н.Г.Г.

С.Т.К.

Докладчик: С.Т.П. 

Определение от 14.03.2009г.
ПОТВЪРЖДАВА постановление на РП- Асеновград от 19.02.2009, за прекратяване на ДП 445/2007г. по описа на РУ на МВР - Асеновград, прокурорска преписка 838/2007г. по описа на РУ на МВР - Асеновград, прокурорска преписка № 838/2007г. по описа на РП - Асеновград, образувано и водено срещу С.Т.К. за престъпление по чл.209 ал.1 от НК. За определението да се съобщи на РП - Асеновград, жалбоподателката и обвиняемия. Същото подлежи на обжалване в 7 -дневен срок от съобщаването му, пред Окръжен съд - Пловдив, чрез АРС.
 

40

НОХД No 104/2009

ГЛ.XI. ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ

РП АСЕНОВГРАД

П.Д.Д.

Председател и докладчик: И.Г.Ш. 

Споразумение от 10.03.2009г., в законна сила от 10.03.2009г.
ПРИЗНАВА подсъдимия П.Д.Д. за ВИНОВЕН в това, че на 26.02.2009 г. в гр.Асеновград, обл. Пловдивска е управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка "Шкода Фелиция" с ДК № РВ 29 15 ММ, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно - 2,47 на хиляда, установено по надлежния ред - химическа експертиза за определяне на концентрацията на алкохол в кръвта № 175/27.02.2009 г., което е престъпление по чл. 343б, ал.1 от НК и за което във вр.чл.54 от НК му НАЛАГА наказание "ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА" в размер на ЧЕТИРИ МЕСЕЦА.

На основание чл.66, ал. 1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание "ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА" с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на определението в законна сила.

На основание чл. 343г във вр. чл. 37, ал.1, т.7 от НК ЛИШАВА подсъдимия П.Д.Д. от ПРАВОТО да управлява МПС за срок от ЕДНА ГОДИНА.

На основание чл.59, ал.3 от НК, ПРИСПАДА от това наказание, времето през което подсъдимият е бил лишен от право да управлява МПС по административен ред, считано от 26.02.2009 г.

ОСЪЖДА подсъдимия П.Д.Д. да заплати по сметката на Районен съд - гр. Асеновград, сумата от 25,00 лв. представляващи разноски по водене на делото.

ОТМЕНЯВА взетата по отношение на подсъдимия П.Д.Д. мярка за неотклонение "Подписка".

ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 104/2009 г. по описа на Асеновградския районен съд, ІІІ-ти наказателен състав.

Определението е окончателно и не подлежи на протест и обжалване.

П.Д.Д.
 

41

НОХД No 105/2009

Гл.II. Средна телесна повреда - чл.129 НК

РП АСЕНОВГРАД

Г.Р.Г.

Председател и докладчик: М.А.П. 

Споразумение от 30.03.2009г., в законна сила от 30.03.2009г.
ПРИЗНАВА СЕ ПОДСЪДИМИЯТ Г.Р.Г.: роден на 08.08.1990 г. в гр.Пловдив, жител и живущ ***, българин, български гражданин, с основно образование, не женен, безработен, не осъждан, с ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 20.09.2008 г. в с. Катуница, обл.Пловдивска, е причинил на Н.А.Ф. две средни телесни повреди, изразяващи се в черепно-мозъчна травма, довела до нараняване проникващо в черепната кухина и сътресение на мозъка със загуба на съзнание, довело до разстройство на здравето, временно опасно за живота, поради което и на основание чл.129 ал.1 от НК и съобразно правилата на чл.54 от НК, му СЕ НАЛАГА наказание "ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА" в размер на ЕДНА ГОДИНА.

На основание чл. 66 ал.1 от НК се ОТЛАГА изпълнението на така наложеното на подсъдимия наказание "лишаване от свобода" за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на настоящето определение в сила.


ОСЪЖДА подсъдимия Г.Р.Г. да заплати по сметка на АРС разноски по водене на делото в размер на 90 лв.

Веществените доказателства: дървена греда и два броя метални спирали намиращи се на съхранение в РПУ гр. Асеновград да бъдат унищожени като вещи без стойност.


ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 105/2009г. по описа на РС - гр. Асеновград, ІІ-ри н.с.

На основание чл.382 ал.10 от НПК съобщава на пострадалия Ф., който се намира в съдебната зала, че може да предяви гражднски иск за неимуществени вреди пред гражданския съд.

Определението е окончателно и не подлежи на протест и обжалване.


Г.Р.Г.
 

42

НОХД No 106/2009

ГЛ.XI. ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ

РП АСЕНОВГРАД

Г.К.К.

Председател и докладчик: Д.Л. 

Споразумение от 17.03.2009г., в законна сила от 17.03.2009г.
ПОДСЪДИМИЯТ Г.К.К. се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 28.02.2009 г. в гр.Асеновград, обл.Пловдивска е управлявал моторно превозно средство - товарен автомобил "Форд Транзит" с ДК № РВ 72 92 СН с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда /2,92 на хиляда/, установено по надлежния ред-престъпление по чл.343б ал.1 от НК, и за което съгласно разпоредбите на чл. 54 от НК му се НАЛАГА наказание "ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА" в размер на ШЕСТ МЕСЕЦА.

На основание чл. 66 ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното на подсъдимия наказание "лишаване от свобода" за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от днес.

На основание чл.343 "г" вр. чл.37 ал.1 т.7 подсъдимия следва да бъде лишен от право да управлява МПС за срок от ЕДНА ГОДИНА и ШЕСТ МЕСЕЦА.

На основание чл.59 ал.3 от НК ПРИСПАДА от това му наказание времето през което свидетелството му за правоуправление е било отнето по административен ред, а именно считано от 28.02.2009г.

ОСЪЖДА Подсъдимият да заплати по сметка на съда, направените по делото разноски в размер на 25,00 лв.

ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД 106/2009г. по описа на Асеновградския районен съд - І-ви н.с.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на протест и обжалване.

Протоколът се изготви в съдебно заседание.
Заседанието се закри в 14,40 ч.

Г.К.К.
 

43

ЧНД No 108/2009

Претърсване, изземване - чл.161, ал.1 ал.2 НПК

РП АСЕНОВГРАД

В.В.Х.

Докладчик: И.Г.Ш. 

Разпореждане от 11.03.2009г., в законна сила от 11.03.2009г.
Оставя без уважение искането на РП - Асеновград, не разрешава да се извърши претърсване и изземване.
 

44

НОХД No 109/2009

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК

РП АСЕНОВГРАД

А.С.А.

Председател и докладчик: С.Т.П. 

Присъда от 20.03.2009г., в законна сила от 06.04.2009г.
ПРИЗНАВА ПОДСЪДИМИЯ А.С.А.: роден на 26.12.1990 г. в гр. Пловдив, жител и живущ *** /гр. Хасково, ул. "Ятак" № 30/, настоящ адрес ***, българин, български гражданин, без образование-неграмотен, неженен, безработен, неосъждан, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 24.02.2009 г. в гр. Асеновград, обл. Пловдивска е отнел чужди движими вещи - парични знаци на стойност 532,00 лева от владението на Ю.А.Л., без нейно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, поради което и на основание чл.194 ал.1 от НК и чл. 55, ал. 1, т. 2 б."б" от НК го ОСЪЖДА на "ПРОБАЦИЯ", със следната съвкупност от пробационни мерки, а именно:

ЗАДЪЛЖИТЕЛНА РЕГИСТРАЦИЯ по настоящ адрес ***, за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА на основание чл.42а, ал.3, т.1 вр.ал.2,т.1, вр.ал. 1 от НК.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПЕРИОДИЧНИ СРЕЩИ С ПРОБАЦИОНЕН СЛУЖИТЕЛ за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА на основание чл.42а, ал.3, т.1 вр.ал.2, т.2 , вр.ал.1 от НК.


Присъдата подлежи на обжалване и протест пред Окръжен съд - Пловдив в петнадесетдневен срок от днес.

А.С.А.
Мотиви от 24.03.2009г.
 

45

НОХД No 110/2009

ГЛ.XI. ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ

РП АСЕНОВГРАД

Н.С.Р.

Председател и докладчик: Д.Л. 

Споразумение от 17.03.2009г., в законна сила от 17.03.2009г.
ПОДСЪДИМИЯТ Н.С.Р. се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 07.03.2009 г. в гр. Асеновград, обл. Пловдивска е управлявал моторно превозно средство - лек автомобил "Мерцедес" с ДК № РВ 84 55 КК, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 2,45 на хиляда, установено по надлежния ред - престъпление по чл.343б ал.1 от НК и за което съгласно разпоредбите на чл. 55 ал.1 т.2 б "б" от НК му се ОПРЕДЕЛЯ наказание ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки:

ЗАДЪЛЖИТЕЛНА РЕГИСТРАЦИЯ по настоящ адрес ***, за срок от ЕДНА ГОДИНА на основание чл.42а, ал.3, т.1 вр.ал.2,т.1, вр.ал. 1 от НК.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПЕРИОДИЧНИ СРЕЩИ С ПРОБАЦИОНЕН СЛУЖИТЕЛ за срок от ЕДНА ГОДИНА на основание чл.42а, ал.3, т.1 вр.ал.2, т.2 , вр.ал.1 от НК.

БЕЗВЪЗМЕЗДЕН ТРУД в полза на обществото в размер на 100 часа за срок от ЕДНА ГОДИНА на основание чл.42а, ал.3, т.3 вр.ал.2, т.6 , вр.ал.1 от НК.

На основание чл.343 "г" вр. чл.37 ал.1 т.7 подсъдимия следва да бъде лишен от право да управлява МПС за срок от ЕДНА ГОДИНА

На основание чл.59 ал.3 от НК ПРИСПАДА от това му наказание времето през което свидетелството му за правоуправление е било отнето по административен ред, а именно считано от 07.03.2009г.

ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД 110/2009г. по описа на Асеновградския районен съд - І-ви н.с.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на протест и обжалване.

Протоколът се изготви в съдебно заседание.
Заседанието се закри в 15,20 ч.

Н.С.Р.
 

46

ЧНД No 111/2009

Вземане на МНО "Задържане под стража" - чл.64 НПК

РП АСЕНОВГРАД

Т.В.Л.

Председател и докладчик: С.Т.П. 

Определение от 12.03.2009г., в законна сила от 19.03.2009г.
Взема мярка за неотклонение "Задържане под стража"
 

47

НОХД No 112/2009

ГЛ.XI. ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ

РП АСЕНОВГРАД

И.Я.К.

Председател и докладчик: И.Г.Ш. 

Споразумение от 17.03.2009г., в законна сила от 17.03.2009г.

ПРИЗНАВА подсъдимия  И.Я.К. - роден на 14.09.1939 г. в  с. Конуш, обл. Пловдивска, живущ ***„Гоце Делчев” № 41, българин, български гражданин, със средно образование, безработен, женен, осъждан, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 09.03.2009 г. в гр.Асеновград, обл. Пловдивска е управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка „Мерцедес” с ДК № РВ 11 34 АХ, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно – 2,24 на хиляда, установено по надлежния ред, което е  престъпление по чл. 343б, ал.1 от НК и за което във вр.чл.54, ал.1 от НК му НАЛАГА наказание “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” в размер на ШЕСТ МЕСЕЦА.

 

На основание чл.66, ал. 1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на определението в законна сила.

 

На основание чл. 343г във вр. чл. 37, ал.1, т.7 от НК ЛИШАВА подсъдимия И.Я.К. от ПРАВОТО да управлява МПС за срок от ЕДНА ГОДИНА.

 

На основание чл.59, ал.3 от НК, ПРИСПАДА от това наказание, времето през което подсъдимият е бил лишен от право да управлява МПС по административен ред, считано от 09.03.2009 г.

 

ОТМЕНЯВА взетата по отношение на подсъдимия И.Я.К. мярка за неотклонение “Подписка”.

 

ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 112/2009 г. по описа на Асеновградския районен съд, ІІІ-ти наказателен състав.

 

Определението е окончателно и не подлежи на протест и обжалване.


И.Я.К.
 

48

НОХД No 113/2009

ГЛ.V. ПРЕСТЪПЛ-Я ПРОТИВ СОБСТВЕНОСТТА

РП АСЕНОВГРАД

А.Р.К.

Председател и докладчик: М.А.П. 

Споразумение от 19.03.2009г., в законна сила от 19.03.2009г.
ПРИЗНАВА СЕ ПОДСЪДИМИЯ А.Р.К. : роден на 13.05.1974 г. в гр.Асеновград, обл. Пловдивска, жител и живущ ***, българин, български гражданин, с основно образование, работи като хлебопекар, женен, осъждан , ЕГН - ********** за ВИНОВЕН в това, че на 05.03.2009 г. в гр. Асеновград, обл. Пловдивска е повредил противозаконно чужда движима вещ - лек автомобил марка "Москвич Алеко" с ДК № РВ 91 01 АТ, собственост на В.А.П., като е унищожил - предно обзорно стъкло на стойност 70,00 лева, предно ляво странично стъкло на стойност 20,00 лева и 2 бр.външни огледала за обратно виждане, общо на стойност 36,00 лева-всичко на обща стойност 126,00 лева- поради което и на основание чл.216 ал.1 от НК и съобразно правилата на чл.55 л.1 т.2 б "б" от НК, му СЕ НАЛАГА наказание ПРОБАЦИЯ, включващо следната съвкупност от ПРОБАЦИОННИ МЕРКИ:

ЗАДЪЛЖИТЕЛНА РЕГИСТРАЦИЯ по настоящ адрес,***, за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА на основание чл.42а, ал.3, т.1 вр.ал.2,т.1, вр.ал. 1 от НК.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПЕРИОДИЧНИ СРЕЩИ С ПРОБАЦИОНЕН СЛУЖИТЕЛ за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА на основание чл.42а, ал.3, т.1 вр.ал.2, т.2 , вр.ал.1 от НК.


ОСЪЖДА подсъдимия А.Р.К. да заплати по сметка на АРС разноски по водене на делото в размер на 25 лв.

ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 113/2009г. по описа на РС - гр. Асеновград, ІІ-ри н.с.

Определението е окончателно и не подлежи на протест и обжалване.


А.Р.К.
 

49

ЧНД No 115/2009

Вземане на МНО "Задържане под стража" - чл.64 НПК

РП АСЕНОВГРАД

С.А.С.

Председател и докладчик: С.Т.П. 

Определение от 16.03.2009г., в законна сила от 19.03.2009г.
Взета мярка за неотклонение "Задържане под стража".
 

50

НОХД No 118/2009

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК

РП АСЕНОВГРАД

Р.А.Д.

Председател и докладчик: С.Т.П. 

Споразумение от 16.03.2009г., в законна сила от 16.03.2009г.

ПРИЗНАВА СЕ ОБВИНЯЕМИЯТ Р.А.Д.:***, жител и живущ *** 23, българин, български гражданин, с основно образование, неженен, осъждан, безработен, с ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 13.03.2009г. в гр.Асеновград, обл.Пловдивска, в условията на опасен рецидив, като е извършил престъплението, след като е бил осъждан два или повече пъти на "лишаване от свобода" за умишлени престъпления от общ характер, като поне за едно от тях изпълнението на наказанието не е отложено по чл.66 от НК, е направил опит да отнеме чужда движима вещ - преносим компютър марка "Хюлет Пакард" с двуядрен процесор - 1,76 гигахерца, 160 гига байта хард диск, 1 гигабайт РАМ памет с диагонал на монитора 15,4 инча, на стойност 750,00 лв. от владението на ИЛИЯ ДИМИТРОВ СУРОВ, без негово съгласие с намерение противозаконно да я присвои, като деянието е останало недовършено по независещи от волята на дееца причини, поради което и на основание чл.196, ал.1 т.1 вр. чл. 194 ал.1 вр. чл.29 ал.1 б "б" вр. чл.18 ал.1от НК и чл. 54 ал.1 от НК му СЕ НАЛАГА наказание ДВЕ ГОДИНИ И ШЕСТ МЕСЕЦА "ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА".

На основание чл. 47,ал.1 б."б" от ЗИН така определеното на обв. Р.А. Даракчие наказание "лишаване от свобода" да се изтърпи при първоначален "СТРОГ " режим.

ОСЪЖДА обв. Р.А.Д. да заплати по сметка на Асеновградския районен съд сумата от 25лв., представляваща разноски по водене на делото.

УНИЩОЖАВА приложените към делото веществени доказателства - 1 бр. кухненски нож с черна пластмасова дръжка с дължина на дръжката 10,5 см., отвертка с дължина 22 см. с червено пластмасово покритие и 1 чифт кожени ръкавици - черни следва като вещи без стойност след влизането на определението в сила.

На основание чл. 24, ал. 3 от НПК ПРЕКРАТЯВА производството по НДОХ № 118/2009г. по описа на Асеновградския районен съд, ІV н.с.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на протест и обжалване.

Р.А.Д.
 

51

НОХД No 120/2009

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК

РП АСЕНОВГРАД

Я.О.Г.

Председател и докладчик: И.Г.Ш. 

Споразумение от 17.03.2009г., в законна сила от 17.03.2009г.
ПРИЗНАВА обвиняемият Я.О.Г. за ВИНОВЕН в това, че на 13.03.2009 г. в гр. Асеновград, обл.Пловдивска, в условията на опасен рецидив, като е извършил престъплението, след като е бил осъждан за тежко умишлено престъпление на "лишаване от свобода" не по-малко от една година, изпълнението, на което не е отложено по чл.66 от НК, чрез използване на техническо средство - секретен ключ е направил опит да отнеме чужди движими вещи - чифт мъжки зимни обувки - нови от естествена кожа, на стойност 36,00 лева, черна метална кутия представляваща капак от бойлер на стойност 10,00 лева, часовник, мъжки "Сейко", повреден на стойност 4,00 лева, дамски часовник "Ситизен", повреден на стойност 3,00 лева, дамски часовник "Гучи", повреден на стойност 3,00 лева, секретен ключ от бял метал на стойност 2,00 лева, фасунга на стойност 1,00 лев, всичко на обща стойност 52,00 лева от владението на ВАСИЛ БОГДАНОВ ПЕТРОВ, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието е останало недовършено по независещи от волята на дееца причини, което е престъпление по чл.196, ал.1, т.2 вр. чл.195, ал.1, т.4 вр.чл.194, ал.1 вр. чл.29, ал.1 б."а" вр.чл.18, ал.1 от НК и за което съгласно разпоредбата на чл.55, ал.1, т.1 от НК му НАЛАГА наказание "ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА" в размер на ЕДНА ГОДИНА И ЧЕТИРИ МЕСЕЦА.

На основание чл. 47, ал.1, б.б. от ЗИН ОПРЕДЕЛЯ първоначален СТРОГ режим за изтърпяване на така наложеното наказание "лишаване от свобода".

ОСЪЖДА обвиняемият Я.О.Г. да заплати по сметката на Асеновградския районен съд направените по делото разноски в размер на 25,00 лв.

УНИЩОЖАВА като вещ без стойност приложеното по делото веществено доказателство, а именно: 1 бр. ключ-секретен, след влизане на определението в законна сила.

ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 120/2009 г. по описа на Асеновградския районен съд, трети наказателен състав.

Определението е окончателно и не подлежи на протест и обжалване.

Я.О.Г.
 

52

ЧНД No 128/2009

Прекратяване на НП - чл.243, ал.4 ал.5 НПК

РП АСЕНОВГРАД,
Н.М.Ш.

Ф.Р.К.

Докладчик: Д.Л. 

Определение от 30.03.2009г.
ПОТВЪРЖДАВА постановление от 12.03.2008г. на РП-Асеновград, с което е прекратено наказателното производство по ДП 464/2008г. по описа на РУ на МВР - Асеновград, образувано и водено срещу Федаил Р. Кючюкхалилов за извършено престъпление по чл.129 от НК. Определението подлежи на протест или обжалване в 7-дневен срок от съобщението пред ПОС.
 

53

НОХД No 131/2009

ГЛ.XI. ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ

РП АСЕНОВГРАД

И.Е.А.

Председател и докладчик: С.Т.П. 

Споразумение от 26.03.2009г., в законна сила от 26.03.2009г.
ПРИЗНАВА СЕ ПОДСЪДИМИЯТ И.Е.А. - роден на 27.10.1979 г. в гр.Асеновград, жител и живущ ***, българин, български гражданин, с основно образование, женен, земеделски производител, осъждан, с ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 16.03.2009 г. около 00,30 часа в гр.Асеновград, обл.Пловдивска е управлявал моторно превозно средство - товарен автомобил марка "Форд Транзит" с ДК № РВ 7846 ВТ с концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 на хиляда, а именно 1,81 на хиляда, установено по надлежния ред (с протокол № 250/16.03.2009 г. за химическа експертиза), след като е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл.343б ал.1 от НК, а именно че е управлявал МПС с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, поради което и на основание чл.343б ал.2 вр. ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б."б" от НК, следва да му се наложи наказание "ПРОБАЦИЯ", със следната съвкупност от пробационни мерки, а именно:

ЗАДЪЛЖИТЕЛНА РЕГИСТРАЦИЯ по настоящ адрес ***, за срок от ДВЕ ГОДИНИ И ШЕСТ МЕСЕЦА на основание чл.42а, ал.3, т.1 вр.ал.2,т.1, вр.ал. 1 от НК.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПЕРИОДИЧНИ СРЕЩИ С ПРОБАЦИОНЕН СЛУЖИТЕЛ за срок от ДВЕ ГОДИНИ И ШЕСТ МЕСЕЦА на основание чл.42а, ал.3, т.1 вр.ал.2, т.2 , вр.ал.1 от НК.

"БЕЗВЪЗМЕЗДЕН ТРУД В ПОЛЗА НА ОБЩЕСТВОТО" в размер на от по 100 часа годишно за ДВЕ ПОРЕДНИ ГОДИНИ, съгласно чл. 42а, ал. 2, т. 6 от НК.

На основание чл.343 г вр. с чл. 37 ал.1 т.7 от НК подсъдимият И.Е.А. следва да бъде лишен от право да управлява МПС за срок от ДВЕ ГОДИНИ.


На основание чл. 24, ал. 3 от НПК ПРЕКРАТЯВА производството по НДОХ № 131/2009г. по описа на Асеновградския районен съд, ІV н.с.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на протест и обжалване.

И.Е.А.
 

54

ЧНД No 132/2009

Прекратяване на НП - чл.243, ал.4 ал.5 НПК

РП АСЕНОВГРАД,
УЧЕНИЧЕСКО И СТОЛОВО ХРАНЕНЕ ЕООД В ЛИКВИДАЦИЯ

Б.Д.П.,
К.В.А.

Докладчик: М.А.П. 

Определение от 31.03.2009г.ОТМЕНЯ Постановление от 11.02.2009г.,с което РП-Асеновград е прекратила наказателното производство по досъдебно производство № 199/2008г. по описа на РПУ Асеновград, водено срещу Б.Д.П. за извършено от нея престъпление по чл.201 вр. чл.26 ал.1 от НК и К.В.А. за извършено от нея престъпление по чл.201 вр. чл.26 ал.1 от НК.

Определението подлежи на обжалване и протест в в 7 -дневен срок от съобщаването му на РП Асеновград,обвиняемите и ощетеното юридическо лице.
 

55

ЧНД No 138/2009

Прекратяване на НП - чл.243, ал.4 ал.5 НПК

РП АСЕНОВГРАД,
М.Й.Т.

 

Докладчик: И.Г.Ш. 

Определение от 31.03.2009г.
ПОТВРЪЖДАВА постановление от 19.03.2009г. с което е прекратено наказателното производство по дознание №845/1999г. по описа на РПУ на МВР Асеновград, водено срещу БИСЕР ШИШМАНОВ МАКСИМОВ, за престъпление по чл.209, ал.1 от НК.


ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протест пред Окръжен съд Пловдив в 7-дневен срок от съобщаването му на РП Асеновград и на М.Й. Цекова-Т. ***.